Honnan tudhatjuk, hogy igazat mond-e a Biblia?

Bible study photography. © LincolnRogers, Dreamstime. Licensed

Több száz könyvet írtak már a Biblia isteni ihletettségének sokrétû és különféle bizonyitékairól. A legtöbb ember azonban, sajnos nem olvasta ezeket a könyveket. Sõt, néhányan még magát a Bibliát sem olvasták. Így sokan egyetértenek azzal a téveszmével, hogy a Biblia tele van tévedésekkel és egyébként sincs már köze a mai modern élethez.

A Biblia írói mégis újra és újra kijelentették, hogy Isten szavát közvetítik, amely a legteljesebb mértékben tévedhetetlen és hiteles. Elég meglepõ, ha egy író ilyesmit állít, és ha annak a mintegy negyven férfinak, aki a Bibliát írta, ebben nem volt igaza, akkor vagy hazudtak, vagy õrültek voltak. Másrészrõl, ha minden korok leghatásosabb könyvét - amely a legszebb irodalmat és a valaha létezett legtökéletesebb erkölcsi törvénykönyvet tartalmazza - csaló fanatikusok írták, akkor máshol végképp reménytelen az élet értelmét és célját keresni.

Ha valaki komolyan megvizsgálja ezeket a bibliai bizonyítékokat, akkor azt találja, hogy az isteni ihletettség kérdése - amelyet a Biblia több mint 3000-szer mond ki különbözõ formákban - bõségesen alátámasztott tény. A sok beteljesedett prófécia csak az egyik jelentõs bizonyíték. Több száz bibliai prófécia teljesedett be minden részletében, gyakran hosszú idõvel a prófétai író halála után.

Például Dániel, a próféta, kr.e.538 körül megjövendölte, hogy Krisztus eljön, mint Izrael megígért szabadítója és királya, 483 évvel azután, hogy a Perzsa uralkodó engedélyt ad a zsidóknak, hogy újjáépítsék Jeruzsálemet, ami akkor romokban hevert (Dániel könyve 9,24-27). Ez több száz évvel késõbb tisztán és határozottan beteljesedett.

Terjedelmes próféciák foglalkoznak nemzetekkel, városokkal és általában a történelem menetével, amelyek mind szó szerint beteljesedtek. Krisztus maga több mint 300 próféciát teljesített be, mikor eljött. Más próféciák a kereszténység terjedésével, a különbözõ téves vallásokkal és más témákkal foglalkoznak.

Nincs a Bibliához hasonló õsi vagy modern könyv. Jeanne Dixon, Nostradamus, Edgar Cayce és mások bizonytalan és többnyire hibás jövendölései a közelébe sem jöhetnek, ahogy az egyéb vallásos könyvek sem, mint a Korán, Konfuciusz írásai és más írások. Csak a Biblia nyújtja ezeket a jelentõs prófétai bizonyítékokat, s ezt olyan elképesztõ méretekben teszi, hogy az isteni látomáson kívül minden más magyarázat értelmetlenné válik.

A Biblia történelmi pontossága szintén felülmúlhatatlan. Sokkal az egyiptomi, asszír és más korai népek feljegyzései felett áll. Az elmúlt században megszámlálhatatlan archeológiai lelet igazolta a Biblia feljegyzéseit. Dr. Nelson Glueck, aki az izraeli archeológiai egyik legnagyobb mai tudósa, mondta: „Soha egy archeológiai felfedezés még nem mondott ellent a bibliai feljegyzésnek. Számtalan archeológiai felfedezés erõsített meg bibliai történelmi feljegyzéseket körvonalaiban vagy részletesen. Ugyanígy, a bibliai leírások kiértékelése sokszor vezetett elképesztõ felfedezésekhez.”

Egy másik megrázó bizonyíték az isteni ihletettségre az a tény, hogy a modern tudomány sok tétele lett természeti törvényként feljegyezve a Bibliában jóval azelõtt, hogy azokat a tudósok kísérletileg bebizonyították volna. Példa erre a föld kereksége (Ézsaiás 40,22), a csillagászati univerzum csaknem végtelen kiterjedése (Ézsaiás 55,9), a tömeg- és energiamegmaradás törvénye (2Péter 3,7), a víz körforgása (Prédikátor 1,7), a csillagok számtalansága (Jeremiás 33,22), a növekvõ entrópia törvénye (Zsolt 102,25-27), a vér elengedhetetlensége az életfolyamatokhoz (3Mózes 17,11), a gravitációs mezõ (Jób 26,7) stb. Ezek természetesen nem a mai tudomány nyelvén, hanem az egyszerû ember mindennapi tapasztalatain keresztül vannak lejegyezve, mégis teljes összhangban állnak a legújabb tudományos eredményekkel.

Az is jelentõs, hogy még soha nem került napvilágra tudományos, történelmi vagy bármilyen más tévedés a Bibliában. Persze ennek ellenkezõjét sokan állították, de konzervatív Bibliatudósok minden ilyen problémára elfogadható megoldásokat tudtak találni.

A Biblia különleges felépítését is hangsúlyoznunk kell. Habár 66 könyv gyûjteménye, amelyet több, mint negyven különbözõ ember írt 2000 év alatt, nyilvánvalóan egy Könyv, tökéletes egységgel és következetességgel, amely végigvonul a könyvön. Az egyes írók az írás pillanatában még nem is sejtették, hogy üzenetük egyszer egy ilyen Könyv része lesz, mégis mindegyik írás tökéletesen illik a helyére és szolgálja egyéni feladatát, az egész alkotórészeként. Bárki, aki figyelmesen tanulmányozza a Bibliát, sorra fogja felfedezni a szerkezetbe szõtt különleges matematikai és struktúrai mintákat, amik bonyolultságát és szimmetriáját nem lehet a véletlennel vagy az írók összeesküvésével magyarázni. A Biblián végigfutó összefüggõ téma -mely Mózes elsõ könyvétõl a Jelenésekig pompásan bontakozik ki - Isten nagy mûve a világ teremtésében és megváltásában egyetlen Fián - az Úr Jézus Krisztuson - keresztül.

A Biblia egyedülálló az ember egyéni életére és a nemzetek történelmére gyakorolt hatásában is. A Biblia egy mindenkori bestseller (könyvsiker), amely a szívhez és az észhez is szól, s amelyet minden emberfajból, nemzetbõl, törzsbõl - ahova eljutott - legalább néhányan szeretnek, legyenek gazdagok, szegények, tanult vagy egyszerû emberek, királyok vagy alattvalók, az élet csaknem minden területérõl jött emberek. Nincs más könyv, amely valaha is ennyi embert vonzott volna és ilyen maradandó hatása lett volna.

Egy utolsó érv a Biblia igazsága mellett azoknak a tanúságtétele, akik hittek benne. A múltban és jelenben számtalan ember tapasztalta meg személyesen, hogy ígéretei igazak, tanácsai hasznosak, parancsai és korlátozásai bölcsek, a megváltásról szóló csodálatos üzenete pedig minden szükségletet kielégít mind a jelenben, mind az örökkévalóságban.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba

Részlet a The Bible Has the Answer c. könyvbõl. Írta: Henry Morris and Martin Clark kiadta a Master Books, 1987.

Közreadta az Films for Christ a Master Books engedélyével.
Copyright © 1995-97, Master Books, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page