Depressed woman at Christmas time. Photo © Tommaso79. License: Shutter Stock. File ID: 1231458337

Mit tegyen egy keresztény a depresszió ellen? Helyes-e a depresszió elleni gyógyszerek használata vagy pedig elegendõ a hit a problémák megoldására?

Lásd ezt az oldalt: angol (english), Indonesian, Korean

„Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel!”Zsolt 119,25

[Bevezetõ | Bibliai példák | Emberek a Bibliában | További tanácsok]

A pszichikai rendellenességek között a depresszió olyan gyakori, mint a közönséges megfázás, mivel egy forrás szerint mintegy 30-40 millió amerikai életét keseríti meg (Newsweek, 1987. május 4., 1987, 48-57 old.).

Ez a betgség túlságosan összetett ahhoz, hogy egy legyintéssel elintézzük. Gary Collins a Christian Counseling: A Comprehensive Guide (Keresztény tanácsadás: egy átfogó útmutató) (Dallas, Word Kiadó, 1988.) címû munkájában hét kategóriába sorolja a depresszió fõbb okait[1] és ezekbõl hatra kezelési útmutatást is nyújt. Mindegyik kategórián belül több megoldási utat mutat be. A problémát csak bonyolítja, hogy az emberek a depresszió szót használják csaknem minden lelkiállapot megjelölésére, egy focimeccs elvesztése miatt érzett csalódástól egészen az öngyilkosság gondolatáig.

A Biblia nem használja a „depresszió” szót, mégis szól olyan emberekrõl, akiket mi depressziósnak neveznénk. Depresszió elleni gyógyszerek pedig természetesen nem fordulnak elõ a Bibliában. Mégis találhatunk néhány általános alapelvet, melyet azoknak ajánlanánk, akik a depresszióval próbálnak megküzdeni:

Törekedj arra, hogy a depresszió okait szüntesd meg, ne csak a tüneteit.

A Szentírás a bûn vagy konfliktus számos olyan aspektusára rámutat, melyek befolyásolhatják érzelmeinket. A legtöbb pszichiáter egyetért abban, hogy a depresszió okai a tüneteknél sokkal mélyebben keresendõk. Ne pusztán a depresszió miatt aggódj; próbáld meg a többi fontos problémát is megtalálni.

Ismerd fel, hogy nem alapozhatod életedet az érzelmeidre.

A keresztények életüket az igazságra, nem pedig érzésekre építik. Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írott levelében (Fil 4,1) arra buzdít minket, hogy örvendezzünk - akár tetszik, akár nem. Jakab pedig azt kéri, hogy „Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek” (Jak 1,2). Figyeljük meg, hogy Jakab nem azt mondja nekünk, hogy örömittasak legyünk, hanem azt, hogy gondoljunk úgy a helyzetünkre, mint olyanra, melyben örömünket lelhetjük.

A depresszió leküzdhetõ. (Fotó az Eden Communictions jóvoltából. Copyrighted.)Hit

Erõs hitre van szükségünk ahhoz, hogy érzéseink helyett az igazságban bízzunk. és ilyen értelemben a hit néhány esetben igenis elegendõ lehet a depresszió megoldásához. Biztos, hogy sokkal valósághûbb megközelítése az életnek az, ha saját érzéseink helyett Isten szavában bízunk.

Figyelj Isten tanácsára

Sok ember azonban úgy beszél a hitrõl, mint egy halvány reményrõl, hogy egyszer valahogy majd Isten segítségükre siet. Ez egy túlságosan is ködös felfogás ahhoz, hogy megbízható legyen. Sok ember, aki azt állítja, hogy hívõ, úgy hazardírozik egy egész életen át, hogy közben figyelmen kívül hagyja Istennek az egészséges életrõl szóló alapelveit. Ha elutasítjuk a Biblia tanácsait, akkor nem menekülhetünk meg a következményektõl, még akkor sem, ha hívõk vagyunk.

Kémiai kiegyensúlyozatlanság Photo Courtesy of Films for Christ. Copyrighted.

Néhány esetben a depresszió a kémiai egyensúly felborulása is okozhatja. Ilyen esetben depresszió elleni gyógyszerek használata lehet a megoldás. Isten megengedte az emberiség számára, hogy elsajátítsa az orvostudományt, és néha õ maga is gyógyszereket használ a gyógyításhoz. Néhány esetben a depresszió olyan komoly, hogy - legalább is idõlegesen - gyógyszer használata szükséges ahhoz, hogy a beteg olyan állapotba kerüljön, melyben már képes a depresszión kívül más dolgokkal is foglalkozni. Tudomásom szerint nincs olyan rész a Bibliában, amely megtiltaná a gyógyszerek ilyen célra történõ használatát. [1]

A problémák igazi gyökerei

Azonban a gyógyszerekkel nagyon körültekintõen kell bánnunk. Tulajdonképpen minden gyógyszernek van valamilyen mellékhatása. Az orvosság megszüntetheti a tüneteket úgy, hogy közben a probléma igazi gyökerei felett átsiklunk. Néhányan azért használnak depresszió elleni gyógyszereket, hogy ne kelljen megküzdeniük más megoldatlan problémákkal; hiszen könnyebb bevenni egy tablettát. Az általános szabály azonban az, hogy elsõként más módszerekhez forduljunk, kivéve ha a depresszió már annyira komoly, hogy a beteg kárt tehet magában vagy képtelennek tartja magát arra, hogy egyéb megoldást válasszon.

A depresszió egy nagyon összetett dolog, és az általa okozott problémák mindenképpen megérdemlik egy lelkipásztor vagy pszichiáter figyelmét.

[Írta: Dr. John Bechtle]

Bûn miatti depresszió

KAIN, ádám fia (nem engedelmeskedett Istennek)

„Ekkor azt kérdezte Kaintól az úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fõvel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bûn az ajtó elõtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” —1Mózes 4,6-7

DÁVID, Izrael királya (a házasságtörése után a bûne bevallásáig depressziós volt)
„Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erõm ellankadt, mint a nyári hõségben.” —Zsolt 32,3-4

A bûn miatti depresszióból a bûnvallás és Isten bocsánatának keresése ad szabadulást
„én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgõ szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat, ti hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az úr, de kamatostul megfizet a gõgösöknek. Legyetek erõsek és bátor szívûek mind, akik az úrban reménykedtek… Boldog, akinek hûtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az úr nem rója fel bûnét, és nincs lelkében álnokság… Megvallottam neked vétkemet, bûnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hûtlenségemet az úrnak, és te megbocsátottad bûnömet, amit vétettem.” —Zsolt 31,23-32,2; 32:5

Dávid õszinte imája megbocsátásért (példa mindannyiunknak)
„Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hûtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bûnömet, és vétkemtõl tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hûtlen voltam, és vétkem mindig elõttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bûnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévõ igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elõl, töröld el minden bûnömet! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erõs lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elõl, szent lelkedet ne vedd el tõlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hûtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád… Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égõáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten elõtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!” —Zsolt 51,3-15, 18-19

Bibliai emberek, akik rövid ideig depresszióban szenvedtek

 1. Ábrahám (1Mózes 15)
 2. Jónás (Jónás 4)
 3. Jób (Jób könyve)
 4. Illés (1 Királyok 19)
 5. Saul király (1 Sámuel 16,14-23, stb.)
 6. Jeremiás (Jeremiás próféta könyve)
 7. Dávid (Zsoltárok 6, 13, 18, 23, 25, 27, 31, 32, 34, 37-40, 42-43, 46, 51, 55, 62-63, 69, 71, 73, 77, 84, 86, 90-91, 94-95, 103-104, 107, 110, 116, 118, 121, 123-124, 130, 138, 139, 141-143, 146-147)
Ha levert, depressziós vagy, reménykedj Istenben.

„Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az õ szabadításáért!… Hiszen te vagy oltalmazó Istenem…” —Zsolt 42,6; 43,2

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” —Róma 15,13

„Örüljetek az úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember elõtt. Az úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten elõtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja õrizni szíveteket és gondolataitokat a Kriszus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírû, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” —Filippi 4,4-8

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat õreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” —1Péter 5,6-7

Habár lehetnek nehéz helyzetek, a keresztények elkerülhetik az erõs depressziót.

„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk… Ezért tehát nem csüggedünk. Sõt ha a külsõ emberünk megromlik is, a belsõ emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsõséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” —2Kor 4,8-9.16-18

Emlékezz, Krisztus mi mindenen ment át értünk, vagy mi minden történt Pállal, aki ennek ellenére az örökkévaló dolgokkal törõdött, és nem az ideiglenesekkel. Mikor megtartjuk a hitünket és Isten szeretetére és az örökkévalóság reménységére figyelünk, akkor mint keresztények, átvészelhetjük az élet viharait. Ez lehetséges.

Pál
„…többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam negyven botütést egy híján, háromszor megvesszõztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszõdségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.” —2Kor 11,23b-28

Amikor az Izraeliták levertek voltak, Isten felszólította õket, hogy a hitüket váltsák tettekre.

(Lásd ézsaiás 40.)

Fordította: Varga Zsolt
[Írta: Paul S. Taylor, Christian Answers]

További tanácsok depresszióban szenvedõ keresztényeknek (David Seamands jóvoltából)
 1. Kerüld az egyedüllétet. Vedd rá magad, hogy menj emberek közé.

 2. Énekelj. A zene - Saul királyhoz hasonlóan - a te szíved is felemelheti Istenhez (1 Sámuel 16:14-23).

 3. Imádkozz és adj hálát.Midenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,18).

 4. Szilárdan támaszkodj Isten Igéjének a hatalmára.

 5. Pihenj meg bizalommal Isten Szentlelkének jelenlétében.Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az õ szabadításáért.” (Zsolt 42,6).

(További részletek a Healing for Damaged Emotions címû kiváló könyvben.) [3]Irodalom és megjegyzések
 1. A depresszió nyolc fõ oka. (1) Biológiai tényezõk, (2) Tanult tehetetlenség (csapdábaesettség érzése és képtelenség az intoleráns helyzetek elviselésére), (3) Szülõi elutasítás, (4) Nemi erõszak, (5) Negatív gondolkozás, (6) Stressz, (7) Harag, (8) Bûntudat. [Josh McDowell és Bob Hostetler: Josh MicDowell's Handbook on Counseling Youth (Dallas, Texas: Word Publishing, 1996), 5. fej.; Gary R. Collins: Christian Counseling: A Comprehensive Guide, revised edition (Dallas, Texas: Word Publishing, 1988).] [Vissza]

 2. Biológiai tényezõk - „A depressziónak gyakran van testi alapja. Tudjuk, hogy a kialvatlanság, a rossz kondíció, a kábítószerek mellékhatásai, a betegségek vagy a helytelen fogyókúra mind okozhatnak depressziót. Nõk ezrei szenvednek a menstruációt megelõzõ depressziótól, míg néhányuknál szülés utáni depresszió is elõfordul. Egyéb tényezõk, mint az agy kémiájának zavarai, agydaganatok és a mirigymûködési zavarok már a bonyolultabb okokhoz tartoznak. Arra is van bizonyíték, hogy a depresszió egyes családokban gyakoribb és esetleg genetikai eredetû.” —Gary R. Collins: Christian Counseling: A Comprehensive Guide, revised edition (Dallas, Texas: Word, 1988), p. 107. [Vissza]

 3. David A. Seamands, Healing for Damaged Emotions (Colorado Springs, Colorado: Chariot Victor Books, 1991) (ISBN: 0896939383).

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Copyright © Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached„Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page