What’s NEW at ChristianAnswers.Net?

Vad säger Bibeln om intelligent liv på andra planeter?

Frågan om UFO:n och intelligent liv på andra planeter har blivit mycket populär. Många ansedda forskare spekulerar om möjligheterna, och framhärdar i påståendet att vi inte kan vara ensamma i universum. Främmande livsformers existens är stoff för populära TV-program och filmer, och är dessutom en vanlig övertygelse inom många New Age-religioner. Många människor har frågat vad Bibeln säger om detta ämne. Denna artikel är ett försök att på ett lättförståeligt, enkelt och ärligt sätt svara på frågan. Den är inte avsedd att vara en uttömmande eller omfattande teologisk bearbetning.Cartoon Aliens in Spaceship

Skriften berör inte direkt frågan om utomjordiska varelser. Bibeln varken bekräftar eller förnekar förekomsten av intelligent liv på andra planeter. Trots att Bibeln inte uttryckligen berör frågan så lär Bibeln underförstått att de enda livsformer Han har skapat med intelligens är änglarna, människan och djuren.

Det är viktigt att komma ihåg att stjärnorna och planeterna i Bibelns berättelse inte skapades miljontals år före jorden. Den enklaste förståelsen av vad Bibeln lär är att jorden inte är ett resultat av miljardtals år under universums evolution under vilken samtidigt många andra planeter uppkom. Jorden skapades innan någon annan planet eller någon annan stjärna existerade. Jorden blev till på skapelsens första dag (Första Mos.1:1). Gud väntade med att skapa solen, månen och stjärnorna till den fjärde dagen (Första Mos.1:14-19). Jorden har en unik position i Guds skapelse.

Dessutom visar Bibeln tydligt att universums öde (varje planet och stjärna) är evigt bundet till Guds tidtabell för människan och jorden. En dag kommer Kristus att återvända till jorden och fullfölja det slutgiltiga verket för människans frälsning (2 Petrus 3:9-10). Det nuvarande universum kommer att "försvinna", "upplösas" och "smälta" (NT-81) och Gud kommer att göra en ny himmel och en ny jord (2 Petrus 3:7,10; Uppenbarelseboken 21:1). Alla planeter och stjärnor kommer att utplånas, tillsammans med jorden.

Vad betyder det här för frågan om liv i rymden? Tidtabellen (och själva grunden) för utplåningen och återskapandet verkar tydligen vara grundad på Guds plan för oss jordinnevånare. Om Gud hade skapat intelligent liv på andra planeter är det svårt att föreställa sig att deras liv skulle vara beroende av bristerna hos jordens invånare. Det verkar osannolikt och orättvist att avlägsna planeter skulle utplånas av Gud på grund av hans plan för jorden. Slutsatsen från Skriften blir att det inte existerar några andra intelligenta varelser förutom människan, djuren och änglarna.

Varför kommer Gud att utplåna planeterna och stjärnorna tillsammans med jorden? När Adam föll i synd och vände sig bort från Gud påverkades HELA skapelsen - hela universum. Romarbrevet 8:18-22 lär att “allt skapat har lagts under tomhetens välde.” Även om vi känner till att Gud skapade människan att råda över jorden (Första Mos.1:28), antyder Bibeln att till och med himlen är under människans lydnad. “När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett… Du satte honom till herre över dina händers verk, allt lade du under hans fötter” (Psaltaren 8:3,6). “Och när du lyfter dina ögon upp till himmelen och ser solen, månen och stjärnorna, himmelens hela härskara, då må du inte heller låta förföra dig att tillbe dem och tjäna dem. Ty Gud, har fördelat dem åt alla folk under hela himlen” (5 Mos. 4:19).

Praktisk erfarenhet tyder på att det förmodligen inte finns någonting i universum som är helt perfekt, så som det var i början av skapelsen. Jorden är definitivt inte längre det paradis som omskrivs i Första Mosebok. Stjärnor dör. Månen och planeterna har blivit misshandlade. Det verkar som om allt i universum kommer att "slitas ut" så småningom.

Varför skulle Gud skapa ett sådant enormt universum om det bara är till för jordens invånare? Vad har universum för syfte? Uppriktigt sagt så har Gud inte uppenbarat alla svar, men en del svar kan vi ta del av:

  • Ljus, tidens gång och navigering. Skriften säger att Gud skapade solen, månen och stjärnorna för att ge ljus (att belysa det totala mörkret på natthimlen), och för att underlätta för mänskligheten (1 Mos.1:14-15, etc). En anledning till att Gud skapade månen, solsystemet och stjärnorna var för att vi ska kunna urskilja tidens gång (dagar, månader och år), och förutse säsongerna. Utan dessa himlakroppar hade det varit mycket svårare att bestämma tid och att navigera. Från historien vet vi att människor använde stjärnornas rörelser för att ta fram de första almanackorna och hitta över stora geografiska avstånd. Precis så som Gud hade tänkt sig från begynnelsen. Det kan till och med vara så att en del flyttfåglar använder sig av stjärnkonstellationerna.

  • Ära till Skaparen. Ytterligare en anledning till myriaden av stjärnor är att ge Gud ära - att fästa människans uppmärksamhet på Skaparens väldiga kraft och storhet. I Psalm 19:2 står det att "Himlarna förtäljer Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk." Universums storhet är ett fantastiskt uttryck för Guds styrka och kraft. Gud är större än vi någonsin kan föreställa oss, till och med större än Hans fantastiska skapelse, universum. Psalm 8:2,4,10 förkunnar: "Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen!… När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett; …Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden! "

När vi betraktar universums väldighet, låt oss betänka Guds storhet och inte fantisera om främmande varelser.

Bibeln säger inte att intelligent liv existerar någon annanstans i universum. Vår allsmäktige Gud kunde givetvis ha skapat sådant liv om Han hade velat, men från Skriften verkar det uppenbart att Han inte har gjort det. Tidtabellen för det nuvarande universum mäts efter Guds handlande med oss. Det verkar som om Gud har skapat människorna, på planeten vi kallar jorden, för att just komma i åtnjutande av Hans gemenskap. Denna gemenskap är så unik att Guds enda riktiga utomjordiska skapelser - änglarna - är ivriga att observera hur den fungerar. Det är vårt privilegium att tillsammans med Skaparen vara i uppmärksamhetens centrum i detta enorma, förunderliga universum.

Författare: Mark Van Bebber från Films for Christ
Translator: Don Miller

Copyright © 1996, Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” Använt med tillstånd från Christiananswers.net i samarbete med FAQ på www.kristen.nu.

Gå till Films for Christ

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY