Pagkatapos noon, sinabi niya kay Tomas: Ilagay mo ang iyong daliri rito at tingnan mo ang aking mga kamay. Iabot mo ang iyong kamay rito at ipasok sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka. Sumagot si Tomas at sinabi sa kaniya: Aking Panginoon at aking Diyos. Juan 20:27-28

"Pagkatapos noon, sinabi niya kay Tomas: Ilagay mo ang iyong daliri rito at tingnan mo ang aking mga kamay. Iabot mo ang iyong kamay rito at ipasok sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka. Sumagot si Tomas at sinabi sa kaniya: Aking Panginoon at aking Diyos."
   —Juan 20:27-28

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.