Hoe weten we of de Bijbel waar is?

Bekijk deze bladzijde in het: English, Bulgaars, Frans, Duits, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans

© LincolnRogers, Dreamstime

Er zijn over het onderwerp van de goddelijke inspiratie van de Bijbel honderden boeken geschreven en deze verklaringen zijn vele en gevarierd. Jammer genoeg hebben de meeste mensen van vandaag er geen n van gelezen. Ja, zelfs de Bijbel zelf wordt door veel mensen niet gelezen! Maar ze gaan wel rustig mee met de gedachte dat de Bijbel vol fouten zit en dat hij niet meer relevant is voor deze tijd.

Toch hebben de schrijvers van de Bijbel herhaaldelijk betuigd dat ze Gods eigen Woord overbrachten, onfeilbaar en met het grootste gezag. Dat wil nog al wat zeggen voor een schrijver en als die veertig mensen, die de Bijbel schreven het fout hadden in dit opzicht, dan hebben ze flink gelogen, of ze zijn niet goed bij hun hoofd, misschien wel allebei.

Maar, aan de andere kant, als het geweldigste en invloedrijkste boek van alle eeuwen, vol schitterende literatuur en een hoge morele standaard geschreven zou zijn door misleidende fanatici, dan kun je je afvragen wat rest ons dan nog om in dit leven zingeving en levensdoel te vinden?

Als iemand serieus deze bijbelse bewijzen gaat onderzoeken, zal hij ontdekken dat de claim van die schrijvers over hun Goddelijke inspiratie (die meer dan 3,000 keer, op verschillende manieren wordt gesteld) meer dan gerechtvaardigd is.

Vervulde profetien

Vervulde profetien zijn slechts een onderdeel van de bewijzen, dat de Bijbel waar is. Honderden bijbelse profetien werden vervuld, specifiek en bovennatuurlijk, vaak lang nadat de profeet overleden was.

Bij voorbeeld: De profeet Danil voorspelde in ongeveer 538 voor Christus (Daniel 9:24-27) dat de Christus zou komen als de Beloofde Redder en Koning 483 jaar nadat de Perzische koning de joden toestemming gaf om Jeruzalem te herbouwen, dat een rune was geworden. Dit werd honderden jaren later duidelijk en onmiskenbaar vervuld.

Er zijn expliciete profetien die gaan over speciale naties en steden, die in de loop der tijden allemaal letterlijk vervuld werden. Meer dan 300 profetien werden vervuld door Christus Zelf bij zijn eerste komst. Andere profetien betreffen de verspreiding van het evangelie, maar ook diverse valse religies en nog meer zaken.

Er is geen ander boek van vroeger of van deze tijd , dat zo geweldig is als de Bijbel. De vage en doorgaans foute profetien van mensen als Jeanne Dixon, Nostradamus, Edgar Cayce en anderen halen het in de verste verte niet bij de Bijbel, net zo min als andere religieuze boeken zoals de Koran, de Confuciaanse Geschriften en dergelijke religieuze kost. Alleen de Bijbel heeft die opmerkelijke profetische voorspellingen die uitgekomen zijn en dan nog op zo'n schaal, dat men beslist niet kan ontkennen, dat dit goddelijke openbaringen zijn.

Unieke historische nauwkeurigheid

Courtesy of Associates for Biblical Research.

De historische nauwkeurigheid van de Schrift is een klasse apart, vele malen meer superieur aan de geschreven verslagen van Egypte, Assyri en andere vroegere naties. In de laatste honderd jaar is de juistheid van Bijbelse gegevens ontelbaar vaak bevestigd door archeologische vondsten. Dr. Nelson Glueck, waarschijnlijk de grootste authoriteit van onze tijd op het gebied van Israelische archeologie, zei eens:

"Nooit was enige archeologische vondst ooit tegenstrijdig met enige bijbelreferentie. Daarentegen is er een score aan acheologische vondsten die helder bevestigen of zeer gedetailleerd overeenkomen met historische vermeldingen in de Bijbel. En ook andersom kan men stellen, dat als men een juiste evaluatie van een Bijbelse beschrijving nam, dit vaak leidde tot verbazingwekkende ontdekkingen."

Wetenschappelijke nauwkeurigheid

Nog een doorslaggevend bewijs van goddelijke inspiratie ligt in het feit, dat veel van de principes van de moderne wetenschap al in de Bijbel vermeld werden lang voordat wetenschappers ze proefondervindelijk vaststelden. Een paar voorbeelden:

Deze dingen worden natuurlijk niet vermeld in het technische jargon van de moderne wetenschap, maar in termen van de gewone wereld van alle dag zijn ze toch volmaakt in overeenstemming met de nieuwste inzichten.

Het is ook beslist opmerkelijk, dat er nooit een echte fout gevonden is in de Bijbel—noch in wetenschappelijk oogpunt, noch in geschiedkundig oogpunt, noch op enig ander gebied. Natuurlijk heeft men wel gemeend dingen te vinden, maar als het er op aan kwam konden behoudende bijbelleraren altijd weer de juiste verklaringen vinden voor die problemen.

Unieke structuur

We moeten ook de opmerkelijke structuur van de Bijbel niet vergeten te vermelden. Ofschoon de Bijbel 66 boeken bevat, geschreven door 40 of meer diverse schrijvers over een periode van 2.000 jaar, is het duidelijk n boek, met een perfecte eenheid en consistentie.

De individele schrijvers hadden er toen ze alles opschreven, geen flauwe notie van, dat hun boodschap te zijner tijd opgenomen zou worden in het grotere geheel van de Bijbel, maar elk geschrift valt precies op zijn plaats en functioneert op een unieke wijze als component voor de andere onderdelen. Wie de Bijbel ernstig bestudeert vindt voortdurend structurele en wiskundige patronen, die geweven zitten door het gehele eindproduct, met een ingewikkeldheid en symmetrie, die niet te verklaren valt uit toeval of opzet.

Het ene consistente thema van de Bijbel, dat steeds duidelijker wordt geopenbaard van Genesis tot Openbaring, is Gods grote werk in de schepping en verlossing van alle dingen, door zijn enige zoon, de Heer Jezus Christus.

Het unieke effect van de Bijbel

De Bijbel is uniek ook in termen van zijn effect op individuele mensen en op de geschiedenis der mensheid. Hij is de bestseller aller tijden. Hij doet een beroep op zowel hart als gedachten en is geliefd door mensen uit alle rassen, naties of stammen waar hij gebracht werd, rijk of arm, geleerd of met weinig scholing, koning of burger, mensen van letterlijk elke achtergrond en levenswandel. Geen ander boek heeft ooit zo universeel de mensen aangesproken en zo'n blijvend effect gehad op allerlei terrein.

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.
Leer meer over de Bijbel

Tenslotte nog een laatste bewijs, dat de Bijbel waar is, vindt men in de getuigenissen van hen, die gingen geloven. Menigten mensen, in verleden en heden, hebben uit persoonlijke ondervinding ervaren, dat de beloften, die erin staan, waar zijn, de raadgevingen zijn gezond, de bevelen en geboden zijn wijs en de prachtige boodschap van redding voorziet in elke nood, voor nu en voor de eeuwigheid.

Onderwerpen die hiermee in verband staan

[ Als deze informatie u van dienst geweest is, wilt u dan biddend overwegen ons een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Translation by: Josine de Jong

Auteurs: Henry Morris and Martin Clark, een uittreksel uit hun boek The Bible Has the Answer, published by Master Books, 1987. Uitgebracht door Films for Christ met toestemming van Master Books.

Copyright © 1995, 2004, Master Books, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page

Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids