1 Tarihler (1 Chronicles)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 25

Ezgiciler

1 Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heman'ın, Yedutun'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:

2 Asaf'ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar.

3 Yedutun'un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB'be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun'un sorumluluğu altındaydılar.

4 Heman'ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.

5 Hepsi kralın bilicisi Heman'ın oğullarıydı. Tanrı'nın sözü uyarınca bu oğullar Heman'ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman'a on dört oğulla üç kız verdi.

6 Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı'nın Tapınağı'nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.

7 RAB'be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer'in toplamı iki yüz seksen sekiz kişiydi.

8 Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kur'a çekti.

9 Birinci kur'a Asaf soyundan Yusuf'a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

İkincisi Gedalya'ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte on iki kişi.

10 Üçüncüsü Zakkur'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

11 Dördüncüsü Yisri'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

12 Beşincisi Netanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

13 Altıncısı Bukkiya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

14 Yedincisi Yesarela'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

15 Sekizincisi Yeşaya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

16 Dokuzuncusu Mattanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

17 Onuncusu Şimi'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

18 On birincisi Azarel'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

19 On ikincisi Haşavya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

20 On üçüncüsü Şuvael'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

21 On dördüncüsü Mattitya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

22 On beşincisi Yeremot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

23 On altıncısı Hananya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

24 On yedincisi Yoşbekaşa'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

25 On sekizincisi Hanani'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

26 On dokuzuncusu Malloti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

27 Yirmincisi Eliata'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

28 Yirmi birincisi Hotir'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

29 Yirmi ikincisi Giddalti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

30 Yirmi üçüncüsü Mahaziot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

31 Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext