See this page in: Portuguese, Spanish
To ChristianAnswers.Net homeTo ChristianAnswers.Net directory

Rushing River. Illustration copyrighted.

Maniwala sa Kanya, tanggapin ang kapatawaran na Kanyang inaalok.

“Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos.” (Juan 1:12).

You can have your sins forgiven!

Magtiwala sa Diyos para sa buhay na walang hanggan sa langit,

“Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (John 3:16).

Magtiwala sa Diyos para sa kaganapan sa iyong kasalukuyang buhay.

“Naparito ako upang ang mga tupa’y magkaroon ng buhay—isang buhay na ganap at kasiya-siya.” (Juan 10:10).


Isinalin ni: Kat Francisco

To Next Page