Tunay bang si Jesu-Cristo ang katugunan sa iyong mga katanungan?

  Bakit?
  Bakit nagkaganito ang daigdig? (puno kahirapan, kamatayan at kawalang pag-asa)
  Kung nababatid ng Diyos ang lahat ng bagay, kung siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at kung Siya ay tunay na puno ng pag-ibig, bakit niya pinapayagag maging masama at magulo ang daigdig?

Kung ikaw ang Diyos, ano’ng uri ng mundo ang iyong lilikhain?
  Isang mundo na walang paghihirap
  Isang mundo kung saan umiiral ang kabutihan at katuwiran
  Isang mundo na puno ng pag-ibig, pagtutulungan at tunay na kalayaan
Ang katotohanan…
  Ito ang mundo na nilikha ng Diyos sa pasimula

1. Nilikha ng Diyos ang isang perpekto at napakagandang daigdig para sa tao
  Kasukdulan “Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan.” (Genesis 1:31).
  Walang paghihirap, kamatayan o kasamaan - tanging buhay na malaya, masagana at mapayapa
  Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at Siyang may kapangyarihan sa lahat.
Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang magdesisyon—ang sumunod o humiwalay sa Kaniyang kalooban. Hindi kailanman iginiit ng Diyos ang kaniyang sarili sa tao, maliban sa isang simpleng kautusan…


2. Ngunit sinuway at nagrebelde and tao sa Diyos
  Pinili ng tao na sumuway sa Diyos at sundin ang inaakala niyang tama. Nagbunga ito ng kasalanan. Sa simpleng pananalita, ang kasalanan ay pagsuway sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat kung kaya’t nararapat lamang na siya ay ating sundin. Ngunit ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao mula sa Diyos. Hindi kailanman maaring magsama ang isang banal na Diyos at ang makasalanang tao. Ang kaniyang kabanalan at katuwiran ang dahilan kung bakit kailangan niyang parusahan ang anumang uri ng kasalanan.

  Nang dahil sa kasalanan, ang mundo ay unti-unting nalugmok sa kamatayan. Ang dating matabang lupa ay naging hungkag sa kasaganaan kung kaya’t naging kakaunti ang inaaning pagkain mula rito. Kinakailangan nang maghirap ang tao na bungkalin ang lupa upang makapag-ani ng maraming pananim. Ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng suliranin ang tao sa kaniyang kapwa. Naging laganap ang kasamaan, pagpatay sa kapwa, kahalayan at pagkasira ng napakaraming pamilya.

  Nagpapatuloy ang tao sa pagkakasala at pagsuway sa kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit laganap ang karahasan, kaguluhan at kahirapan sa buong daigdig. Ang pagkakasala ng tao ang dahilan sa pagkasira ng plano ng Diyos sa daigdig.

  Nang dahil sa kasalanan, hindi kailanman mararanasan ng tao ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos, kahit anong paraan pa ang kaniyang gamitin upang maabot ang Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa, relihiyon o anumang karunungan. Sinasabi ng Bibliya, “Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.” (Roma 3:23).


3. Dahil sa labas na iniibig ng Diyos ang kaniyang mga nilikha, namatay si Jesu-Cristo sa krus upang pagbayaran ang kasalanan ng buong daigdig (Ang Diyos ang ating Manunubos).
  Ipinaliwanag ni Hesus ang katotohanan tungkol sa Diyos at ang pangangailangan na mabayaran ang kasalanan ng sangkatauhan.
  • “Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na Anak— siya ay Diyos—na lubos na minamahal ng Ama. (Juan 1:18).
  • “Hindi nagkasala si Cristo; ngunit dahil sa atin, siya’y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya.” (2 Corinto 5:21).

  Namatay si Jesu-Cristo para sa ating mga kasalanan upang mabuhay tayo nang may katagumpayan. “Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Cristo…Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan, O kamatayan, ang iyong kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa Kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo! (I Corinto 15:22, 54-57)

  Si Jesu-Cristo lamang ang daan upang mapatawad ang ating mga kasalanan, upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos at magkamit ng buhay na walang hanggan. “Ngunit ipinadama ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noon tayo’y makasalanan pa. (Roma 5:8) Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6)


4. Muling magbabalik si Jesus upang lumikha ng panibagong langit at lupa.
Ang bagong langit o paraiso ay para sa mga nananalig sa Kaniya at mga napatawad mula sa kanilang mga kasalanan.
  Muling lilikhain ng Diyos ang paraiso. Sa lugar na iyon, wala nang kamatayan, pagdurusa at kasamaan. Ang anumang paghihirap na nararanasan natin sa daigdig ito ay mapapawi sa buhay na walang hanggan kapiling ang Diyos.Sa lugar na iyon, wala nang kamatayan, pagdurusa at kasamaan. Ang anumang paghihirap na nararanasan natin sa daigdig ito ay mapapawi sa buhay na walang hanggan kapiling ang Diyos.

  Mabubuhay tayo sa piling ng Diyos at kaniyang bagong nilikha. Napakagandang isipin na sa buhay na walang hanggan ay mauunawaan natin ang isipan at kapangyarihan ng Diyos!

  Pupurihin natin ang Diyos sa kalangitan dahil Siya ang ating Manlilikha at Manunubos. “Aming Panginoon at Diyos! Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan; pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay; at ayon sa iyong kagustuhan, sila’y nilalang mo at pinananatili” (Pahayag 4:11)


5. Maaring mapatawad ng Diyos ang iyong makasalanan, Maari kang magkaroon ng tunay na relasyon sa Kaniya bilang iyong Diyos, Manlilikha at Manunubos!
  Manalig ka sa Kaniya at tanggapin ang kapatawaran Kaniyang ibinibigay sa iyo. “Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kaniya (Jesus) ay binigyan Niya ng karapatang maging anak ng Diyos” (Juan 1:12).

  Manampalataya ka sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng Diyos sa kalangitan. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya’t ibinigay Niya ang kaniyang bugtong na ang sinumang sumampalataya sa Kaniya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16)

  Magtiwala ka sa Diyos na siyang magbibigay sa iyo ng buhay na ganap at kasiya-siya. “ Ako ay naparito upang kayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya” (Juan 10:10b)


Ito ang pinakamahalagang desisyon na magagawa mo iyong buhay.
Hindi mo ito dapat palampasin. Ngayon ang panahon upang tanggapin ang dakilang kaloob ng Diyos sa iyo!
  Sinasabi ng Bibliya: "Itinakda sa mga tao na minsang lamang mamatay at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom" (Hebreo 9:27) Darating ang panahon na ang lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ang desisyon mo ngayon ang magtatakda sa magaganap na paghuhukom sa araw na iyon.
(Mga halimbawang panalangin sa pagtanggap sa kaloob na kaligtasan ni Cristo)
“Panginoon, nalalaman ko na ikaw ay napakabuti at mapagmahal. Nilikha mo ang daigdig na ganap at puno ng kagandahan. Ngunit dahil sa kasalanan, nasira ang iyong dakilang plano sa sangkatauhan. Tinatanggap ko sa aking sarili na ako ay isang makasalanan. Maraming salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang mapatawad ang aking mga kasalanan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay, hindi lamang dito sa lupa kundi maging sa langit. Tulungan mo akong mabuhay para sa iyo at makasunod sa iyong plano at kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus, Amen."


Kung isinuko mo na ang iyong buhay kay Kristo, makakasiguro kang naayos na ang iyong relasyon sa Diyos. Hindi ka na makasalanan sa paningin ng Diyos. Ang katwiran at kabutihan ni Kristo ang nakikita na ng Diyos sa iyong buhay. “Kaya’t ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya’y bago na (2 Corinto 5:17).

Hinihiling namin na kami ay iyong balitaan upang lubos ka pa naming matulungan sa pagkakilala sa Panginoon.

 • Mayroon ka bang mga kaibigan o kamag-anak na nais mong makaalam na ikaw ay isa nang ganap na Kristiyano?
 • May alam ka bang isang sambahan upang ikaw ay matulungan sa iyong paglago bilang Kristiyano?
 • Basahin ang Bibliya upang lubusan mong maunawaan ang plano ng Diyos sa iyo!
 • Manalangin sa Diyos. Mahal ka ng Diyos at nais Niya na makipag-usap sa iyo sa bawat araw. Ang Kristiyanismo ay pakikipagrelasyon kay Hesu-Kristo.

Author: Mark Van Bebber of Films for Christ.

Send correspondence to:
Films for Christ | Christian Answers Network (ChristianAnswers.Net) | PO Box 1167, Marysville WA 98270-1167, USA

Translated by: Ronald Molmisa

See this page in: English, Dutch, Indonesian, Japanese, Ukrainian