Mount Naphtali

the mountainous district of Naphtali (Joshua 20:7)