Sunrise as seen from Earth in space. Copyrighted. Licensed (104095998)

A Biblia írói laposnak hitték a Földet?

Lásd ezt az oldalt: angol (english), német
planet Earth

Nem, ezt a hibás elképzelést nem tanítja a Biblia.

Néhány bibliakritikus azt állítja, hogy a Jelenések 7,1 laposnak feltételezi a Földet, mert a Föld „négy sarkán” álló angyalokról beszél. Ez valójában a négy égtájra utal: észak, dél, kelet és nyugat. Ma is használunk hasonló kifejezéseket. Beszélünk pl. a nap kelésérõl és nyugvásáról, holott a Föld az, ami mozog, nem a nap. A Biblia írói - ahogy általában mindenki - emberi szemszögbõl írták le a dolgokat. Enélkül nehézkes és valószínûleg nehezen érthetõ lett volna az üzenet. [DD]

Az ótestamentumban Jób 26,7 elmondja, hogy a Föld a térben lebeg. [DD]

A Jób 26,10 szó szerinti fordítása az lenne: „Egy kört jelölt ki a vizek felszínén, amíg a nap és az éj véget ér.” Az ézsaiás 40,21-22 is földgömbrõl beszél - „a Föld kereksége.” (Károli ford.)

A Példabeszédek 8,27 szintén gömbölyû Földre utal a kerekség szóval (Károli ford.). Az óceán felett elnézve a látóhatár körnek tûnik. Errõl beszél a Jób 26:10. A kör a vizek felszínén volt az egyik dolog, amivel a Görögök a Föld gömbölyûségét igazolták. Mégis Jób könyvében már korszakokkal a Görög felfedezés elõtt fel van jegyezve. A Jób 26,10 rámutat, hogy ahol a fény végetér, a sötétség kezdõdik. Ez a gömbölyû Földön lévõ nappalra és éjszakára utal. [JSM]

A zsidó feljegyzés az összes közül a legrégebbi, mert a Bibliában Jób könyve az egyik leghamarabb keletkezett könyv. A történészek általában (helytelenül) a Görögöknek tulajdonítják a gömb alakú Föld ötletét. Idöszámításunk elõtt a VI. században Pitagorasz kifejtette a gömbölyû Föld elméletét. [JSM]

Az alexandriai Eratosztenész (kb. 276-194 vagy i.e. 192) kiszámolta a Föld kerületét „a mai értékhez képest 80km-es pontossággal”. [Encyclopedia Brittanica]

A Görögök hosszúsági és szélességi köröket is rajzoltak. Ismerték a sarkokat, az egyenlítõt és a térítõket. A kerek Földrõl szóló elképzelés azonban nem volt elterjedt. A Rómaiak pl. tengerekkel körülvett korongnak ábrázolták a Földet. [JSM]

A Föld kereksége könnyen megállapítható volt a hajók horizonton való eltûnésébõl vagy a nap- ill. holdfogyatkozáskor a Föld árnyékának megfigyelésébõl, így feltételezhetjük, hogy errõl az újszövetség írói is tudtak. A Föld gömbszerû alakjáról természetesen Kolombusz Kristóf is tudott. [DD]

A gömbölyû Földrõl olvashatunk Lukács evangéliumában is, ahol Jézus leírta visszajövetelének napját (Lukács 17,31). Elõször azt mondta: „azon a napon,” aztán a 34. versben, „azon az éjszakán”. Ez utalás arra, hogy egy idõben a Föld egyik felén világosság, a másik felén sötétség lesz. [JSM]

„Amikor a Biblia tudományos témákat érint, teljesen megbízható.” [DD]

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Szerkesztette: Paul S. Taylor, Films for Christ

Közreadta az Christian Answers, engedéllyel.

Szerzõi jog © Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Teremts, fejlds s tudomny