Rushing River. Illustration copyrighted.

Beso në të dhë pranoje faljen që Ai të ofron “të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij” (Gjoni 1:12).

Besoje Perëndinë për jetën e përjetshme në qiell, “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme” (Gjoni 3:16).

Shih këtë faqe në: Anglisht (English)

Edhe ty mund të të falen mëkatet dhe të kesh një marrëdhënie të mrekullueshme me Perëndinë, Krijuesin dhe Öliruesin!

Besoje Perëndinë se ai do të plotësojë jetën tënde.
“unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” (Gjoni 10:10).