Vakai ki he peesi ko ʻení ʻi he:: Pilitānia, Potukali, Sipeini
Cemetery. Illustration copyrighted.

Koe fili mahu'inga taha 'eni 'i ho'o Mo'ui.

  'Oua nake toloi ia kiha toe taimi kehe. Tali 'ae me'a'ofa 'oe mo'ui mei he 'Otua he 'aho ni!

  Do you know…
  What does God expect of me?

  Pehē 'ehe Tohitapu: “Pea hange kuo pau ke mate ta tu'o taha 'ae kakai, pea hili ia koe fakamaau” (Hepelū 9:27). 'E 'iai 'ae 'aho 'e taha, tokotaha kotoapē 'iate kitautolu kuo pau ketau tutu'u 'o fehangahangai 'o mata kihe mata pea moe 'Otua 'oe fakatupu. Koe me'a ia 'e hoko 'ihe fakamaau ´ 'oku makatu'unga ia 'iho'o fili 'e fai 'ihe taimi ko'eni.

  (Angimui ki he lotu ki hono tali 'a e me'a 'ofa 'oe fakamo'ui 'a Kalaisi)

  “'E 'Otua, 'oku ou 'ilo 'oku´ ke lelei pea 'ofa. Na'a ke fakatupu 'ae mamani faka'ofo'ofa ko'eni 'o haohaoa. Koe uhii koe angahala´, kuo hoko ai ia 'o 'auha pea tatali ki ho'o fakafo'ou. 'Oku ou 'ilo koe angahala au. Kou fakamālō atu kiho'o pekia ma'aku pea moho fakamolemole'i 'eku angahala. Fakafeta'i 'iho'o foaki mai 'ae mo'ui fo'ou, 'i mamani pehē foki ki Hevani. Fakamolemole 'o tokoni'i au keu fakapapau'i au ma'au keu mo'ui 'iha founga 'oku ne fakafiemalie'i koe. 'I he huafa 'o Sisū Kalaisi, 'Emeni.”

  (see another example)

  Peesi Hoko