Sunset. Illustration copyrighted. Omdat God Zijn schepping lief heeft, stierf Christus voor onze zonden!

(God is de Verlosser en Heiland)

  Jesus kwam om de waarheid over God uit te leggen en de prijs te be betalen voor onze opstandigheid.

  • Joh.1:18 "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de rechterhand van de Vader zit (Jezus Christus) die heeft Hem verklaard."

  • In 2 Kor.5:21 staat "Hem Die geen zonde kende heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem." In andere woorden, Jezus stierf voor onze zonden, zodat wij de boete niet hoeven te betalen die geeist word door echte rechtvaardigheid-dat is eeuwige dood.

  About Jesus Christ<
  About Jesus Christ
  Jezus stierf voor onze zonde,en was zegeviernd uit de dood opgewekt.
  1 Kor 15:22 "Want gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen zij ook allen in Christus levend gemaakt worden. "En nog eens in verzen 54-57 "De doodis verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Waar, o dood is je overwinning? De prikkel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maae God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus."

  Do you know…Aren't all religions basically the same?
  Jezus Christus is de enige manier voor de vergeving van onze zonden en om gemeenschap met God te hebben met als resultaat het eeuwige leven.
  "Maar God bevestigt Zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is terwijl wij nog zondaars waren. (Rom.5:8) Jezus zei "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader alleen door mij" (Joh.14:6)

(Volgende Pagina)