Kunnen kleine kinderen tot Jezus komen om gered te worden?

See this page in: English

Children

Zowel toegewijde christenen als niet-toegewijde sceptici vragen zich vaak af of jonge kinderen wel werkelijk gered kunnen worden. De scepticus stelt er een vraagteken bij, omdat hij sowieso twijfelt of er wel redding is voor wie dan ook en al helemaal niet voor diegenen, die hij als te onvolwassen bestempelt, om alle theologische aspecten die eromheen hangen te begrijpen . De serieuze christelijke ouder vraagt het zich soms af, omdat hij weet dat redding echt is en hij is twijfelt of het kind misschien uit jeugdig enthousiasme handelt, in plaats van uit motieven van echte overtuiging en toewijding.

Jezus Christus ontving de kinderen en zegende ze tijdens zijn bediening op aarde. Marc. 10:13-16 laat een interessant beeld zien met betrekking tot kinderen. "En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken, doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze."

Ondanks dat sommige kinderen, die tot Christus gebracht werden zonder twijfel te jong waren om de betekenis ervan te begrijpen, konden ze toch minstens Zijn warmte en liefde voelen en dus bleven ze hun hele leven gunstig gestemd tegenover Hem. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor kinderen drukt uit dat het om erg kleine kinderen gaat, dus was de inspanning van Jezus tevergeefs? Nee, want datzelfde Griekse woord wordt gebruikt in II Tim.3:15 om aan te geven dat Timotes van zijn vroegste jeugd af aan de Heilige Schriften kende, die hem wijs konden maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus."

Sommigen menen, dat een kind een bepaalde leeftijd moet hebben (vaak genoemd “jaren des onderscheids”, voordat hij een geestelijke beslissing kan nemen. Vaak wordt de leeftijd van twaalf jaar aangenomen, omdat bij de Joden er een ceremonie wordt gehouden als een kind twaalf of dertien wordt. Maar in plaats van een scheidslijn bij een leeftijd aan te brengen kan men beter in overeenstemming met de Bijbel besluiten, dat op de leeftijd dat een kind in staat is om eenvoudige Bijbelse waarheden te leren, het ook in staat is om verantwoording af te leggen om te handelen overeenkomstig die waarheden.

Aangezien kinderen gevoelig zijn voor druk van overheersende volwassenen of kameraadjes, moet men zich er zorgvuldig van overtuigen dat hun beslissingen echt van henzelf uit gaan. Kinderen kunnen zich min of meer verplicht voelen naar voren te gaan om hun ouders een plezier te doen, of omdat vriendjes het ook doen. Dit kan gebeuren zonder dat het echt berouw heeft over z'n zonde, of zonder persoonlijk geloof in Jezus Christus, of zelfs om gewoon te doen wat er wordt gevraagd. Op het moment, echter, dat een kind zich realiseert dat het een zondaar is en daarvan blijk wil geven in berouw en geloof in Jezus, kan en zal het gered word, ongeacht zijn leeftijd. De aanwijzing van Christus aan zijn discipelen was waarschijnlijk, omdat zij gedachteloos aannamen, dat geen van de kinderen de zaken van het koninkrijk konden begrijpen.

De eerste preek in het tijdperk van de kerk legt er de nadruk op, dat de boodschap van redding ook kinderen behelst. Als Petrus het heeft over deze generatie roept hij uit: "Want de belofte is voor u en uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal." (Hand. 2:39). Wat was de belofte waarover Petrus sprak? Hij sprak over Gods belofte van redding voor een ieder die Christus herkende als de zoon van God en Hem aannam met berouw en geloof. (Hand. 2:22-42).

Zelfs wordt er tegen volwassenen gezegd dat ze moeten worden als de kinderen, met hun onvoorwaardelijke, onkritische vertrouwen dat hun zo eigen is. Als volwassen mensen in hun jaloersheid ruzie maken over wie de grootste beloning zal krijgen, zegt Christus, "Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen." (Matt. 18:3-4). In veel gevallen is het makkelijker voor een kind om geestelijke waarheden te begrijpen en te aanvaarden dan voor volwassenen.

Kinderen uit christelijke gezinnen aanvaarden Christus doorgaans eerder in hun leven dan kinderen uit niet-christelijke gezinnen en de oorzaak daarvan ligt voor de hand. Het gezin, dat echt christelijk is heeft de Bijbel als middelpunt en de kinderen worden onderwezen in de principes daarvan. Aangezien geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus." (Rom.10:17), Men kan verwachten, dat iemand die voortdurend onder het woord van God is, eerder zal reageren dan zij die zelden of nooit het woord horen. Daarom gaf God God ouders onnoemelijk veel aanwijzingen om hun verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de geestelijke opvoeding van hun kinderen. Bovendien zou het aanmatigend zijn om leeftijdsgrenzen te stellen voor het werk van de Heilige Geest, deze is het immers die berouw en geloof in ons bewerkt.

God kan en zal kinderen tot redding roepen. Hij riep Samul op dermate jonge leeftijd, dat zelfs de eerbiedwaardige en godvruchtige Eli het aanvankelijk niet voor mogelijk hield. (I Samul 3). Gods reddingsplan is zo eenvoudig, dat kinderen het kunnen begrijpen en aanvaarden.

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Uittreksel van The Bible Has the Answer, door Henry Morris and Martin Clark, uitgegeven door Master Books, 1987.

Translation by: Josine

Overgenomen door Films for Christ met toestemming van Master Books

Copyright © 1995, Master Books, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op de bijgevoegde “Usage and Copyright” bladzijde, die toestaat dat gebruikers van ChristianAnswers.Net het mogen overnemen voor thuis, voor persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids