To ChristianAnswers.Net homeTo ChristianAnswers.Net directory
Sunset. Illustration copyrighted.
Koe uhii koe 'ofa 'ae 'Otua kihe 'ene fakatupuエ, na'e pekia ai 'a Sisū Kalaisi ma'a 'etau angahala!

(Koe 'Otua koe Fakamo'ui)

  Na'e ha'u 'a Sisū kene fakamatala 'ae mo'oni fekau'aki pea moe 'Otua pea mo fua 'ae totongi kihe angatu'u 'ae fa誕hinga 双 e tangata.

  • Sione 1:18: " 'Oku 'ikai ha tokotaha kuo ne mamata kihe Tamai 'iha kuonga, koe 'Alo pe taha na'e fakatupu, 'aia 'oku 'ihe fatafata 'oe Tamai (Sisu Kalaisi), kuo ne fakaha ia. "

  • 2 Kolinito 5:21 'oku pehe, He na'a ne ('Otua) ngaohi ia (Kalaisi), na'e 'ikai ha'ane angahala, koe feilaulau 'ihe angahala koeuhii ko kitautolu, kae hoko ai 'akitautolu koe mā'oni'oni 'ae 'Otua 'iate Ia." 'I hono fakalea 'e taha, na'e pekia 'a Sisū koe uhii ko'etau angahala, koeuhii ke 'oua na'a tau fua 'ae totongi 'oe tautea na'e fekau mei he fakamaau - mate taengata.

  The Resurrection of Christ
  The Resurrection of Christ
  Na'e pekia 'a Sisū ma'a 'etau angahala, pea ikuna'i ai 'ae mate. (1 Kolinito 15:22): “He 'oku hangē 'oku mate kotoapē 'ia 'Atama, 'e pehē foki 'e mo'ui kotoape 'ia Kalaisi” pea pehē foki, (veesi 54-57) "Kuo folo hifo 'ae mate 'ehe mālohi. E mate, ko fē ha'o huhu? 'E faitoka, ko fē ho'o mālohi? Koe huhu 'oe mate koe angahala, pea koe mālohi 'oe angahala koe fono. Kae fakafeta'i kihe 'Otua, 'aia 'oku ne foaki ke tau mālohi 'i hotau 'Eiki ko Sisū Kalaisi

  Do you know…hopo 'a e la'ā 'i Selusalema, 'Isileli, ko e 'apima'u ia 'o e ngaahi tefito'i tui fakalotu lalahi 'e tolu 'i māmani.
  Ko Sisū Kalaisi pe 'ae hala ke fakamolemole'i ai 'a'etau angahala pe ketau ma'u 'ae feohi moe 'Otua ke ma'u ai 'ae mo'ui ta'engata.
  Ka 'oku fakahā 'ehe 'Otua 'a 'ene 'ofa kiate kitautolu 'ihe me'a ni, lolotonga koe kau angahala 'akitautolu, kuo pekia 'a Kalaisi ma'a kitautolu” (Loma. 5:8). Pehe 'e Sisū “Koau pe koe hala, mo'oni moe mo'ui. 'Ikai ha taha 'e ha'u kihe Tamai ka 'iate au” (Sione 14:6).

(Peesi Hoko)