Hoe kon Jona overleven om drie dagen in de buik van een “walvis” te zitten?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

walvissen

Dit is een van de bijbelverhalen die door zogenaamde wijsneuzen belachelijk worden gemaakt. Ze beweren dat walvissen geen mensen kunnen doorslikken en dat ook niemand dat zou kunnen overleven, zeker geen drie dagen en drie nachten, in de buik van de vis, zoals het geschreven staat in de Bijbel.

"Christenen die het niet zo nauw nemen, hebben dit probleem omzeild, door te stellen dat het verhaal dus alleen maar een allegorie is. Je moet het beslist niet als echt gebeurd zien. Maar wij stellen, dat als er in de Bijbel een gelijkenis wordt verteld, of een allegorie, (dat is een soort symbolisch verhaal) het er altijd bij gezegd wordt. Je kunt het ook goed uit de context opmaken. En wat het boek Jona betreft: het is geschreven alsof het echt gebeurd is. Jona was een profeet, die echt bestaan heeft. Hij wordt ook genoemd in II Kon. 14:25 Geen Jood en geen Christen, heeft er ooit aan getwijfeld dat Jona echt bestaan heeft. Ook niet of dit verhaal wel echt gebeurd is.

Jesus Christus

Wat nog belangrijker is: Jezus heeft over dit verhaal gesproken alsof het echt gebeurd is. Hij zei, dat de mensen van Ninev berouw hadden over hun zonden.( Matt. 12:41). Hij zei ook: 'Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.' (Matt. 12:40). Zie je wel, dat Jezus die ervaring van Jona vergelijkt met zijn eigen dood en opstanding? Hij wijst ons er op hoe bijzonder deze belevenissen wel zijn. Nee, dat het verhaal van Jona een feit is, dat staat vast. We kunnen toch niet beweren, dat de Heer Jezus ons maar wat voorliegt, of dat hij misschien ook niet alles wist. Dan zou Hij immers niet meer goddelijk zijn.

Een Wonder

Nu kun je je natuurlijk afvragen of dit een wonder was. Maar het feit ligt er: Jona 1: 17 zegt:

“En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken en Jona was in het ingewand ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.” —Jona 1:17

Iets verder staat:

“En de Here sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge.” -Jona 2:10

Wat denk je, God kan dat toch wel doen, of niet? Wonderen bestaan nou eenmaal. Als je dat ontkent noemt men je een athest. Kortom: is dit verhaal echt gebeurd? Ja, want het staat in de Bijbel en Jezus bevestigde het.

Er zijn wel complete dieren, groter dan een mens in de maag van een “potvis,” een walvishaai of een witte haai gevonden.

walvishaai

Wat was de “GROTE VIS”?

Het kan een walvis zijn geweest of een haai of, ook mogelijk, een speciaal voor dit doel gemaakte vis. (De Hebreeuwse en Griekse woorden, die hiervoor gebruikt werden betekenen eigenlijk gewoon: 'groot zeedier' Sommige soorten walvissen en sommige soorten haaien kunnen best een mens helemaal heel inslikken. Denk maar aan de 'potvis', de witte haai en de walvishaai. Die zijn allemaal wel eens gevonden met complete dieren in hun maag, soms zelfs wel groter dan een mens.

Hoe kon jona dit overleven?

Hoe kon Jona dit overleven? Wat betreft de vraag of een mens “drie dagen en nachten” onder zulke condities kan overleven kunnen we kiezen uit drie antwoorden, die we kunnen geven om het Bijbelse verhaal te ondersteunen.

  1. NATUURLIJKERWIJS. In de eerste plaats, is het algemeen bekend, dat de zin:"drie dagen en nachten" een oud-Hebreeuwse uitspraak was die eenvoudigweg “drie dagen” betekent . Dit zei men zelfs als de begindatum en de einddatum van die periode slechts gedeeltelijk meededen. Zo kon het van toepassing zijn op een periode van maar 38 uur. Er is altijd wel wat lucht in de maag van de walvis en zolang het dier, dat hij heeft opgeslokt, leeft, zal de vertering niet op gang komen. Dus, de ervaring van Jona zou best hebben kunnen gebeuren, gewoon binnen de grenzen van de natuurwetten.

  2. EEN WONDER. Toch lijkt het er meer op dat er een wonder van God is gebeurd. Dat kun je wel uit de Bijbel opmaken. De grote vis werd door God beschikt, gestuurd dus, net als de geweldige storm die het schip overviel. Die storm hield op toen Jona overboord gegooid was. (Jona 1:4, 15). Zou God dan niet Jona hebben kunnen bewaren? Tuurlijk wel. God bewaarde hem gedurende die hele afschuwelijke tijd.

  3. OPSTANDING. Een derde mogelijkheid is dat Jona eigenlijk stikte en stierf in de grote vis en dat God hem later weer tot leven wekte. Er worden zeker wel acht dergelijke opstandingen vermeld in de Bijbel. De allerbelangrijke is wel van Jezus Christus. Wat Jona meemaakte was eigenlijk een “vrafschaduwing” daarvan, je kunt zeggen een voorproefje met een profetisch tintje.

Is het je wel opgevallen dat Jona bad: 'Vanuit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, Gij hoordet mijn stem.' (Jona 2:2). (Het woord voor dodenrijk is: 'sheoel' dat is de plaats waar de gevallen engelen zijn) Nou ja, hoe dan ook, het was een machtige ervaring. Het was alom bekend in die tijd, natuurlijk vooral om het feit, dat de hele stad zich bekeerde tot God (Jona 3:5) toen Jona als het ware uit de dood opstond om tot hen te prediken.

Zelfs in Jezus'dagen had iedereen er van gehoord, want hij kon het als voorbeeld gebruiken voor zijn eigen aanstaande dood en opstanding, dat gold als onweerlegbaar bewijs van de Goddelijkheid van zijn Zoon en het grote reddingswerk, dat hij aan het kruis tot stand bracht voor allen die Hem willen ontvangen.

"Was dat belangrijk? Jazeker, want daarmee bewees Hij Gods zoon te zijn, die het grote reddingswerk tot stand bracht. Hand. 17:30,31 zegt: 'God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.' -Hand. 17:30, 31

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Translation by: Josine

Auteurs: Henry Morris and Martin Clark , uit hun boek The Bible Has the Answer (De Bijbel heeft het antwoord), pp. 74-76, uitgegeven door Master Books, 1987

Overgenomen door Films for Christ met toestemming van Master Books.

Copyright © 1995, Master Books, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op de bijgevoegde “Usage and Copyright” bladzijde, die toestaat dat gebruikers van ChristianAnswers.Net het mogen overnemen voor thuis, voor persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network startpagina and Domein Gids