Hangē koia 'oku meimei tatau pe 'a e ngaahi lotu´, ko e hā 'oku pehē ai 'e he Kalisitiane´ kuo pau ketau tui kia Kalaisi kae toki fakamo'ui 'akitautolu?


This article is also available in English: Aren't all religions basically the same? Why do Christians insist that one must believe in Christ alone to be saved? English answerhopo 'a e la'ā 'i Selusalema, 'Isileli, ko e 'apima'u ia 'o e ngaahi tefito'i tui fakalotu lalahi 'e tolu 'i māmani.

Koe ngaahi lotu kotoape 'oku 'ikai ke nau fai tatau - Koe Kau kalisitiane 'oe tohitapu´ 'oku nau fu'u makehe 'aupito kinautolu mei he ngaahi lotu´ pea moe filosefa 'oe fa'ahinga 'oe tangata´. Ko e totonu, koe kalaisitiane mo'oni´ 'oku 'ikai koe lotu´ ia, ka 'ia Sisū Kalaisi. "He na'e fakatupu 'eia 'ae ngaahi me'a kotoape" (ki'i tohi nounou) Kolose 1:16, 17).

Koia, Koe tui faka-kalisitiane 'oku makehe ia 'ihe ngaahi tefito'i me'a ko'eni, mei he toenga.

Makehe ange 'a e Tui Fakakalisitiane

  • 'I he tohitapu´ 'ata'atā pe, 'oku fakahā ai 'ehe 'Otua koia tokotaha pe 'oku taengata, koia 'ae fakatupu, 'aia na'a ne fakatupu 'ae univeesi´ 'ihe 'ene folofola. Katoa 'a e ngaahi lotu kehe´ 'oku nau kamata'aki 'ae mamani na'e tupu fakamatelie ko ha mo'oni taengata, mo honau " 'otua " 'o fakatefito 'i he fakasino 'ihe ivi malohi 'o natula 'aia na'a ne fakatupu 'ae univeesi ki hono anga ko ia 'ihe 'aho ni. 'I he tafa'aki 'e taha, koe tokotaha fakatupu - 'Otua 'oe tohitapu 'oku ne ma'u 'ae malohi tokotaha pe, 'oku 'ikai ngata pe koia 'a e tokotaha pe na'a ne fakatupu 'ae univeesi ka koia foki 'ae tokotaha na'a ne fokotu'u 'a e makatu'unga kihe fakamo'ui 'oe fa'ahinga 'oe tangata.

  • Ko e lotu fakakalisitiane pe taha 'oku 'iai 'a e ngaahi mo'oni mo e ngaahi me'a fakahisitolia fekau'aki mo ha tokotaha - ko hono fanau'i´, pea ne pekia, pea na'a ne toetu'u, moia 'e hokomai, koe hā'ele mai 'a Sisū Kalaisi 'i hono naunau. Koe ngaahi lotu kehe 'oku nau fakatefito ma'upe kinautolu 'ihono ako'i, kae 'ikai koe ngaue'i.

  • Koe tangata kotoape 'ihe hisitolia, ko Sisū Kalaisi tokotaha pe, kuo ne ikuna'i 'ae fili lahitaha 'oe tangata - koe mate. Ko kinautolu koia na'a nau kamata mo 'ilo'i 'ae ngaahi tui kehe moe lotu kehe´ kuo nau mate kotoape pea kohonau fonualoto na'e fakalangilangi'i. Koe fonua loto 'o Kalaisi 'oku 'ikai ha me'a ai, pea ko 'ene toetu'u hake koia 'ihe sino mei faitoka´ koe fakamo'oni leleitaha ia 'ihe hisitolia katoa. Koe mo'oni koia tokotaha pe 'oku ne lava'i 'ae mate 'aia koia tokotaha pe 'oku ne ma'u 'ae malohi. Na'a ne pehe, " Ko au koe hala, mo'oni, moe mo'ui: 'ikai ha tangata 'e ha'u kihe Tamai ka 'iate au" (Sione 14:6).

  • Katoa 'ae ngaahi lotu kehe 'i mamani´ 'oku nau taha pe 'i he tefito'i tui fakalotu—'o taha 'ihe tui ki he fakamo'ui fou 'ihe ngaue. 'I he ngaahi lotu takitaha 'oku nau matu'aki fokotu'u 'enau ngaahi ouau fakalotu, 'i he ngaahi fekau pea mo fakangatangata, pea moe tefito'i fekau ke nau muimui ai, pea nau ako'i kapau 'e 'iai ha tangata 'e fai ki he ngaahi me'a ko'eni 'e mo'ui. Koe kamata'anga 'oe tangata 'i he ngaahi sisitemi ko'eni 'oku faka'ilonga'i mei he mo'oni´ koe me'a kotoape 'oku lava pe ke a'usia. Neongo koe Tohitapu, 'oku ne fokotu'u mai 'ae 'ulungaanga mo e me'a totonu 'aia 'oku ma'oni'oni pea mo haohaoa 'oe 'Otua, pea 'oku 'ikai te ne fekau mai ha me'a si'i ka ko 'eni pe ki he fakamo'ui. 'Oku mahino 'aupito, te'eki ke 'iai ha tangata tene fokotu'u ha sipinga 'e taemalava 'e ha tangata kene tauhi.

  • Katoa 'a e kau tangata kuo mo'ui mai ki he mamani, ko Sisū Kalaisi tokotaha pe, 'oku ne tauhi ma'u ki he tapa kotoape 'o e mo'ui haohaoa mo ma'oni'oni pea mo talangofua kakato ki he Tamai, 'aki hano fakatātā'aki koia 'a e 'Otua-'ihe tangata. Pea ne pekia ma'a angahala 'o e tangata kotoape pea koia ne lotolelei ke ne fakamolemole'i kakato pea 'i hono 'ulungaanga ma'a mo ma'oni'oni ki ha taha pe te ne tali ia . Ko Kalaisi pe 'e taha 'oku ne foaki 'a e fakamo'ui fou 'i he kelesi ma'ata'atā pe, ke ke ma'u ia fou 'i ho'o tui kiate ia. Ki ha taha 'oku tui mo'oni kiate ia, pea te ne foaki kiate ia 'i he laumālie mā'oni'oni ha 'ulungaanga fo'ou, 'o lava ke fou 'a e tokotaha koia 'i ha mo'ui 'oku ne fakafiemalie'i 'a e 'Otua.

'Oku ma'u 'e he Tohitapu 'a e Tali
Excerpt from
'Oku ma'u 'e he Tohitapu 'a e Tali

'Oku 'ikai ke 'iai ha “lotu” pe 'i mamani katoa 'e hange ko'eni. Ko Sisū Kalaisi koe Fakatupu ia 'o mamani, pea koia tokotaha pe 'ae Fakamo'ui. “'Oku 'ikai ha fakamo'ui 'i ha taha kehe, he 'oku 'ikai ke tuku mo ha hingoa ki he kakai 'i lalo langi, ke tau mo'ui ai” (Ngāue 4:12).

[ 'O kapau 'oku tokoni 'a e ki'i fakamatala ko'eni, fakamolemole 'o fakakaukau ki ha ki'i me'a'ofa ke tokoni ki hono totongi 'a e fakamole ko'eni ki hono langa hake 'a e tui 'aia 'oku 'atā atu ia kiate ko e moho'o famili! Me'a'ofa kotoape 'oku to'o tukuhau. ]

Liliu lea fakatonga…mmliava'a
Tangata tohi: Henry Morris and Martin Clark, adapted from their book 'Oku ma'u 'e he Tohitapu 'a e Tali, published by Master Books.

'Oatu 'eni mei he Va'a Fetu'utaki 'o 'Iteni pea mo hono fakangofua mei he Master Books

Copyright © 1995, Master Books, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/tongan
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY