Er zijn zoveel religies en denominaties, hoe kan ik onderscheiden welke goed en welke fout zijn?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Frans, Hongaars, Indonesische, Portugees, Spaans
Hand reaching to sky. Photo copyrighted. Licensed.
Er zijn veel religies en denominaties in de wereld. Hoe moet iemand weten wie werkelijk naar God leidt?

Het is heel begrijpelijk dat zelfs iemand, die serieus op zoek is naar de waarheid de weg kwijt raakt in het religieuze oerwoud met zijn honderden denominaties, sekten en afscheidingen, alleen al in het Christendom. Om nog maar niet eens te spreken van variaties per land of cultuur. Nieuwe religieuze bewegingen komen en gaan, zowat elke dag. Toch heeft God ons richtlijnen gegeven om te onderscheiden wat goed en fout is. In 1 Johannes 4:6 staat “Hieraan onderkennen we de Geest der waarheid en de geest der dwaling…”

Er zijn drie criteria, die ons helpen om een sekte of beweging te analyseren. We bekijken de leringen van hun leiders over de Bijbel, Christus en welke weg ze wijzen om gered te worden.

1. Hoe staat men tegenover de Bijbel?

De Bijbel leert op honderden plaatsen dat zij het geschreven woord van God is. De geschriften van het Oude Testament werden door Jezus en de apostelen geaccepteerd als door God geinspireerd en absoluut onfeilbaar. Jezus zei: “De Schrift kan niet gebroken worden” (Johannes 10:35). Met het oog op het Nieuwe Testament beloofde Hij zijn discipelen: “De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14:26) en: “De Geest der waarheid zal u de weg wijzen tot de volle waarheid…” (Johannes 16:13).

Hierdoor waren de apostelen, die met Jezus hadden gewandeld, die getuige waren geweest van Zijn opstanding en die deze belofte hadden ontvangen, in staat om de evangelin en de brieven op te schrijven, die nu samen het Nieuwe Testament vormen. Die evangelin en die brieven werden maar al te graag gelezen. De eerste gemeente herkende hierin de hand van de Heilige Geest. De apostelen zelf hadden erbij vermeld, dat die geschriften waren genspireerd door God en dus autoriteit hadden. Bovendien hebben echte christenen hen altijd geaccepteerd als zodanig.

Tenslotte. Tegen het eind van de eerste eeuw beleefde Johannes, de geliefde apostel, de langst overlevende, iets geweldigs. Hij kreeg visioenen over wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Hij schreef alles op en dat werd het boek Openbaring van Johannes. Dit maakte de Heilige Schrift compleet. Openbaring 22:18,19 zegt:

“Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.“ —Openbaring 22:18, 19

Coptic Egyptian Christian Priest. Photo copyrighted. Used by permission.

Uit deze laatste woorden van Christus apostelen blijkt dus deze heel belangrijke stelregel: De Heilige Schrift is van begin tot eind letterlijk genspireerd en zij die er aan willen toevoegen of afnemen, in welke mate ook, zijn dwaalleraars.

In het algemeen gesproken zijn sektes bezig toe te voegen aan de Heilige Schrift. Ze claimen dat alles wat hun stichters geschreven hebben goddelijk genspireerd is, of dat de uitleg van hun leiders absoluut noodzakelijk is en autoriteit heeft. Modernisten en liberalen daarentegen maken zich schuldig aan iets, dat misschien nog erger is: zij nemen stukken uit de Bijbel en verklaren die voor onzin of een sprookje. Dit of dat is achterhaald of onlogisch voor mensen van deze tijd. De echte leraar is hij/zij, die de hele Bijbel aanvaardt als het onfeilbare Woord van God.

2. Houding tegenover Christus

Een oprecht christelijke leraar zal met vreugde Jezus belijden als werkelijk God en werkelijk mens. 1 Johannes 2:22 leert immers:

“Wie is de leugenaar, dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de Antichrist, die de Vader en de Zoon loochent…” —I Johannes 2:22

“Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de Antichrist” —II Johannes 7

“Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengende.” —II Petrus 2:1

Verkeerde opvattingen over de persoon van Jezus, kunnen de vorm aannemen van oude gnostische stellingen, die ontkenden dat Jezus echt mens was, of, zoals de moderne agnostici aannemen: ontkenning dat Hij werkelijk God is. De laatsten beschouwen de Heer als een groot man, een groot religieus leider, maar ze verwerpen zijn maagdelijke geboorte, zijn zondeloze leven, zijn plaatsvervangend lijden en sterven en Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart. Elke sekte, denominatie of religieuze beweging, die niet duidelijk en ronduit proclameert dat Jezus zowel de volmaakte Zoon des mensen, maar ook de eniggeboren Zoon van God is, “de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige” (Openbaring 1:8) is verkeerd en moet afgewezen worden.

3. Hoe denkt men over de weg tot behoudenis?

Het evangelie van Christus is “een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft” (Romeinen 1:16). Het woord evangelie betekent goed nieuws, niet “goed advies” Het leert ons niet wat we wel of niet moeten doen om onze redding zelf te bewerken, maar het leert ons wat Jezus voor ons heeft gedaan om ons te redden. Het is kosteloos, een vrije gift. “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme…” (Efeziërs 2:8,9).

Elke andere religie of denominatie onder de zon, pseudo-christelijk of niet-christelijk, doet een beroep op de trots van een mens, door te leren, dat hij zijn eigen behoudenis kan bewerken. Alleen het ware Bijbelse Christendom belijdt dat de mens totaal verloren is en als zodanig eeuwig van God gescheiden. Het evangelie, waardoor we gered zijn, is het geweldige nieuws “dat Christus voor onze zonden stierf” (1 Corinthiërs 15:1,3) en dat we gered zijn door genade, door persoonlijk geloof in Christus, en verder niks. Punt uit! Wie wat anders leert zit faliekant fout! Paulus zei: “Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt” (Galaten 1:9). Iemand die werkelijk gered is door Gods genade zal natuurlijk proberen om Christus te volgen en zijn woord in alles te gehoorzamen, niet uit goede werken, maar uit liefde en dankbaarheid voor Jezus heerlijke geschenk van reiniging en eeuwig leven.

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Uittreksel van The Bible Has the Answer (De Bijbel heeft het antwoord,), door Henry Morris and Martin Clark, uitgegeven door Master Books, 1987

Vertaling door: Josine

Overgenomen door Films for Christ met toestemming van Master Books

Artikelversie: 14.12.2023

Copyright © 1995, Master Books, All Rights Reserved - behalve zoals genoteerd in de aangehechte “Usage and Copyright” pagina dat ChristianAnswers.Net groothartig toelaat om hiervan gebruik te maken opdat deze pagina mag werken in uw huizen, persoonlijke getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page