Är Bibeln tydlig gällande jordens och universums ålder?


See this page in: engelska (english), japanska, franska, ryska, spanska

Planets in Space

Gud använder en relativt stor del av 1:a Mosebok till att klargöra att han skapade universum på sex dagar. Det nämns inga biljoner år eller någon lång tidsperiod. Emellertid undrar många människor ändå om den vetenskapliga uppfattningen att jorden och universum har existerat i flera biljoner år kan fås att harmoniera med en bokstavlig tolkning av Bibeln.

De flesta kristna har hört argumentet att ordet “dag” i 1:a Mosebok inte betyder ett bokstavligt 24-timmars dygn, utan att “dagarna” representerar 6 långa tidsåldrar. Detta kallas ofta dag=tidsålder-teorin. Många människor har undrat huruvida det här argumentet är giltigt. Det är ju, när allt kommer omkring, sant att det hebreiska ordet för dag (yom) kan ha olika innebörd beroende på sammanhanget. Emellertid anser vi, att när man har övervägt alla fakta, framgår det otvivelaktigt klart att Gud mycket precist meddelade att allt skapande skedde under sex normala 24-timmars dygn.

  • Det hebreiska ordet för dag (yom) kan ha olika innebörd. Innebörden är alltid tydlig när man ser det i sitt sammanhang.

  • Första gången “dag” nämns i skapelseberättelsen är sammanhanget en 24-timmars cykel av ljus och mörker, "Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen." (Bibel 2000, 1 Mosebok 1:5).

  • När ordet “dag” används med ett ordningstal, som första dagen, andra dagen, etc., syftar det alltid på ett bokstavligt 24-timmars dygn. Detta stämmer i 100% av fallen. Detta stämmer alla de 359 gånger som ordet “dag” används med ordningstal i Gamla Testamentet utanför 1 Mosebok kapitel 1(skapelseberättelsen, övers. anm.).

  • Det finns inget i Bibeln som indikerar att “dag” används annorlunda i början av 1 Mosebok än i resten av boken, eller i resten av Gamla Testamentet.

  • “Dagarna” i 1 Mosebok 1 används hela tiden i samband med orden "kväll och morgon". Den här frasen används tillsammans med “dag” 38 gånger i Gamla Testamentet, förutom 1 Mosebok 1. Varje gång, utan undantag, syftar frasen på ett normalt 24-timmars dygn. Man bör också notera att den här frasen aldrig används i Gamla Testamentet på ett sätt som uppenbarligen är metaforiskt.

När frasen "kväll och morgon" används i samband med ett ordningstal och ordet “yom”, finns det inget starkare sätt att specificera ett normalt dygn. Vi förstår att 1 Mosebok beskriver sex jordrotationer, inte en ospecificerad period av biljoner år.

Vi ser därför att om man studerar den hebreiska texten i 1 Mosebok säger den i klarspråk att skapelsen skedde under sex normala 24-timmars dygn. Vidare bevis för denna slutsats ges i 2 Mosebok 20:11. Det här stycket, som Gud själv har skrivit med sitt finger, säger; "Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han." Gud, det enda vittnet till skapelseprocessen, vittnar om att allt skapades inom en bokstavlig sexdagarsperiod.

Slutligen, huruvida man accepterar den här informationen eller inte beror troligen mer på ens tolkning av vetenskapen än av den Heliga Skrift. För utan övervägande av moderna vetenskapliga teorier om universums ålder finns det väldigt få skäl att ifrågasätta Bibelns tydliga meddelande.

Som Pattle P. T. Pun, en ledande progressiv “kreationist”, säger; "Det är uppenbart att den enklaste tolkningen av beskrivningen i 1 Mosebok, utan hänsyn till alla de hermeneutiska (hermeneutik~regler för texttolkning, övers. anm.) överväganden vetenskapen föreslagit, är att Gud skapade himmel och jord på sex soldagar, att människan skapades på den sjätte dagen, att död och kaos kom in i världen efter syndafallet, att alla fossil är ett resultat av den globala, katastrofala, syndafloden som bara Noas familj och de djur som var med dem överlevde." [Pattle P. T. Pun, "A Theology of Progressive Creationism", Journal of the American Scientific Affiliation, Vol. 39, Nr.1 (Ipswich, MA: Mars 1987), sid. 14]

Som på alla teologiska områden, låter Gud varje troende själv bestämma ståndpunkt i kontroversiella frågor. Observera dock, att den Heliga Skrift är eftertryckligt tydlig i denna fråga. Den biljon-åriga tidsramen, beräknad med moderna vetenskapliga teorier, kan inte fås att harmoniera med en bokstavlig tolkning av Bibeln genom att tillgripa vanföreställningen dag=tidsålder.

Författare: Mark Van Bebber och Paul S. Taylor på Films for Christ / Översättare: Cecilie Purbe

Copyright © 1995, Films for Christ, All Rights Reserved - förutom som angivet på "Användning och Copyright" sidan som tillåter ChristianAnswers.Net användare att med källhänvisning använda den här sidan i sina hem, personliga vittnesbörd, kyrkor och skolor.

Films for Christ

Click here. Is Jesus Christ the answer?

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA


ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY
Go to index page