Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Waarom laat God onschuldige mensen lijden?


Zie deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Frans, Indonesisch, Italiaans, Portugees, Spaans, Tongaans

Wheelchair with man laying next to it. Photo copyrighted.

Dit is een van de moeilijkst te beantwoorden vragen voor Christenen.

Het pijnprobleem, zoals, C.S. Lewis, de alom bekende wetenschapper, het eens noemde, is het sterkste wapen van de athesten tegen het Christelijke geloof.

Alle eerlijke wetenschap en ook de geschiedenis, mits in het juiste perspectief gesteld, onderbouwt het bestaan van God. Dit bewijs is zo sterk, dat het waar is wat de Bijbel ons leert: "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God." (Psalm 14:1).

Photo copyrighted.

De meeste athesten zullen dus gebruik moeten maken van filosofische argumenten, bij gebrek aan objectieve bewijzen voor hun geloof in “geen God”. En het pijnprobleem is daarvan het grootste.

Ze beschrijven het aldus: Hoe kan een God van liefde dingen toestaan in zijn wereld, zoals oorlog, ziekte, pijn en dood, vooral gezien het feit ze het diepst ervaren worden door door hen die duidelijk onschuldig zijn? Of Hij is geen God van liefde en staat dus onverschillig tegenover menselijk lijden, of Hij is niet Almachtig en kan er niets aan doen. In beide gevallen wordt de God van de Bijbel, die Almachtig is en enkel Liefde, een Anachronisme. Zo redeneren ze!

Hier hebben we een moeilijkheid, hoewel het athesme er zelf er ook geen antwoord op heeft, net zo min als het agnosticisme. Hoewel er veel kwaad in de wereld is, is er altijd nog meer goeds. Dat kun je wel opmaken uit het feit dat mensen normaal gesproken toch erg aan het leven hechten en zo lang mogelijk willen blijven leven. Bovendien beseft iedereen instinctief dat goed een hogere kwantiteit waarheid bevat dan slecht.

We moeten ook beseffen, dat onze gedachten door God werden geschapen. We kunnen ons verstand slechts gebruiken in de mate, dat Hij het ons toestaat en het is dus uitermate gewaagd om met ons verstand God en zijn Goddelijke bedoelingen te willen beoordelen.

"Zou de Rechter van de hele wereld geen recht doen?" (Genesis 18:25).

"Zullen de dingen die geformeerd zijn zeggen tot hun formeerder: Waarom hebt Gij mij aldus gemaakt?" (Rom. 9:20).

Wijzelf kunnen niet eens voldoen aan de hoge rechtvaardigheidsstandaard. Alleen God kan dat, de Schepper van het Heelal. Dit moeten we in ons hoofd en in ons hart stampen, of we het nu begrijpen of niet, dat alles wat God doet per definitie goed is.

Pas als we dit hebben vastgesteld door geloof, zijn we in staat wegen te vinden om geestelijke winst te halen uit de dingen die ons overkomen in het leven, de goede en de slechte. Bij het overwegen van deze dingen is het handig om de volgende punten goed in gedachten te houden.

Eigenlijk bestaat er helemaal niet een "lijden van de onschuldigen".

Aangezien "allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" (Rom. 3:23), is er dus niemand die het recht heeft zich buiten Gods toorn te plaatsen op basis van zijn onschuld.

Als het gaat over baby's en verstandelijk gehandicapten, dan staat wel vast, zowel uit de Bijbel als uit uit ervaring, dat ze van nature zondaars zijn en zondaars worden, zodra ze in staat zijn om zelf te kiezen.

Photo copyrighted.

De wereld ligt onder de vloek van God (Genesis 3:17) vanwege onze rebellie tegen Gods Woord.

Deze 'dienstbaarheid aan de vergankelijkheid', terwijl de “ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is” (Rom. 8:21, 22), is algemeen verbreid, het betreft alle mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld in in alle tijden. God schiep de wereld niet op deze manier en op een dag zal Hij alles herstellen. In die dag, “zal God alle tranen van de ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er zijn.” (Openbaring 21:4).

(Illustration copyrighted)

Lees over hoeveel Jezus Christus leed

De Heer Jezus Christus, die de enige ware “onschuldige” en “rechtvaardige” was in de hele geschiedenis der mensheid, heeft desondanks geleden meer dan ieder ander, die ooit geleefd heeft.

En dat deed Hij voor ons! “Christus stierf voor onze zonden” (I Kor. 15:3). Hij leed en stierf, om de wereld eens en voor al te bevrijden van de vloek. Zelfs nu kan Hij een ieder bevrijden van zonden en gebondenheden, die Hem in geloof aannemen als persoonlijke Heer en Heiland. Deze grote bevrijding van de straf van de erfzonde, zowel als van de zelf bedreven zonde, geldt zeer zeker ook hen die alreeds gestorven zijn voordat ze tot de leeftijd gekomen zijn om een bewuste keuze te kunnen maken tussen goed en kwaad.

Met het volle vertrouwen in Gods goedheid en in de verlossing van Christus, kunnen we begrijpen, dat ons tegenwoordige lijden ten goede gekeerd kan worden tot zijn heerlijkheid en voor ons bestwil.

Het lijden van de ongeredde mensen wordt vaak gebruikt door de Heilige Geest om hen in te doen zien, dat ze de redding van Christus nodig hebben. Het brengt hen tot berouw en geloof. Het lijden van Christenen zou altijd een aanleiding moeten zijn om een sterkere band met God te krijgen en een karakter, dat meer en meer Jezus weerspiegelt, als wij daardoor maar “geoefend” worden (Hebr. 12:11).

Concluderend: God is liefdevol en genadig zelfs als Hij “voor nu” verzoeking en lijden toestaat om in ons leven te komen.

"Want we weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn" (Rom. 8:28).

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting.]

Wilt u antwoorden?
 • Is Jezus Christus het antwoord op uw vragen? Antwoord
 • Voelt God onze pijn? Antwoord
 • Is de Bijbel helemaal accuraat of staan er wat onvolmaaktheden in wat betreft de geschiedenis en de wetenschap? Antwoord
 • Hoe kom ik er achter of Jezus Christus werkelijk is opgestaan uit de dood? Antwoord
 • Bestaat de hel echt? Antwoord
 • Waarom moet ik naar de kerk gaan? Antwoord
 • Er zijn zoveel sektes en denominaties, hoe kom ik er achter welke goed of welke er fout zijn? Antwoord
Is Jezus Christus het antwoord op uw vraag? Is Jezus Christus het antwoord op uw problemen? Lees meer.
 • Lees God's Story, van schepping tot eeuwigheid - een chronologische opsomming van de Bijbel - ChristianAnswers.Net/godstory
 • Hoe weet ik of de Bijbel waar is? Antwoord
 • Kan de Bijbel onfeilbaar zijn, hoewel hij is geschreven door feilbare mensen? Antwoord
 • Heeft de evolutie de Bijbel niet ontkracht? Antwoord
 • Op wat voor manier hebben archeologische opgravingen de betrouwbaarheid van de Bijbel aangetoond? Antwoord
 • Hoe kom ik er achter of Jezus Christus werkelijk is wie Hij beweerde te zijn? Antwoord
 • En als ik nou eens niet in een hel geloof? Antwoord
 • Wat verwacht God in principe van me? Antwoord
 • Hoe kan ik weten welke godsdienst de ware is? Antwoord

Bewerkt uit The Bible Has the Answer (De Bijbel heeft het antwoord) door Henry Morris en Martin Clark, uitgegeven door Master Books, 1987

Translation by: Josine

Gebruikt door Films for Christ met toestemming van Master Books

Text copyright 1997, 2003, Master Books, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” page die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijden te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index pageChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids