Banana Trees. Illustration copyrighted.

Perëndia e lejoi njeriun të zgjidhte të jetonte duke iu bindur Atij ose të jetonte në rebelim kundër autoritetit të Tij të drejtë. Perëndia nuk ishte një diktator, Ai vetëm sa ofroi një rregull të thjeshtë…

Shih këtë faqe në: Anglisht (English)

Perëndia ynë i dashur krijoi një parajsë perfekte për njerëzimin! (Perëndia është Krijuesi)

Përsosmëria—“Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë” (Zanafilla 1: 31).

Pa vuajtje, vdekje apo shtypje—vetëm liri për një jetë të mrekullueshme

Përderisa Perëndia krijoi gjithçka, Ai është Zoti i gjithçkaje.