'Oku tonu nai ke lotu'i 'e he Kalisitiane 'a e Tohi 'o e Mamonga?

See this page in: English

The Book of Mormon

'Ihe 'ikai kenau fakaai ha ngaahi fakamo'oni ke poupou ki he Tohi 'o e Mamonga, 'Oku fa'a kole 'ehe kau Mamonga ki he Kalisitiane kenau lau 'a e Tohi 'o e Mamonga pea mo lotu kiai ke nau 'ilo pe koe me'a ia mei he 'Otua pe 'ikai. Ka koe Tohi 'o e Mamonga 'oku pehē,

Pea koe taimi koia temou ma'u ai 'a e ngaahi me'a ni, 'Oku ou ekinaki kiate kimoutolu kemou kole ki he 'Otua, koe Tamai Hevani, 'i he huafa 'o Sisū Kalaisi, 'oka pau 'oku 'ikai mo'oni 'a e ngaahi me'a ni; 'oka pau te ke kole 'i he loto 'apasia, moe fakakukafi, 'o tui fou 'ia Kalaisi, he tene fakahā 'a e mo'oni kiate koe, 'i he mālohi 'o e Laumālie Mā'oni'oni.
     -Molonai 10:4 (Tohi 'o e Mamonga)

'Oku toe ngāue'aki 'e he Mamonga 'a e tohi 'a Semisi 1:5 ke poupou ki he lau ko'eni:

"Ka ai ha mou taha 'oku masiva 'i he poto, ke kole 'eia ki he 'Otua, 'aia 'oku ne foaki lahi ki he kakai kotoapē, pea 'oku 'ikai valoki'i ; pea 'e foaki ia kiate ia."

'Oku taukave'i 'e he kau Mamonga tokolahi 'oku ma'u 'a e "māfana 'i honau fatafata"—koe fakamo'oni 'o e Laumālie Mā'oni'oni koe Tohi 'o e Mamonga 'oku mo'oni.

Ka koe Laumālie Mā'oni'oni nai 'ae laumālie ko'eni? Koe lotu koe sivi'i mo'oni ia 'a e mo'oni? 'E fefe 'etau sivi'i 'a e mo'oni? Fefe 'a Semisi 1:5? Fefe 'etau sivi'i 'a e ngaahi laumalie?

Sivi totonu

'Oku fu'u matu'aki mahu'inga 'aupito keke 'ilo'i 'a e founga totonu ki hono vakai'i 'a e mo'oni fakalaumālie. “'Oku 'iai 'a e hala oku matamata totonu ki he tangata, ka ko hono ngata'anga koe mate” (Paloveape 14:12). Tuku keu fakamahino'i 'i ha ki'i founga ma'ama'a.

Lolotonga 'eku 'i 'Afilika, ne tu'o fiha hono fa'a faka'ali ange 'e ha tangata tu'uaki fakatau lei. Neongo ia na'e 'ikai te ne fie fakatau lei, na'a ne ako ha fanga ki'i founga mei he tokotaha tu'uaki fakatau ko'eni. 'Oku ne 'eke pe 'e angafēfē 'ene fakafaikehekehe'i 'a e lei mo'oni mei he ngaahi hui fakangingila. ('Oku ne fakatokanga'i 'eia ia 'oku lahi ange hono fakatau 'a e ngaahi hui kuo fakangingila 'o hangē ha lei.) Kae fāiatu pe 'ene toutou 'eke, 'oku 'oange 'e he tokotaha tu'uaki 'ae tali, “Tutu'i 'a e masi 'i lalo 'i he fo'ilei. Kapau koe hui, he'ikai mole 'a e efu'i 'ahu. Ka kapau 'e mole 'a e efu'i'ahu, koe lei ia.”

Koe palopalema moe sivi ko'eni (ki he tokolahi 'ae kau folau'eve'eva kuo nau tō) 'oku 'ikai totonu. 'Oku mole pe 'ae efu'i'ahu ia mei he hui fakangingila pea tatau pe ki he lei! Koe akonaki 'oe ki'i talanoa? Kuo pau ke ke ngāue'aki 'ae sivi totonu.

Koe me'a koia na'e a'usia 'e he 'eku kaungāme'a koe me'a tatau moe fakakolekole 'oku fai 'e he Mamonga ke lotu fekau'aki pea moe Tohi 'o e Mamonga. Neongo 'oku talamai ketau lotu ma'u pe (1 Tesalonaika 5:17), 'oku 'ikai ha ako ia 'e taha 'i he tohitapu 'oku ne talamai koe lotu koe 'ahi'ahi ia ki he mo'oni.


Fēfē 'a Semisi 1:5?

Sai, 'i he potutoh´, 'oku 'iai 'ae fakamo'oni 'e taha ai ki he 'ahi'ahi 'a e tui (sio ki he ngaahi veesi ko'eni 2, 3, 12 moe 13). Kuo akonekina kitautolu, kapau 'oku tau masiva 'i he poto, ke tau kole ki he 'Otua 'a e poto, moe 'ilo ('ikai koe mo'oni) 'i he taimi 'oku tau fehangahangai ai moe 'ahi'ahi moe fakatanga koeuhii ketau lava 'o matatali 'i he founga faka'otua.

Na'e fakatokanga 'a e 'aposetolo ko Paula ki he kau Kaletia ke 'oua tenau fanongo ki ha taha 'oku ne akonaki 'aki ha ongoongolelei kehe (Kalētia 1:6-8). 'Oku 'iai 'a e kau akonaki loi 'oku nau malanga'aki 'a e “ongoongolelei” pea mo e “Sisū,” pea moe fa'ahinga laumālie 'oku kau mo kinautolu. Ka 'oku tau 'ilo 'oku 'iai 'a e ongoongolelei hala, kalaisi loi moe laumālie ngaahi laumālie ta'ema'a (2 Kolinitō 11:3-4, 13-14). 'Oku tonu ketau lotua pe ko fē ē mo ē? Te tau 'ilo fēfē?

Koe fakatu'utamaki moe lotu ke 'ilo 'a e mo'oni he koe fakamo'oni fakalaumālie 'oku fa'a fakanenefu ki he 'ilo, pea koe ngaahi me'a 'oku fe'unga 'oku faingata'a ke fakafaikehekehe'i mei he ngaahi me'a 'oku 'ikai mo'oni. He'ikai ketau falala ki he ongo 'a hotau loto (Paloveape 28:26; Selemaia 17:9), na'a mo e falala ki he ngaahi fakamo'oni 'o e ngaahi loto (1 Sione 4:1-6). 'Oku ui 'akitautolu ketau hange koe kau Pēlea 'i he tohi Ngāue 17:11, 'oku fiema'u ketau “fekumi faka'aho 'i he folofola” ke tau sio 'o 'ilo pe koe me'a 'oku ako 'aki 'e he Mamonga 'oku mo'oni. Koe sivi fakatohitapu 'oku makatu'unga ia 'i he Folofola 'a e 'Otua 'aia ko hotau tu'u'anga 'i he mo'oni (2 Timote 3:15-17); koe fakamo'oni 'o e Laumālie Mā'oni'oni he'ikai ke faifaiange kuo fepaki ia moe Folofola 'aia na'a ne fakamānava'i—Koe Tohitapu (2 Pita 1:21).

Fakatauange ke holoki ki lalo 'a e ngaahi fakakaukau, moe me'a ma'olunga kotoape, 'oku ne fakahikihiki'i ia ki he 'ilo 'o e 'Otua, pea 'oku ne fakavaivai 'a e mahalo kotoape ki he talangofua kia Kalaisi (2 Kolinitō 10:5).

Ki ha toe me'a kehe teke fie lau

  • Koe hā 'a e faikehekehe 'i he vaha'a 'oe Mamonga moe Kalisitiane? tali (in English)

  • 'Oku 'iai nai hā fakamo'oni fakasaienisi ki he taukave 'oku fa'u 'e he Tohi 'oe Mamonga fekau'aki moe 'a'ahi 'a Sisū ki 'Amelika? tali (in English)

Liliu lea fakatonga…mmliava'a
Tangata tohi: Kevin Bywater of Summit Ministries.

Copyright © 1996, Summit Ministries, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

ChristianAnswers.Net/tongan
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY