See this page in: Portuguese, Spanish
To ChristianAnswers.Net homeTo ChristianAnswers.Net directory

Cemetery. Illustration copyrighted. The most important decision of your life.

Hindi mo ito dapat palampasin. Ngayon ang panahon upang tanggapin ang dakilang kaloob ng Diyos sa iyo!

Do you know…
Ano ang nais ng Diyos sa aking buhay?

Sinasabi ng Bibliya: "Itinakda sa mga tao na minsang lamang mamatay at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom" (Hebreo 9:27) Darating ang panahon na ang lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ang desisyon mo ngayon ang magtatakda sa magaganap na paghuhukom sa araw na iyon.

(Mga halimbawang panalangin sa pagtanggap sa kaloob na kaligtasan ni Cristo)

“Panginoon, nalalaman ko na ikaw ay napakabuti at mapagmahal. Nilikha mo ang daigdig na ganap at puno ng kagandahan. Ngunit dahil sa kasalanan, nasira ang iyong dakilang plano sa sangkatauhan. Tinatanggap ko sa aking sarili na ako ay isang makasalanan. Maraming salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang mapatawad ang aking mga kasalanan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay, hindi lamang dito sa lupa kundi maging sa langit. Tulungan mo akong mabuhay para sa iyo at makasunod sa iyong plano at kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus, Amen."

(tingnan ibang halimbawa ng panalangin)


Translated by: Ronald Molmisa

To Next Page