To ChristianAnswers.Net homeTo ChristianAnswers.Net directory
Parched Earth. Illustration copyrighted.

Do you know…
» Ko e hā 'oku faka'ataā ai 'e he 'Otua 'a e kakai angatonu kenau faingata'ia?

» Oku ou taau nai keu 'alu ki Hevani?


Na'e fakahāhā 'ehe tangata 'a 'ene fili kene angatu'u.

'O fiema'u pe ke ne fai pē 疎e me'a 'okuエ ne loto kiai, 'o fakatātau kihe me'a 'okuエ ne pehē 'oku tonu, na'e fili 'ae tangata kene talangata'a kihe 'Otua.

Pea koe ola ia 'ae fili 疎e tangata kene talangata'a エ na'a ne tō ai (angahala).
'Aia pē 'oku fakahā, angahala エ koe talangata'a kihe 'Otua. Koia 'ae fakatupu pea na'e tonu kena talangofua kiai. Pea ke toe mahu'inga ange, koe 'Otua エ koia ia 'ae tu'unga 'oe me'a kotoapē 'oku totonu mo mo'oni. Na'e fakatupunga 'ehe angahala 'ae māvae fakalāumalie mei he 'Otua pea moe hoko mai koia 'ae mate. Na'e hoko 'ae māvaeエ koe 'uhii he 'oku haohaoa mo ma'a 'ae 'Otua. Ko'ene haohaoa 'oku 'ikai ke malava kene nofo fakataha ai pea moe angahala pea ko'ene fakamaau he'ikai ke fakaātā ke 'alu taetautea'i.

Koe me'a 'ihe angahalaエ, kuo fakamala'ia'i ai 'ae māmani pea kamata ai kene mole atu. Kuo hoko 'o si'iange ke toe mo'ui 'ae kelekele pea hoko 'o tāi'i pea moe me'akai. Kuo pau ai ke ngāue mālohi ai 'ae tangata kene utu si'isi'i pe. Kuo 'ilo 'ehe fa'ahinga 'oe tangata 'ae mamafa 'oe angahala, 'oku taki atu kihe mamahi, fetāmate'aki, holikovi pea mo hoko 双 mole 'ae ma'uma'uluta 'ihe nofo fakafāmili.

Pea hokohoko faiangahala ai pe 'ae fa'ahinga 'oe tangata, mo'ui angatu'u mo fakafepaki kihe 'Otua, koe Fakatupu. Koe me'a ia 'oku fonu ai 'a mamani 'ihe mamahi 'ihe 'aho ni. Koia kuo pau ke tukuaki'i ai 'ae tangata kihe 'ene faka'auha 'ae fakatupu haohaoa 'ae 'Otua.

Koe uhii ko'etau angahala'iaエ, 'oku 'ikai 'ilo pe a'usia 'ehe tangata 'ae feohi moe 'ofa 'ae 'Otua, tatau aipē pe koe hā 'ae ma'olunga 'o e tu'unga 'o 'ene feinga ke a'u kihe 'Otua 'iate ia pe fou 'ihe 'ene ngaahi ngaue, angafakalotu pea moe ngaahi filosefa kehekehe. “He kuo fai angahala kotoape, pea tomui 'ihe fakamalo mei he 'Otua” (Loma 3:23).


(Peesi Hoko)