Apa yang baru di ChristianAnswers.Net?

Is satan een echt persoon, die invloed uitoefent op onze wereld vandaag de dag? Tast hij ons mensen aan?

Veel mensen denken niet na over het onderwerp Satanisme, totdat er een griezelige moord wordt gepleegd en satanische symbolen worden gevonden op de plaats van het misdrijf. Velen die geloven in de duivel, denken meestal aan hem als de duisterste van alle figuren. Wat ze zich niet realiseren is dat de bijbel ons leert, dat hij zich ook kan manifesteren als een “engel des lichts”. Refererend aan valse bekeringen binnen de kerk, zegt de bijbel:

Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen… 2 Kor. 11:13-15.

Satan is ongelofelijk subtiel. We worden gewaarschuwd dat hij praktiserende mannen van God gebruikt (dienaars van gerechtigheid) om de kerk te misleiden. De bijbel noemt hem “de god van deze wereld” en zegt dat hij het verstand van ongelovigen verblindt. Jezus noemt hem “de overste van deze wereld” en “de vader der leugen”.

Gods woord waarschuwt de gemeente voortdurend tegen zijn streken (zijn methodes), en gebruikt daarbij woorden als “wordt niet misleid” en we worden opgewekt om “op onze hoede te zijn” Wel, heeft satan enige invloed gehad op jou en mij? Is er enige misleiding bij de kerk? Dat gaan we nu even beter bekijken. We gaan kijken naar misschien wel de grootste en meest subtiele van satans verleidingen.

Misschien ben je niet bekend met het verhaal dat Jezus vertelde van de verloren zoon, dus laten we even zien wat erover staat. De verloren zoon vroeg zijn vader om zijn erfenis, daarna reisde hij af naar een ver land en verkwistte al zijn geld op feestjes met prostituees. Hij genoot van “het plezier van de zonde”. Maar na een hongersnood in het land, raakte hij door zijn geld heen en het enige werk dat hij kon vinden was varkens voeden.

Hij kreeg zo’n honger dat hij verlangde het voedsel te eten dat bestemd was voor de varkens. Plotseling “kwam hij tot zichzelf”—hij kreeg zijn gezonde verstand terug. Zich realiserend dat zelfs de knechten van zijn vader het beter hadden dan hij, besloot hij om terug te gaan en te zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Neem mij aan als een ingehuurde knecht.“ Dus hij stond op, liep de varkensstal uit en ging terug naar zijn vader.

Zijn vader stond al op de uitkijk naar hem en de bijbel zegt dat hij hem zag toen hij nog veraf was. Hij rende naar zijn zoon toe, viel hem om de hals, kuste hem en verheugde zich dat hij teruggekeerd was. Hij vergaf hem alles en nam hem weer aan in zijn vroegere staat.

Dit is een beeld van iedereen voordat ze tot Christus komen. We keerden ons van God af om de duivel te dienen en de pleziertjes van de zonde te ondergaan. De bijbel zegt dat er een geest is die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. 1 Joh. 3:8 zegt: “en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. “ Jezus zei zelfs tegen de religieuze schijnheiligen van zijn tijd dat hun vader de duivel was:

Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Joh. 8:44

Ongeredde mensen leven in het koninkrijk der duisternis. Dat is gewoon zo, als we de zonde dienen, dan dienen we satan. Onze verlangens zijn onrein. We verlangen varkensvoer. Denk eens waar we allemaal naar verlangen. Denk eens aan de inhoud van de gemiddelde soap opera of televisie show – overspel, jaloezie, lust, ontucht, verkrachting, roddel en hebzucht. Of de gemiddelde film vandaag de dag met zijn geweld, vuile taal, expliciet aanwezige seks en beelden van moord.

Kijk naar de covers van tijdschriften in boekwinkels en supermarkten. Het is allemaal softe porno, wat ze vroeger harde porno noemden en wat verborgen gehouden werd voor jonge ogen. Denk aan de videospelletjes waar kinderen naar verlangen—vele daarvan zijn extreem gewelddadig en seksueel pervers. Denk aan sommige rockmuziek met zijn expliciete seks, zijn godslastering, en zijn donkere satanische kant. Denk eens aan harde porno industrie op het internet waar miljarden in omgaan, of hoe de gemiddelde persoon vuile taal gebruikt en godslastering in de gewone omgangstaal is binnengeslopen. Het leven in de smerigste varkensstal is normaal, natuurlijk en compleet acceptabel geworden.

Ja, satan is de god van deze wereld en hij heeft miljoenen misleid. Maar daarmee stopt die misleiding niet. Hij is de gemeente binnengedrongen. Ondanks dat de bijbel zegt, dat satan reëel is, dat hij een misleider is en de god van deze wereld die mensen verblindt, kijk wat er is gebeurt-- Volgens het onderzoek van de Barna Research Group:

In 2004 ontkenden 50% van hen die belijden wederomgeboren te zijn in werkelijkheid het bestaan van satan.

Dat is ongelofelijk! Ondanks de openbaring van de Schriften, ontkent 50% van hen die belijden wederomgeboren te zijn het bestaan van satan. En het griezelige van dit alles is, dat als je ontkent dat hij bestaat, je je wapens neerlegt-- dan laat je hem gewoon toe om je te verleiden. De plaats om de kerk te bederven is bij de ingang… om de evangelie boodschap te vergiftigen, die mensen in het koninkrijk van God laat komen.

Dat is wat er gebeurde. We zijn niet op onze hoede geweest. We hebben Satan de bijbelse methode van evangeliseren laten besmetten. We hebben zekere “dienaars der gerechtigheid” binnen de kerk toegelaten om de Schrift te laten ondersneeuwen. Ze weigeren de Wet (de Tien Geboden)te gebruiken om kennis van zonden (zoals Jezus deed) te prediken en zonde aan het licht te brengen als “buitengewoon zondig”. Dat alles ondanks het feit dat zelfs de apostel Paulus zei dat hij de zonde niet zou kennen zonder de Wet. Ze denken een korte afslag gevonden te hebben om mensen tot bekering te brengen. Ze laten de wet buiten beschouwing en daarvoor in de plaats brengen ze de verloren zoon terug naar de vader, zonder hem te doen inzien dat zijn verlangens onrein zijn.

Weet je nog dat in het verhaal wat Jezus vertelde de verloren zoon “bij zinnen kwam” toen hij zich realiseerde dat hij verlangde naar varkensvoer. Dat maakte dat hij terug wilde naar zijn vader en zeggen: “Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, maak me tot een van uw minste ingehuurde knechten.” Onder het voorwendsel van gevoelens te ontzien laten moderne predikers dit aspect maar weg. Ze nemen een kortere afslag. Dus in plaats dat de bekeerling tegen de vader zegt: “Ik heb gezondigd tegen de hemel, maak me uw knecht,” gaat hij naar God en zegt: “Ik heb geen geld meer, geef me nog een beetje. Jij bent mijn knecht.”

En dat is er nou verkeerd aan de moderne kerk. Hij zit vol met onbekeerde mensen die nooit hebben ingezien dat hun zondige verlangens onrein zijn. Moderne predikers hebben de Wet erbuiten gelaten en dus hebben we veel mensen op preekstoelen en kansels die de zonde niet zien als buitengewoon zondig. Dus beschouwen ze God als hun knecht. In plaats van te zeggen : “Maak me uw knecht,” zeggen ze “Geef me meer!”

Aleister Crowley (die stierf in 1947) wordt beschouwd als de vader van het moderne Satanisme. In zijn publicatie genaamd: The Book of the Law, somt hij de essentie van het Satanisme op. Dat is: “doe wat je wilt, dat zal voor jou de hele wet zijn.”

En dat is de essentie van de verlangens van velen die belijden te geloven in Jezus Christus. Hun gebrek aan bewogenheid voor de verlorenen laat zien dat er iets radicaal mis is. Ze hebben nooit hun zelfzuchtige wil opgegeven en uitgeroepen: “Niet mijn wil, maar uw wil worde gedaan.” Ze hebben verlangd God te dienen door naar de verlorenen op zoek te gaan.

Denk er eens aan dat Bill Bright zei dat slechts 2% van de hedendaagse kerk in Amerika hun geloof echt deelt met anderen. Alles wat ze verlangen is wat ze kunnen krijgen van God—gezondheid, welvaart en voorspoed. Luister naar de moderne prediking. Het levert niets dan zelfzucht op. Je zoekt jezelf, dient jezelf en bent het middelpunt van het heelal. De huidige kerk is in de laatste dagen verworden tot de kerk van Laodicea, die zegt dat hij rijk is en niets nodig heeft, maar in werkelijkheid is hij arm, blind, losgeslagen, miserabel en naakt.

Hoe kan hier een halt aan worden toegeroepen? Simpelweg door hen te helpen in de spiegel te kijken—door hen zichzelf te laten zien in het licht van Gods wet—de Tien Geboden. Elke belijdende Christen zou de aanmoediging moeten krijgen om “zichzelf te onderzoeken om te zien of je wel in het geloof bent.” Maar velen willen dat niet. Ze vinden dat ze gered zijn, omdat ze Jezus Heer noemen en ze doen wonderen in zijn naam. Ze zullen wachten tot de dag des oordeels en dan roepen: “Heer, Heer, wij hebben vele wonderen gedaan in uw naam” en dan zal Jezus tot hen zeggen: “Ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid. Ik heb je nooit gekend.” Ze zijn nog steeds in hun zonden.

Maarten Luther zei “De eerste plicht van een evangelieprediker is om Gods wet te brengen en de aard van de zondeaan te tonen.” Daarna zei hij: “Dit is de ware Christelijke leer en prediking, die God welgevallig is, die we kennen en vasthouden en het is niet nodig om er iets aan toe te voegen. We moeten slechts ijverig er op blijven toezien dat deze waarheid bewaard blijft. Want Satan heeft hard toegeslagen vanaf het begin tot vandaag de dag en hij zou graag dit punt geschrapt willen hebben en onder de mat geveegd.” Nadat de apostel Paulus bekeerd was op de weg naar Damaskus, zei Jezus tegen hem:

Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien… om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving van zonden krijgen, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.” Hand 26:16-18

Als je deze zelfde Jezus kent, dan heb jij dezelfde opdracht—“om hun ogen te openen en zondaren te brengen uit de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God, zodat ze vergeving van zonden kunnen ontvangen…” Hoe we dat moeten doen? Op dezelfde manier als Paulus. Op dezelfde manier als Jezus. Leer hen om de bijbelse methode te volgen van het gebruiken van de wet (de Tien Geboden) zodat men ziet waarom deze zondige wereld een redder nodig heeft.

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications.

Web page Copyright © 2004, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Ray Comfort, Living Waters Publications

Meer informatie online

  • Satan
  • Duivel
  • Ben ik goed genoeg om naar de hemel te gaan? Antwoord
  • Hoe goed is goed genoeg? Antwoord
  • Waarom is er zoveel verdriet in de wereld? Als God zo liefdevol is, waarom staat hij dan toe dat er zoveel verdriet en lijden is in de wereld? Antwoord
  • Om beter Gods plan te begrijpen voor je redding zie: The HOPE
  • Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding? Antwoord
  • Bespaar jezelf de moeite: Tien tips voor nieuwe en opgroeiende Christenen GA

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel
Lees hoe meer effectief te worden in het winnen van zielen.

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167         Stel hier uw vragen

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY