Sa unang araw ng sanlinggo, maagang-maaga pa, sila ay pumunta sa libingan. Dala nila ang mga pabango at mga pamahid na inihanda nila at ng ang ilan pang mga babae. Ngunit nasumpungan nila ang bato na naigulong na mula sa libingan. Nang sila ay pumasok, hindi nila nakita ang katawan ni Jesus. Lucas 24:1-3

"Sa unang araw ng sanlinggo, maagang-maaga pa, sila ay pumunta sa libingan. Dala nila ang mga pabango at mga pamahid na inihanda nila at ng ang ilan pang mga babae. Ngunit nasumpungan nila ang bato na naigulong na mula sa libingan. Nang sila ay pumasok, hindi nila nakita ang katawan ni Jesus."
   —Lucas 24:1-3

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.