Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. Umawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Panginoon. Mga Taga-Colosas 3:16

Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan

"Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. Umawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Panginoon."    —Mga Taga-Colosas 3:16

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.