Sunset. Illustration copyrighted.
Për shkak të dashurisë së Perëndisë për Krijimin e tij, Jezu Krishti vdiq për mëkatet tona!

(Perëndia është shpëtimtari)

  Jezusi erdhi që të shpjegojë të vërtetën mbi Perëndinë dhe të paguajë çmimin për rebelimin e njeriut.

  • Gjoni 1:18 "Askush s'e pa Perëndinë kurrë; i Bir, që është në gjirin e t'Et, është ai që e ka bërë të njohur"

  • 2 Korintasve 5:21 thotë, "Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të". Me fjalë të tjera, Jezusi vdiq për mëkatet tona, në mënyrë që ne të mos paguanim për gjykimin tonë nga drejtësia e vërtetë—vdekjen e përjetshme.

  About Jesus
  About Jesus
  Jezusi vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall fitimtar nga vdekja.
  1 Korintasve 15:22: "Sepse, ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallën në Krishtin" dhe vazhdon me tutje, (vargjet 54-57) "Edhe ky trup që prishet, kur të veshë mosprishjen, edhe ky i vdekshëm kur të veshë pavdekësinë, atëherë do të realizohet fjala që është shkruar: “Vdekja u përpi në fitore.” O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferr, ku është fitorja jote? Edhe gjëmba e vdekjes është mëkati; dhe fuqia e mëkatit është ligji. Por ta falënderojmë Perëndinë që na jep fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht".

  Do you know…Aren't all religions basically the same? Why do Christians insist that one must believe in Christ alone to be saved?
  Jezu Krishti është e vetmja rrugë që të na falen mëkatet dhe të kemi nje marrëdhënie të përjetshme me Perëndinë.
  “Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne” (Romakëve 5:8). Jezusi tha “Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje” (Gjoni 14:6).

(Pasues)