Miért lehetett Salamon királynak olyan sok felesége?

Lásd ezt az oldalt: angol nyelv (english)

A Királyok elsõ könyve 11,1-3 a következõkrõl számol be:

Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, móábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekbõl valókat, amelyekrõl ezt mondta az úR Izráel fiainak: Ne keveredjetek közéjük, és õk se keveredjenek közétek, mert az õ isteneikhez hajlítják szíveteket! Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki hétszáz fõrangú és háromszáz másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét.

A Királyok könyve 11,1-3 szerint Salamon királynak 700 fõrangú és 300 másodrangú felesége volt, sokan olyan népbõl, amelyekrõl azt mondta Isten az izraelieknek, hogy ne házasodjanak velük. Isten jól tudta, hogy az ilyen házasságok hamis istenek imádatához vezetnek. Akkor mégis miért tett ilyesmit Salamon?

A történelembõl tudjuk, hogy Salamon külpolitikája nagyon agresszív volt. Abban az idõben az volt a szokás, hogy szövetségkötéskor a kisebb király feleségül adta a lányát a nagyobb királyhoz (ez esetben Salamonhoz). Salamon tehát minden újabb szövetség megkötésével kapott egy újabb feleséget is. Ezek a feleségek a két király jó kapcsolatának zálogai voltak és az uralkodók tulajdonképpen velük „hitelesítették” a szerzõdést.

Ezzel Salamon teljesen áthágta Isten parancsait. Nyilvánvaló, hogy a hatalom és a gazdagság annyira elvette az eszét, hogy ez megrontotta lelki életét és Salamon elhagyta a hitét. Azoknak az asszonyoknak a bálványait imádta, akiket feleségül adtak hozzá.

Továbbá Salamon abban is engedetlen volt, hogy több nõt is elvett feleségül, pedig Isten akarata a monogámia. Isten a kezdetektõl fogva egy nõt teremtett egy férfinek (lásd 1Mózes 1,27; 2,21-25). Mózes ötödik könyve 17,17 kifejezetten utasította a királyokat, hogy „ne legyen sok feleségük”.

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Mózes törvénye szerint a király „sok lovat ne tartson, … Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyûjtsön.” (5Mózes 17,16-17).

Salamon tehát több tekintetben is vétkezett: (1) poligámiában élt, (2) megszegte Isten pogányokkal való házasodásra vonatkozó tilalmát, ami végül hitének elhagyásához vezetett, (3) rengeteg lovat gyûjtött (nagy harcikocsikból álló hadseregéhez) és (4) óriási mennyiségû aranyat és ezüstöt halmozott fel.

artist’s impression of King Solomon

Salamon engedékenysége a feleségei pogány vallásai iránt borzalmas bûnökhöz vezetett. A Királyok elsõ könyve 11,4-9 szerint,

Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen Istenéé, az úRé, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az úR, és nem követte olyan tökéletesen az URat, mint apja, Dávid. Akkor épített Salamon áldozóhalmot a Jeruzsálemmel szemben levõ hegyen Kemósnak, a móábiak bálványának és Moloknak, az ammóniak bálványának. így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak. Megharagudott azért az ÚR Salamonra…

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dr. Ron Rhodes, Reasoning from the Scriptures Ministries. Szerkesztette: Paul S. Taylor, Christian Answers.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page