Sugilanon sa Dios. Welcome to the online presentation of God's Story in Cebuano…
Pulong Sa Dios: Mahitungod Niini | Basaha | Diksyonaryo | Arkeolohiya | Ang Tawo Binuhat sa Dios ug and Ebolusyon | Ang Maayong Balita | Jesu-Cristo

  1. SUGOD
  2. Pagpalit ug Sugilanon sa Dios
  3. Ayaw Pagsulod
(Alternatibo) Paminawa lang Requires RealAudio - available free at www.real.com in Real Audio

Soundtrack sa 25 ka Sinultihan:
Albanian | Amharic | Arabic | Armenian | Cebuano | English | Farsi | French | German | Hebrew | Hindi | Indonesian | Japanese | Korean | Kurdish Sorani | Luri | Mandarin | Portuguese | Qashqai | Quechua | Romanian | Russian | Spanish | Turkish | Wolof

Download MP3 audio (approximately 33mb): Farsi

Dugang pang mga sinultihan sa labing maayong kalidad diha sa video ug cassette


Kining dili pangginansya nga “Web Site” produkto sa Christian Answers Network, usa ka pag-alagad sa Films for Christ, uban sa pagbulig sa The God's Story Project (Dorothy A. Miller, Director). Kon duna kay interes sa pagtan-aw sa Sugilanon sa Dios video nga anaa sa usa ka sinultihan nga wala pa malista niini nga site, palihug kontaka kami. (Webmaster)

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Copyright © Films for Christ. All rights reserved.

Sugad sa among mga ilustrasyon gihimo ni Norm McGary, usa ka tighatag ug ilustrasyon sa daghang mga produksyon nga iya sa Walt Disney Productions, Hanna-Barbera ug Warner Brothers. Ang tanan nga ilustrasyon mga orihinal ug adunay copyright ubos sa U.S. ug International Copyright Law. Ayaw pagkupyaha kini nga produktoha o ipasundayag sa bisan unsa nga Web Site.