Как може един Бог да бъде три личности?

Вижте тази страница на: англичаните (English)

Доктрината за Троицата—а именно че Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух са всеки един равностойно и вечно  единния истинен Бог – се признава за трудна за асимилиране, и все пак тази доктрина е основата на християнската истина.  Въпреки че скептиците могат да я осмиват като математическа невъзможност, тя все пак е основната доктрина в Писанията, както и обширно реалистична както в универсиалния опит, така и в научното разбиране на космоса.

И Стария и Новия Завет учат за Единството и Троицатана Божествената Глава.  Идеята, че има само един Бог, който е сътворил всички неща, многократно е подчертавана в Писанията, например Исая 45:18: "Защото така казва Господ, Който сътвори небето, Тоя Бог, Който създаде земята, направи я, и я утвърди…Аз съм Господ и няма друг." Пример в Новия Завет е Яков 2:19: "Ти вярваш, че Бог е един; добре правиш; и демоните вярват и треперят."

Трите личности на Божествената Глава са споменати например в Исая 48:16: "Отначало не съм говорил скришно; Откак стана това, Аз бях там; И сега ме прати Господ Иеова и Духът Му."  Говорещият тези стихове е очевидно Бог, и все пак Той казва, че е бил "изпратен от Господ Иеова (това е Бог Отец) и от Духът Му (това е Святия Дух)."

Новозаветната доктрина за Троицата е очевидна в стихове като Йоан 15:26, където Господ Исус казва: “А когато дойде Застъпникът, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мен.”; А ето и формулата за кръщението: “и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух.”  (Матей 28:19).  Едно име (Бог)—и все пак три имена!

ИСУС—Това че Исус, единородният Божий Син, в действителност твърди че е Бог, равностоен на Отца, е ясно от многобройни цитати от Писанията.  Например Той казва: "Аз съм Алфа и Омега, началото и краят – казва Господ Бог, който е, и който е бил, и който иде, Всемогъщият." (Откровение 1:8).

СВЯТИЯ ДУХ—Някои секти лъжливо учат, че Святият Дух някакъв вид неличностно божествено влияние, но Библията учи, че Той е реална личност, също както Отец и Син.  Исус казва: "А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви води към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, а каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща." (Йоан 16:13)

ТРИ-ЕДИНСТВО—Учението на Библията относно Троицата може да бъде обобщено по следния начин:  Бог е Три-единство, в което всяка личност е равностойно, напълно и вечностно Бог.  Всяка от трите личности е необходима , всяка е различна и все пак те всички са едно.  Трите личности се появяват в логическа последователност.  Отец е невидимият вездесъщ източник на всичко, разкрит в и чрез Сина, упражнен в и чрез Светия Дух.  Синът произтича от Отец, а Духът произтича от Сина.  Относно Божието творение, Отец е творческата мисъл, Синът е изреченото Слово, а Духът е Делото, превърнало творението в реалност.

Ние “виждаме” Бог и Неговият велик план за спасение в Божия Син, Господ Исус Христос, след това “изпитваме” тяхната реалност чрез вяра посредством обитаващия в нас Свети Дух.

Въпреки че тази взаимна връзка изглежда парадоксална, а на някои изглежда напълно невъзможна, трите личности са напълно реалистични, и тяхната истина е вкоренена дълбоко в човешката природа.  Хората винаги са чувствали първо истината, че Бог трябва да е “някъде там”, вечен и Първопричина на всички неща, но те са изопачили това първично познание за Отец и са го превърнали в пантеизъм и натурализъм.

По същият начин, хората винаги са чувствали нуждата да “видят” Бог според техния опит и разбиране, но знанието че Бог е разкрил Себе Си е изопачено в политеизъм и идолопоклонство.  Хората непрекъснато са изграждали “модели” на Бога, понякога като истукани образи, друг път като философски системи, претендиращи че представляват самата реалност.

И накрая, хората винаги са осъзнавали, че трябва да имат възможност за общуване с техния Творец и да усетят присъствието Му “вътре” в себе си.  Но тази дълбока интуиция за Светия Дух е изопачена в различни форми на фалшив мистицизъм и фанатизъм, и дори във форми на спиритизъм и демонизъм.Така истината за триединството на Бога е вградена в самата природа на човека, но е често изопачавана и на нейно място са поставяни фалшиви богове.

Автори: Хенри Морис и Мартин Кларк  (Из “Библията Има Отговора” от Морис и Кларк, публикувана през 1987 от издателство “Мастър Букс”)

Supplied by Films for Christ with permission from Master Books

Copyright © 1995, Master Books, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

Click here. Is Jesus Christ the answer? ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index pageChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY