Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Kan astronomie iemand tot God leiden?


Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars,

Mom and daughter looking through telescope

De hemelen verkondigen de eer van God en Rom. 1:20 stelt, dat iedereen die het getuigenis van de schepping ontkent, niet te verontschuldigen is. Jammer genoeg worden velen niet geestelijk geïmponeerd door de lessen uit de werken van Gods hand. Ook niet overtuigd door de vervulde profetieën of door archeologische vondsten, die allemaal de feiten uit de bijbel in het gelijk stellen. Ofschoon zulke tekenen voldoende zijn om mensen verantwoordelijk te stellen, zijn ze vaak niet effectief in het veranderen van hun levenshouding. Het probleem ligt niet bij die tekenen maar in het feit, dat de gevallen mensheid blind is en irrationeel. Als mensen zich van God afkeren, wordt hun denken verduisterd. (Rom. 1:21). Hoe is het anders te verklaren dat iemand zich vasthoudt aan werelds humanisme of aan het occulte in plaats van aan de waarheid?

Theologen gebruiken de term apologie voor de leer van de geloofsverdediging. De visie die vermeld staat in de voorgaande paragraaf wordt genoemd vooronderstelde apologie, namelijk: het bestaan van God en de onfeilbaarheid van de Schriften moeten aangenomen worden door geloof aangezien deze waarheden niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden zodanig, dat ze sceptici overtuigen.

Daartegenover staat de geopenbaarde apologie, die inhoudt dat de mens intellectueel overtuigd kan worden van geestelijke waarheden. Met andere woorden, bekering zal volgen zodra de persoon overstelpt wordt door bewijzen. Thomas van Aquino (1225-1274 was een voorstander van deze later zo genoemde visie door middel van zijn wetenschappelijke bewijzen van het bestaan van God. Maar gezien zijn overtuiging dat de aarde het middelpunt van het heelal is, kunnen we rustig aannemen, dat deze wetenschappelijke visie feilbaar is. Ook de wrede inquisities door religieuze leiders die Aquino onderschreef tonen ook wel aan dat de intellectueel bewijsbare benadering van de apologetiek niet per se leidt tot overeenstemming en harmonie.

Wat brengt ons dan tot een persoonlijk kennen van de Heer? ‘Door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus.’ (Rom. 10:17). Natuurlijk is gebed ook effectief als het gaat over het beter begrijpen van Gods plan, want het is een blijk van een consistent Christelijk leven. Ook astronomie en andere wetenschappelijke studies over de wonderen die de Schepper heeft gewrocht kunnen mensen op het juiste spoor zetten, de waarheid van het Woord moet ook door het hart komen.

Vertaald door: Josine

Auteur: Dr. Donald B. DeYoung - uittreksel uit Astronomy and the Bible: Questions and Answers, tweede editie (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pp.

Copyright © 2000, Films for Christ, All Rights Reserved - alle rechten voorbehouden – behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net toestemming verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA


Go to index pageChristian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY