Sunset. Illustration copyrighted.
Shih këtë faqe në: Anglisht (English)

Për shkak të dashurisë së Perëndisë për Krijimin e tij, Jezu Krishti vdiq për mëkatet tona! (Perëndia është shpëtimtari)

Jezusi erdhi që të shpjegojë të vërtetën mbi Perëndinë dhe të paguajë çmimin për rebelimin e njeriut.

Ringjallja e Jezusit
Mësoni më shumë rreth Ringjallja e Jezusit

Jezusi vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall fitimtar nga vdekja.

1 Korintasve 15:22: “Sepse, ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallën në Krishtin” dhe vazhdon me tutje, (vargjet 54-57) “Edhe ky trup që prishet, kur të veshë mosprishjen, edhe ky i vdekshëm kur të veshë pavdekësinë, atëherë do të realizohet fjala që është shkruar: “Vdekja u përpi në fitore.” O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferr, ku është fitorja jote? Edhe gjëmba e vdekjes është mëkati; dhe fuqia e mëkatit është ligji. Por ta falënderojmë Perëndinë që na jep fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht.”

Do you know…
Nuk janë të gjitha fetë në thelb të njëjtën gjë? Përgjigje (në Anglisht)

Jezu Krishti është e vetmja rrugë që të na falen mëkatet dhe të kemi nje marrëdhënie të përjetshme me Perëndinë.

“Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne” (Romakëve 5:8).

“Jezusi tha “Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje” (Gjoni 14:6).