What’s New?

Mik a paráznaság következményei?

Lásd ezt az oldalt: angol (english)

Regretful Man

Senki sem immunis a szexuális kísértésekkel szemben. Ez komoly probléma és komoly figyelmet érdemel. Ennek a cikknek a célja az, hogy emlékeztessen arra, milyen szörnyû következményei lehetnek, ha engedsz ezeknek a kísértéseknek. Nyomtasd ki ezt az oldalt és olvasgasd gyakran! Olvasd rendszeresen, utazás közben, vagy különösen erõs kísértés és gyengeség idején. Ha gyakran elismétled ezeket a következményeket, akkor képes leszel felismerni a bûn megtévesztõ ködét, ami ösztönözni fog, hogy tisztán élj és gondolkozz ma - ami az egyetlen útja, hogy megelõzd a paráznaságot holnap.

Következmények Istennel Való Kapcsolatomra Nézve

 • Elszomorítom az Urat, aki megváltott engem.

 • Fájdalmat okozok annak, akinek véleményére leginkább adok.

 • Szégyent hozok Jahve nevére - a sárba tiprom.

 • Elvesztem Isten jutalmát és dicséretét.

 • Egy nap majd szemtõl szemben kell Jézusnak megmagyaráznom, hogy miért tettem.

 • Rákényszerítem Istent, hogy valamilyen módon megbüntessen.

Következmények A Házastársammal És Családommal Való Kapcsolatomra Nézve

 • Kimondatlanul megbántom ________-t (írd be a házastársad nevét).

 • Eljátszom ________ tiszteletét.

 • Elvesztem ________ bizalmát.

 • Ha vakságom tartós lesz, vagy ________ nem tud megbocsátani nekem, akkor elveszíthetem.

 • Elvesztem gyermekeim megbecsülését.

 • Elvesztem gyermekeim bizalmát.

 • Ha vakságom tartós lesz, vagy a gyermekeim nem tudnak megbocsátani nekem, akkor el is veszíthetem õket.

 • Nem leszek többé hiteles ember, se példa mások elõtt. Teljesen elvesztem a családom fölötti befolyásomat, pedig nekik Krisztussal való kapcsolatukra kellene építeniük.

 • Az én mostani elesésem miatt a család késõbbi generációinak is problémája lehet ezen a területen.

 • Szégyent hozok a családomra.

 • Lehetséges, hogy édesanyám és édesapám is tudomást szerez róla, és ez nagyon megbánthatja õket (lehet, hogy magukat fogják hibáztatni).

A következõ büntetéseket vonom önmagamra

 • Egész életemre szégyent és kényelmetlenséget okozok magamnak.

 • A nevem elveszti a hitelét.

 • Elvesztem az önbizalmamat.

 • A szörnyû bûntudaton nehéz felül kerekedni; ha Isten megbocsát is nekem, vajon meg fogok-e tudni bocsátani önmagamnak?

 • A gyötrõ és felvillanó emlékek örökre beszennyezhetik a házastársammal való kapcsolatom meghittségét.

 • A szexuális területen történt elesésem képtelenné tehet arra, hogy más fontos erkölcsi területeken megkülönböztessem a jót a rossztól, mert eljátszottam a józanságomat.

A barátaimmal és a szolgálatommal kapcsolatos következmények

 • Megbántom és szégyent hozok a barátaimra, különösen azokra, akiket én tanítottam Krisztusról és én vezettem a lelki érettség felé.

 • Szégyent hozok a gyülekezetemre és a családomra.

 • Megbántom és szégyent hozok azokra, akikkel a _____________-nál/nél dolgozom együtt (írd be a munkahelyed nevét).

 • Meggyengítem azok hitét, akiknek szolgáltam.

 • Elvesztem gyermekeim megbecsülését.

 • Egyszer s mindenkorra semmivé lesz több évi bizonyságtételem a hitetlen családtagjaim és barátaim felé.

 • Meggátolhatok másokat, hogy elfogadják Krisztust, így õk örökre elvesznek.

 • Hosszú idõre, esetleg örökre kárba vesznek több éves tanulmányaim és tapasztalatom a szolgálatban.

 • Nem tehetem azt, amire elhívattam és szerettem csinálni (gondolj a szolgálatban használt lelki ajándékaidra).

 • Azok nyomába lépek, akiknek a paráznasága engem is elszomorított.

 • Fájdalmat okozok ártatlan embereknek, akiket a “repeszek” eltalálnak (lásd Dávid, ákán vagy mások bûnét).

További következmények

 • Nagy megelégedésére leszek a Sátánnak, aki Istennek és minden jónak ellensége.

 • Nevetésre, kárörömre és istenkáromló önteltségre adok okot azoknak, akik nem tisztelik az egyházat és Istent (2 Sámuel 12,14).

 • ítéletet és végtelen problémákat hozok arra, akivel a házasságtörést elkövettem.

 • Fizikai következmények is elõfordulhatnak (a házasságtörésbõl következõ terhesség, nemi betegségek, AIDS, stb.).


Az úr dolgairól gondolkozz, legfõképpen Igéjén. Alább néhány elgondolkoztató idézet található a Bibliából:

Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tõle, vigyázz reá, mert ez a te életed!
     - Példabeszédek 4,13

Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre.
     - Jób 31,1

A bûnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján! Ne törõdj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé!
     - Példabeszédek 4,14-15

Minden féltve õrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!
     - Példabeszédek 4,23

Tagjaitokat se adjátok oda a bûn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.
     - Róma 6,13

A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az úrért, az úr pedig a testért. … Vagy nem tudjtok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nõ tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! … Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bûn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. … Mert áron vétettetek meg: dicsõítsétek tehát Istent testetekben.
     - 1 Korinthus 6,13a-20

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is
     - Galata 6,7

Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségû férfi
     - 1 Timóteus 3,2a

Idõsebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat pedig mint öcsédet, az idõsebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal.
     - 1 Timóteus 5,1-2

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Mark Van Bebber, Films for Christ

Szerzõi jog © Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK