What’s New?

Mennyiben hoz ÚJ-at az Újtestamentum?

Lásd ezt az oldalt: angol (english)

Photo copyrighted.

"Íme, eljön majd az idõ, így szól az Úr, amikor ÚJ szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsõt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz.      -Zsid 8,8.13

A boltok polcain gyakran találkozunk a következõ címkével ellátott termékekkel: “ÚJ és átdolgozott”. Mégis, sokszor nagyobb a felhajtás az újdonság körül, mint kellene. Vannak, akik azt kérdezik: mennyiben hoz igazán “újat” a Biblia újtestamentumi része? Akkor lássunk egy korántsem teljes listát arról, hogy mi az, ami új, és "átdolgozott".


ÚJSZÖVETSÉG
A régi szövetség nem hozhatott igazságosságot - az új igen. Az ószövetség Mózes által közvetített, kõtáblákba vésett, és feltételekhez kötött volt. Az új szövetséget Jézus közvetíti, az új szövetség nem szab feltételeket, és élõ emberi szívekbe van bevésve. 1

ÚJTEREMTÉS "Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régi elmúlt, és íme; új jött létre." "Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtés." 2

ÚJÉN
"Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." "És felöltöztétek az új embert, aki Teremtõjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje õt." Krisztuson keresztül a keresztények elérhetik azt az igazságosságot, amely elérhetetlen volt azelõtt. 3

ÚJELFEDEZÉSE
A BÛNÖKNEK
Isten megfizette a váltásgdíjat a bûneinkért. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." 10 Amikor Krisztus halálával bûnhõdött meg a vétkeinkért, a bûnökért bemutatandó ószövetségi állatáldozati gyakorlat eltöröltetett. A hívõk vétkeit ma olyan vér fedezi el, amely egyszer s mindenkorra biztosítéka a megbocsátásnak.

ÚJRENDSZER
Az Újtestamentum hívei többé nincsenek az ótestamentumi törvény hatálya alatt. (Róm 6,14; Gal 3,24-25; 2 Kor 3,7.11.13). "Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is." (Zsid 7,12).

ÚJFÕPAP
Az új szövetség értelmében Jézus Krisztus vált a hívõk új és az eddigieket felülmúló Fõpapjává. (Zsid 4,15-10,39).

ÚJPARANCSOLAT Az Újtestamentumban Jézus a szeretet felelõsségének mércéjét magasabbra emelte. Amíg az Ótestamentum azt monda: "Szeresd felebarátodat, mint magadat," Jézus ma azt mondja, hogy szeressük egymást, ahogyan õ szeretett minket. 4

ÚJEMBER

Zsidók és nem zsidók eggyé lettek Krisztusban. Mert õ "…a két nemzetséget eggyé tette, és az õ testében lebontotta az elválasztó falat. …Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. …akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az isten hajlékává a Lélek által…" 5


ÚJVILÁGMINDENSÉG "A trónuson ülõ ezt mondta: »Íme, újjáteremtek mindent.«" Isten új világmindenséget és földet fog teremteni. 6

ÚJJERUZSÁLEM

"És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennybõl az Istentõl, felkészítve, mint egy menyasszony, aki a férje számára van felékesítve." 7


ÚJÉNEK A mennyben a megváltottak egy új éneket fognak zengeni a megváltásukról "És új énekeket énekelnek a trónus elõtt." 8

ÚJKÖZÉPPONT Az Ótestamentum több évezreden át íródott. Középpontjában a zsidó nép áll (a zsidók történetét és próféciáit meséli el, kezdve Ábrahámmal a Teremtés könyvében, egészen Malakiás próféciáiig). Az Újtestamentum viszont kevesebb, mint 100 év alatt íródott. Középpontjában mindenek elõtt Krisztus áll, illetve az egyház.

ÚJISTENI JELENLÉT Elõszor az emberiség történelme folyamán, Isten emberi testben éllt a teremtményei között. Ezzel elszenvedte az elátkozott és bûnös világot, és vállt vállhoz vetve élt együtt a bûnös emberiséggel. 9

ÚJKIÁRADÁSA A SZENTLÉLEKNEK Az Újtestamentumban Isten Szentlelke elsõ ízben jön el, hogy ott éljen a megváltottakban. 11


Bibliai Hivatkozások

 1. Lk 22,20; 2Móz 19; Jn 1,17; Gal 3,19; 4Móz 28; Zsid 8,8; 2Móz 32,15; Zsid 9,15; Jn 1,17; Zsid 8,9-11, 12,24; Mt 26,28

 2. 2 Kor 5,17; Gal 6,15

 3. Ef 4,24; Kol 3,10

 4. Jn 13,34; 1Jn 2,7-8; 1Jn 5

 5. Ef 2,11-22

 6. 2Pt 3,13; Jel 21,1.5

 7. Jel 21,2

 8. Jel 5,9; 14,3

 9. Jn 1

 10. Jn 3,16

 11. Jn 14,26; ApCsel 2

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Írta: Paul S. Taylor, Christian Answers.
Fordította: Kozma Kornélia

Szerzõi jog © 1998. Minden jog fenntartva, kivéve a csatolt "Használat és szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak arra, hogy ezeket az oldalakat otthonaikban, személyes bizonyságtevésükben, felekezetükben vagy iskoláikban felhasználják.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK