Sunset. Illustration copyrighted.
Вижте тази страница на: англичаните (English)

Поради любовта на Бога към Своето творение, Исус умря заради нашите грехове!

(Бог е Изкупителят)

Исус дойде, за да обясни истината за Бога и да заплати за човешкото непослушание.

За Исус Христос
За ИСУС ХРИСТОС—Отговори на често задавани въпроси

Възкресението на Исус
Научете повече за Възкресението на Исус (на английски)

Do you know…
Не са ли всички религии по същество еднакви? Отговор (на английски)

Исус умря заради нашите грехове и беше възкресен от мъртвите, победил смъртта.
1 Коринтяни 15:22: “Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят” и отново (стихове 54-57) “Погълната биде смъртта победоносно. О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото? Но жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът; но благодарение да бъде на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос!”

Исус Христос е единственият път, чрез който могат да бъдат опростени нашите грехове и ние можем да имаме взаимоотношения с Бога, които да ни дадат вечен живот.

“Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че докато бяхме още грешници, Христос умря за нас” (Римляни 5:8). Исус казва: “Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен” (Евангелие от Йоан 14:6)