Sunset. Illustration copyrighted.
Viz tuto stránku v: Angličtina
God is the Redeemer

Ježíš přišel, aby nám objasnil pravdu o Bohu a zaplatil nejvyšší cenu za lidskou vzpouru.

Jan 1,18: “Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově (tj. Ježíš Kristus),ten (o Něm) podal zprávu.”

2 Korintským 5,21 říká: “Toho (Ježíše Krista), který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil (Bůh) s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti”. Jinými slovy, Ježíš zemřel za naše hříchy, abychom za ně my nemuseli zaplatit tím, co žádá pravá spravedlnost – věčnou smrtí.

Jesus' Resurrection
Zde se dozvíš víc o Ježíšově vzkříšení

Ježíš zemřel za naše hříchy a byl slavně vzkříšen ze smrti.

1 Korintským 15,22: “Neboť tak jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni oživeni” a dale (ve verších 54-57) “A když toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční to slovo, které bylo napsáno: ‘Smrt byla pohlcena ve vítězství. Kde je, ó smrti, tvůj osten? Kde je, ó peklo, tvé vítězství?’ Ostnem smrti je pak hřích a mocí hříchu Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!”

Do you know…
Nejsou snad všechna náboženství v základu stejná? Odpověď

Ježíš Kristus je jediná cesta k tomu, aby nám byly naše hříchy odpuštěny a abychom měli s Bohem dobrý vztah, který vyústí ve věčný život.

“Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.” (Římanům 5,8). Ježíš řekl: “Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.” (Jan 14,6).

Pokračování

Přeložil: Jiří Žalud