Kio estas la “Tempopasa” teorio?

Vidu la paĝon en: angla (English), hispana, rusa

Æi tio provo akordigi sciencon kun Sankta Skribao estiøis kiam kredo je la malnoveco de la tero populariøis. Oni proponas ke multa tempo pasis inter Genezo 1:1 kaj 1:2, kaj dumtempe la antikva originala mondo estis katastrofe detruata kiel juøo pri la ribelo de Lucifero. Oni do laýlitere komprenas ke la ses tagoj estas la tempo dum kiam okazas re-kreado. La tri æefaj problemoj kaj malkonsekvencoj de æi tiu teorio estiøas æar la longaj epokoj kiujn øi penas enkorpiøi estas suposeble prezentitaj per la sekvaj tavoloj de fosilioplenaj rokoj.

  1. Kiam oni lokigas tiun fosilian kronikon antaý Adamo, la teoristoj tiel devas lokigi morton kaj klopodon antaý la Falo.

  2. La katastrofo kiun oni proponas pri la detruo de la antaý-Adama mondo detruus aý þanøegus iun ajn antaýan fosilian kronikon de longaj aøoj. Tiel malestiøus la æefa originala kialo por la teorio.

  3. La mondskala diluvo de Noa, malgraý ties Biblia graveco, rolas malgrava aý tute ne rolas kiel ekspliko pri la geologia indikaoj kiuj favoras postulatan katastrofon pri kiu la Biblio silentas.

Estas aliaj problemoj kaj malkonsekvencoj. Ekzemple, la teorio baziøas sur malnatura kaj kontraý-gramatika interpreto de la teksto. Estanta tute ne ebla plenumi la postuloj de unuformeca/evolua scienco, la teorio malsukcesas en la originala peno akordigi tion kun la Biblio.

La supera teksto estas ekstraktao el The Answers Book, Revizita eldono, verkita de Ken Ham, Andrew Snelling, and Carl Wieland, eldonita de Master Books, 1992. 

Creation Ministries International provizis la superan paøon.

Copyright © 1996, Creation Ministries International, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page. Tiu paøo permesas vizitantojn al ChristianAnswers.Net multajn rajtojn por uzi æi tiu paøo hejme, en preøejoj kaj lernejoj, kaj por privata evangelizado.

ChristianAnswers.Net/esperanto
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Creation SuperLibrary.com ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network Hejmpaĝo kaj dosierujo