Защо няма отговор на молитвите ми?

Hа всяка молитва ли се отговаря? Писанието ни учи, че Бог отговаря на молитвите ни (Йоан 16:24), но Писанието също ни учи, че има някои условия за ефективна молитва. Какви някои от причините, които Библията дава ако Бог не отговаря на молитвите ни?

 1. Woman praying. Photo copyrighted.

  1.Не вярваме искрено, че Бог ще ни отговори.
  Исус каза:

  “и всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите” (Матей 21:22)

  Яков написа:

  “ Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.” (Яков 1:6-8)

  Вярата е може би най-доброто познато условие за молитва, но има и други причини да не се отговори на молитва.

 2. Питаме с грешни мотиви.

  “Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.” (Яков 4:3)

 3. Непризнат грях ни разделя от Бог и Той не може да ни чуе.

  “Ето, ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото Му е затъпяло, за да не може да чува; но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува.” (Исая 59:1-2)

 4. Таим в сърцата си кумири, които стоят между нас и Бог.

  “Сине човешки, тези мъже прегърнаха идолите си в сърцата си и сложиха беззаконието си като препънка пред лицето си; бива ли те да се допитват до Мене?” (Eзекил 14:3)

 5. Не отговаряме на онези, които молят нас за помощ.

  “Който запушва ушите си за вика на сиромаха, ще викне и той, но няма да бъде послушан.” (Притчи 21:13)

 6. Не живеем в словото/ Божието слово не живее в нас.

  “Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.” (Йоан 15:7)

Какво Бог винаги обещава на тези, които вярват?

 1. Спасение

  “Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси.” (Римляни 10:13)

 2. Опрощаване на греховете

  “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9)

 3. Мъдрост

  “Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.” (Яков 1:5)

Най-важното – трябва да принадлежим на Бог, преди Бог да комуникира с нас “Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога…” (Йоан 8:47)

Понякога ние не виждаме отговорите на Бог.

Бог е всезнаещ и може да види неща, които ние не можем. Библията ни учи да вярваме на Бог повече от собствените си представи, за това кое е най-добро за нас.

“Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.” (Притчи 3:5-6)

Библията също ни учи, че Бог работи по пътища, които понякога не разбираме:

“Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища - като Моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли - от вашите помисли.” (Исая 55:8-9)

1 Коринтяни 13:12 ни казва, че сега виждаме нещата неясно, като в огледало, но един ден ще ги видим ясно и ще разберем как Бог е отговорил на молитавата ни.

Translated by: Iliya Marinov

Author: Dawson McAllister of Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ