Koe hā 'a e faikehekehe 'i he vaha'a 'o e tui Mamonga´ moe tui Kalisitiane?


See this page in: English

'Ihe taimi 'oku tu'umai ai 'a e kau misinale Mamonga 'i hoku matapā, neongo 'i he taimi 'e ni'ihi 'oku nau pehē 'oku kehe 'a e Mamonga ia mei he toenga 'oe ngaahi siasi 'oku nau taukave'i 'oku nau kalisitiane. 'Oku ou tui tatau au mo kinautolu. He neongo 'oku tatau pē me'a 'oku lea 'aki 'e he mamonga´ moe ngaahi me'a 'oku lea 'aki he ngaahi siasi kehe, pea 'i hono vakai'i fakalelei´ 'oku hā mai ai 'a e ngaahi fakakaukau moe ngaahi faka'uhinga lea 'oku fu'u kehekehe 'aupito ia mei he tui ofotokisii fakakalisitiane. Neongo 'oku fa'a hā mai ha to'onga fakato'oa loto mei he to'onga pesanolo 'o e mo'ui fakafāmili, ka koe tu'unga 'oku 'iai 'a e tokāteline 'o e siasi 'iate ia pē he'ikai lava kena fetāiaki moe ako 'o e Tohitapu.

Ko'eni ha ngaahi tefito 'o e faikehekehe…

'Otua | Sisū Kalaisi (in English) | Tangata (in English) | Tupu'anga 'o e Mafai (in English) | Fakamo'ui (in English) | Koe Kaha'u (in English)'Otua

Pehē he tui Fakamamonga: Koe 'Otua ko e 'Otua ia 'o e univeesi, ka na'e 'ikai te ne 'i he tu'unga ma'u aipe koia. Na'a ne a'usia māmālie 'a 'ene 'Otua 'i he'ene mo'ui haohaoa mo mo'ui angatotonu.
    "…Kuopau ketau tali 'a e mo'oni koia na'e 'iai 'a e taimi na'e si'i hifo ai 'a e ivi/mālohi 'a e 'Otua mei he mālohi 'oku ne ma'u 'i he 'aho ni. Ka na'e angafēfē nai 'a 'ene hoko ki he lāngilangi pea fakahikihiki'i mo'ene nofo ma'u 'i he'ene tu'unga 'Otua? 'I he me'a na'e hoko, he kuonga fuoloa atu 'oku 'ikai ha toe tala'a na'e ngāue'aki 'e he 'Otua 'a e faingamalie kotoapē ke ne ako 'a e lao 'o e mo'oni pea ne hoko 'o maheni mo e taha kotoapē 'oe ngaahi mo'oni ko'eni. Na'a ne talangofua totonu leva kiai. Mei he 'aho ki he 'aho na'a ne ngāue'aki hono mālohi, pea ko hono ola´ na'a ne hoko 'o haohaoa pea ne maheni ai mo e ngaahi ivi/mālohi/laumālie 'oku loi kiate ia. 'I he'ene tupulaki 'i he 'ilo fou 'i he'ene ngaahi ngāue mālohi pea hokohoko atu 'ene fa'a ngāue, 'o kau fakataha ai mo'ene talangofua kakato, pea faka'au ke kakato 'a 'ene mahino'i koia 'a e lao 'o e univessi. Pehē 'i he'ene tupu 'o taukei pea mo faka'a'au pe 'ene tupu kae 'oua leva kuo ne a'usia 'a 'ene tu'unga 'Otua. 'I hono fakalea 'e taha, Na'a ne hoko 'o 'Otua 'i he matu'aki talangofua ki he mo'oni kotoapē, pea mo hoko ai ia koe tokotaha fa'u tohi 'o e mo'oni ta'engata. Koia ai, koe hala na'e muimui ai 'a e Tamai Hevani ki he'ene tu'unga 'Otua koe ivi mālohi, fa'a ngāue, pea moe matu'aki mo'ui haohaoa mo'oni. 'Oku 'ikai toe 'iai ha hala ki he hakeaki'i."
         -Milton R. Hunter, Koe Kosipeli 'i he ngaahi kuonga (Salt Lake City: Steven & Wallis, 1945), pp. 114-115 (emphasis added).
'Oku toe ako'i foki 'e he tui Mamonga koe 'Otua´ koe Tamai 'oku 'iai hono sino, kakano pea moe hui.

"Koe Tamai 'oku 'iai hono sino koe kakano moe hui 'oku lava ke ala kiai 'o hangē koe tangata; Vakai ki he;…"
     -Tokāteline mo e Fuakava, 130:22.

Pehe 'e he tui Fakakalisitiane: Koe 'Otua 'oku taengata mo haohaoa, pea na'e 'ikai si'i hifo 'a hono ivi mafimafi mo 'ene poto 'iate ia 'oku ne ma'u 'i he 'aho ni. Ko 'Atama´ 'a e fuofua tangata na'e fakatupu´ pea na'e 'ikai pē ko ha 'Otua ia.

Toe vakai ki heni (in English)
(Liliu lea fakatonga…mmliava'a)

Question Index | Peesi hoko (in English)

Go to index page