What’s new at Christian Answers?

Ko e hā 'oku faka'ataā ai 'e he 'Otua 'a e kakai angatonu kenau faingata'ia?


See this page in: English, Bulgarian, Dutch, French, Indonesian, Italian, Portuguese, Spanish

koe tangata 'ena 'oku tokoto 'o ofi ki he sea teketeke. Photo copyrighted.

Koe taha 'eni 'i ha fehu'i faingata'a mo'oni ki he Kalisitiane ke nau tali.

Ko e “palopalema 'oe faingata'aia,” 'aia 'oku pehē ai 'e he taha 'o e kau kalisitiane mataotao ko , C.S. Lewis, ko e me'atau mālohi mo'oni 'eni 'oku ngāue'aki 'e he kakai taetui 'Otua ke fakafepaki'i 'aki 'a e tui fakakalisitiane

'I he saienisi mo'oni kotoapē mo e hisitolia, 'o kapau 'e fakamahino'i totonu, 'oku nau poupou'i 'e kinautolu 'a e mo'oni 'a e 'Otua. Ko e fakamo'oni ko'eni 'oku fu'u malohi 'aupito, he 'oku pehē 'e he tohitapu: “Kuo pehē 'e he vale 'i hono loto, 'Oku 'ikai ha 'Otua” (Saame 14:1).

Photo copyrighted.

'I he kau taetui 'Otua tokolahi, 'i he 'ikai ha'a nau fakamo'oni ke tu'unga ai 'a 'enau “faka'ikai 'Otua´,” ko ia ai kuo pau ke nau tafoki 'o kumi ki he mo'oni 'aia 'oku nau taeloto kiai. Pea koe lahitaha´ 'oku fekau'aki ia mo e palopalema 'oe faingata'ia.

Ko ia ai, 'oku nau pehē, 'oku angafēfē hono faka'atā 'e he 'Otua 'ofa 'a e ngaahi me'a ni 'i hono māmani 'o hangē koe tau´ , mahaki´ , pea moe mate foki, kae tautautefito ki he taimi 'oku hoko ai 'a e ngaahi me'a ni kiate kinautolu 'oku faitotonu. 'I he 'ene pehē leva 'oku 'ikai ko ha 'Otua 'ofa ia pea 'oku ne taetokanga ki he faingata'ia 'a e fa'ahinga 'o e tangata, pea ka 'ikai ko e 'Otua ia 'oku 'ikai hano mālohi pea 'oku ne tae malava ke ne fai ha me'a fekau'aki moe ngaahi me'a ni. Koe 'Otua koia 'oe Tohitapu´ koe 'Otua ia 'oku ne ma'u fakatou'osi 'a e ongo me'a ni, 'o tatau pe 'i he m ālohi pea moe 'ofa haohaoa

'Oku matu'aki faingata'a 'eni, ka koe taetui 'Otua 'oku 'ikai koe tali´ ia, 'o hangē pe kiate ia 'oku ne pehē 'oku 'ikai ketau 'ilo ha me'a fekau'aki mo e 'Otua´. Lolotonga koia 'oku lahi 'a e kovi´ 'i mamani´ 'oku toe lahi ange pe foki moe lelei. 'Oku fakamo'oni'i 'ata'atā pe 'eni ia mei he feinga koia 'a e kakai kenau kei mo'ui ki he lōloa taha tenau ala lava. Ki ha toe ki'i sio mama'o ange, 'oku 'ilo'i fakaenatula pe 'e he tokotaha kotoa ia koe “lelei” koe tu'utu'uni ia 'oku ma'olunga 'aupito ange ia 'i he “kovi”.

'Oku fiema'u ketau 'ilo'i ko hotau 'atamai´ na'e ngaohi ia 'e he 'Otua. 'Oku malava pe ketau ngāue'aki hotau 'atamai ki he levolo pe tu'unga 'oku ne fakafuofua mai, pea ko hai ai kitautolu ke tau fie'eiki 'o ngaue'aki 'a e 'atamai na'a ne foaki mai ketau fehu'ia ia mo 'ene ngaahi taumu'a.

“'Ikai 'e faitotonu 'a e fakamaau 'o mamani kotoape?” (Senesi 18:25).
“'E lea 'a e me'a kuo ngaohi kiate ia na'a ne ngaohi ia, koe hā kuo ke ngaohi ai au keu pehē ni?” (Loma 9:20).

Na'a mo kitautolu 'oku 'ikai ketau fokotu'u 'a e tūkunga 'oe ngaahi me'a 'oku totonu. Koe fakatupu´ tokotaha pe 'oku´ne malava ia. 'Oku fu'u fiema'u ketau fakapapau'i ia, 'i hotau 'atamai´ pea moe loto´ , pe 'oku tau mahino'i ia pe 'ikai, pea koe ha pe fa'ahinga me'a 'oku fai 'ehe 'Otua´ , 'oku kei tonu pe ia…

'I he fakapapau'i 'eni 'ihe tui, kuo tau tau'atāina ai ketau fekumi 'i ha founga 'e lava ketau tupu fakalāumalie 'ikai ngata pe mei he ngaahi faingata'ia 'ihe mo'ui ka ki he ngaahi tapuaki´ foki. 'I he 'etau fakakaukau'i 'ae ngaahi me'a ni, 'oku tokoni lahi ia ke hokohoko atu 'ene nofo ma'u 'i hotau 'atamai pea mo 'etau fakakaukau.

'Oku 'ikai foki 'iai ha me'a ia koe faingata'a'ia 'a e “tonuhia”.

He “kuo faiangahala kotoapē pea tomui 'i he fakamālō mei he 'Otua” (Loma 3:23), 'oku 'ikai ha taha 'oku ne ma'u ha totonu ke 'atā pe hao mei he houhau 'a e 'Otua 'i ha makatu'unga kuo ne tonuhia.

'I he tu'unga koia 'oe fanga ki'i pēpē, pea moe tokolahi 'oku nau taekakato pe ko kinautolu 'oku 'ikai maa'usia 'e honau 'atamai kenau lava 'o faka-faikehekehe'i 'ae lelei´ mei he kovi ´, 'oku mahino fakatou'osi mei heni 'oku faka-folofola moe ngaahi me'a koia 'oku hoko he univeesi´ koe angahala 'akinautolu mei natula pea 'oku 'ikai ha tala'a kuo hoko kotoapē 'o angahala 'ihe mōmeniti pe 'oku nau lava ai 'o fai ha me'a.

Fine'eiki 'i he sea teketeke. Photo copyrighted.

'Oku lolotonga nofo 'a māmani 'i he fakamala'ia'i 'e he 'Otua (Sēnesi 3:17) koeuhii ko e angatu'u 'a e tangata ki he folofola 'Otua.

Koe “ha'iha'i 'o e 'au'auha,” 'oku “to'eto'e mo feinga 'i he langā fakataha 'a mamani” (Loma 8:21-22), 'i mamani katoa, 'oku ne uesia 'a e tangata mo e fefine kotoape mo e fanau 'i he feitu'u kotoape. Na'e 'ikai ke fakatupu 'e he 'Otua 'a e mamani 'i he founga ko 'eni, pea 'e 'iai 'a e 'aho 'e taha te ne fakafoki 'a e me'a kotoape ki hono tukunga totonu, 'i he 'aho koia, “'e holoholo 'e he 'Otua 'a e lo'imata kotoape mei honau mata, pea 'e 'ikai kei ai ha mate pe ha ongosia, pe ha tangi, pea 'e 'ikai kei ai ha mamahi” (Fakaha 21:4).

Sisū 'i he kolosi. Vakai heni ke ke lau fekau'aki mo Sisū. (Illustration copyrighted)

Ako fekau'aki mo e lahi mamahi 'a Sisū Kalaisi

Ko e 'Eiki ko Sisū Kalaisi koia tokotaha pe 'a e tangata 'oku “ma'oni'oni” pea mo “angatonu” 'i he hisitolia 'o e tangata, ka neongo ia na'a ne fua 'a e mamahi lahi taha kuo a'usia 'e ha toe taha mo'ui 'i he mama ko'eni.

He na'a ne fai ia ma'a kitautolu! “Na'e pekia 'a Kalaisi ko e uhii ko'etau angahala” (I Kolinito 15:3). Na'a ne kataki 'ae mamahi pea ne pekia, 'i ha tu'utu'uni faka'osi kene fakahaofi 'a mamani meihe mala'ia?, pea koia, 'o a'u pe kihe 'aho´ ni, 'oku lava kene fakatauatāina'i ha taha pe mei he pōpula kihe angahala´, 'io, ha taha pe 'oku ne tui kiate ia pea hoko ia ko'ene 'Eiki moe fakamo'ui. Koe fu'u fakahoafi mo'ui ko'eni mei he tautea kihe angahala na'a tau tupu pe moia (fanau'i pe kuo angahala), 'o tatau pe moe angahala 'oku tau feau moia 'ihe 'aho kotoape, 'oku malava ai pe moia foki ke fakapapau'i 'ae fakamo'ui 'akinautolu kuo mate´ kimu'a kenau a'usia honau ta'u, kenau fili kihe lelei moe kovi.

Pea 'i he 'etau faitotonu 'i he lelei 'a e 'Otua moe fakamo'ui, 'a Kalaisi'oku malava ketau 'ilo ketau mamahi koia 'i he lolotonga ni 'e liliu ia ki hono nāunau pea mo e lelei pe ma'a kitautolu.

Ko e mamahi koia 'akinautolu 'oku 'ikai ke mo'ui 'oku ngaue lahi 'aki 'e he Lāumalie Mā'oni'oni ko hono fakatupu 'iate kinautolu kenau 'a 'o 'ilo'i 'oku nau fiema'u 'a e fakamo'ui pea mo fakatafoki 'akinautolu kia Kalaisi 'i he fakatomala pea mo e tui. Ko e mamahi koia 'oku fou ai 'a e kalisitiane´ 'oku 'uhinga ma'u pe ia ki hono fakamalohi'i 'enau tui mo fakapapau'i 'enau falala ki he 'Otua pea moe mo'ui fakakalaisi, 'o kapau tenau “akonekina kiai” (Hepelu 12:11).

Koia ai, ko e 'Otua 'oku 'ofa mo angalelei, neongo, “'i he lotolotonga ia 'oku ne,” faka'atā 'a e 'ahi'ahi pea mo e mamahi ke fou ai 'a e mo'ui.

“He 'oku tau 'ilo 'oku fengāue'aki fakataha 'a e ngaahi me'a kotoape ke lelei ai 'akinatolu 'oku 'ofa ki he 'Otua, 'akinautolu kuo ui 'o tatau mo 'ene tu'utu'uni” (Loma 8:28).

[ 'O kapau 'oku tokoni 'a e ki'i fakamatala ko 'eni, fakamolemole 'o fakakaukau ki ha ki'i, me'a'ofa ke tokoni ki hono totongi 'a e fakamole ki hono langa hake 'a e tui 'aia 'oku 'ata atu ia kiate koe mo ho famili! Me'a 'ofa kotoape 'oku to'o tukuhau. ]

Fiema'u ha ngaahi tali?

 • Lau fekau'aki mo e talanoa 'a e 'Otua, mei he fakatupu ki 'Itaniti - ko e to'oto'o konga lalahi mei he Tohitapu - ChristianAnswers.Net/godstory
 • Ko Sisu nai 'a e tali ki ho fehu'i? Tali
 • 'Oku 'afio'i 'e he 'Otua ho'o mamani? Tali
 • 'E angafefe 'eku 'ilo'i 'oku mo'oni 'a e Tohitapu? Tali
 • 'E lava ke taehala 'a e Tohitapu kapau ko e tohi mei ha kau tangata hala? Tali
 • 'Oku tonu 'aupito 'a e Tohitapu, pe 'oku 'iai pe ha ngaahi me'a ai 'oku hala fakahisitolia mo fakasaienisi? Tali
 • 'Ikai kuo fakahalaki 'e he tuputupumalie 'a e Tohitapu? Tali
 • Ko e ha kuo hanga 'e he kau saienisi ki he ngaahi kolo kimu'a 'o fakamo'oni 'oku fakala'anga 'a e Tohitapu? Tali
 • 'E angafefe 'eku 'ilo ko Sisu Kalaisi koia tonu 'oku taukave'i ko Sisu? Tali
 • 'E angafefe 'eku 'ilo na'e toetu'u mo'oni 'a Kalaisi mei he mate? Tali
 • 'Oku mo'oni nai 'a Heli? Tali
 • 'E fefe kapau he'ikai keu tui ki Heli? Tali
 • Koe ha 'a e tefito'i me'a 'oku fiema'u 'e he 'Otua meiate au? Tali
 • Ko e kau ka 'alu ai ki he lotu? Tali
 • 'I he fu'u lahi koia 'a e lotu mavahevahe pea mo e ngaahi hingoa 'o e ngaahi lotu, 'e angafefe 'eku 'ilo ko fe 'oku mo'oni moia 'oku loi? Tali
 • 'E angafefe 'eku 'ilo 'a e lotu 'oku mo'oni? Tali

Ko Sisu Kalaisi nai 'a e tali ki ho fehu'i? Ko Sisu Kalaisi 'a e tali ki ho'o palopalema? ako ke lahi.


Liliu lea fakatonga…mmliava'a

Adapted from The Bible Has the Answer, by Henry Morris and Martin Clark, published by Master Books, 1987

'Oku 'oatu 'eni mei he Va'a Fetu'uaki 'o 'Iteni mei hono fakangofua mei he Master Books

Text copyright © 1997, Master Books, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/tongan
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts

Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY