Elkárhozhat-e valaha is egy megtért ember?

Lásd ezt az oldalt: angol (English), Dutch, Spanish
Photo courtesy of Films for Christ. Copyrighted.

„Kárhozatra juthat-e egy megtért ember? Lehetséges-e, hogy egy keresztyén - aki elfogadta Jézus Krisztust személyes Megváltójának - akkorát vétkezik, hogy elveszti üdvösségét, és a pokolra jut, az utolsó ítéletnél pedig a tüzes tóba vetik?” [1]

Tisztábban fogjuk látni ezt a kérdést, ha elõbb megválaszolunk két másik kérdést: (1) Mit jelent elkárhozni? (2) Mit jelent üdvözülni?

Mit jelent elkárhozni?

Jézus azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket (Lukács 19,10). Mit jelent Isten szemében elveszettnek és bûnösnek lenni? Mit jelent az, hogy a nem keresztyéneken Isten haragja van? (János 3,36)

Annak oka, hogy egyszer elveszettek voltunk, Isten szemében bûnösök, az õ haragja alatt, alapvetõen a bûnhöz való viszonyunk volt. Az, hogy nem alkalmazkodtunk Isten természetéhez és akaratához.

Vajon azért vagyunk bûnösök, mert vétkezünk, vagy azért vétkezünk, mert bûnösök vagyunk? Mindkettõben van igazság. A Biblia szerint mindannyian bûnösök vagyunk tettekben és gondolatokban (Róma 3,23; vö. 3,10-18; Márk 7,20-23). Arra is rámutat, hogy azért vagyunk bûnösök, mert bûnös természettel születtünk (Zsolt 51,7), amit alapvetõen Ádám õsatyánktól örököltünk. A Biblia még azt is megmutatja, hogy Ádám bûne révén Isten szemében az összes ember vétkezett (Róma 5,12).

A bûn büntetése, azaz következménye: halál…

Fizikai halál (a lélek elválása a testtõl), ami Ádám bûnének hatása az emberiségre (Róma 5,12-14)

Lelki halál (a lélek elválása Istentõl), ami Ádámtól az õseinken keresztül örökölt állapot (Efézus 2,1;5)

Örök halál (a lelki halál tetõpontja és kibõvítése), a lélek örök elválasztása Istentõl a tûz tavában (Jelenések 20,14)

Amíg nem hiszünk Jézus Krisztusban, a Biblia úgy jellemez minket, mint akik Isten haragja alatt vagyunk:

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” —János 3,36

Mit jelent megmenekülni, megtérni?

„Az úrtól jön a szabadulás!” (Jónás 2,10). Ez egyszerre negatív és pozitív dolog (Kol 1,13), mert megszabadultunk egy vesztes állapotból (a bûneink megbocsátattak), és megmentettek lettük, ami számtalan áldást biztosít a hívõ számára attól a pillanattól kezdve, hogy hitt Krisztusban.

Ezek az áldások pedig mindenre kiterjednek, mert „megváltásunk minden isteni gondoskodást magában foglal, kezdve az elveszettségbõl való kimenekítéstõl a végsõ napon elnyert dicsõségig, mikor Krisztus képére átformálódva fogunk megállni Isten elõtt.” [2] Pál kijelenti, hogy Isten már most „megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban” (Efézus 1,3).

A megváltás néhány fontosabb áldása a következõ:

Újjászületés, ami a Szentlélek azonnali munkája a megtérõ bûnösben, amellyel egy új természetet ad neki, átvíve õt a lelki halál állapotából a lelki életbe (vö. János 3,5; 10:10, 28; 1János 5,11-12).

Megigazulás, mikor Isten igaznak ismeri el a hívõt, aki Krisztus igazságába van öltözve (Róma 3,21-26).

Megszabadulás a bûn uralma és fennhatósága alól (Róma 6,2-14).

A megtérõ ajándékként adatik az Atyától a Fiúnak (János 17,2-24).

A megtérõ bekerül Krisztus lelki családja, az egyház tagjai közé (1Kor 12,13),

és még sok-sok jótette Istennek, amit vissza kellene csinálni, ha egy megtért ember elkárhozhatna.

Lehet-e valaha is újra elveszett egy megtért ember?

Elveszítheti a keresztyén az üdvösségét? Megtörténhet-e az, hogy valaki, aki egyszer már megmenekült, megkapta Isten ingyenes ajándékát, az örök életet, és újjászületett Isten családjába, ismét teljesen visszatérjen régebbi állapotába és Isten szemében elveszett bûnös legyen? Természetesen nem! Egyrészt a megnyert új lelki élet természete, hogy örök, másrészt ennek az életnek a Forrása és személyes Biztosítéka miatt, aki Isten, képtelenség, hogy olyan következtetésre jussunk: egy megváltott ember újra elveszhet.

„Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki õket az én kezembõl.”János 10,28

Ezt a bibliai tant - miszerint az, aki elfogadta Jézus Krisztust, beleszületett Isten családjába és hit által megigazult, soha nem veszhet el újra - az örök biztonság tanának hívják. Mások a szentek megtartása néven emlegetik. Ez utóbbit jobban úgy fogalmazhatnánk: Isten megtartása a szentek részére, mert az üdvösségünk biztonsága nem rajtunk, hanem Istenen múlik, az Atya, a Fiú és a Szentlélek munkáján alapszik.

Copyrighted.

Mi az Atya szerepe az üdvösségünk örök biztosításában?

A hívõk örök biztonsága az Atya szándékán alapszik, amivel a világ teremtése elõtt kiválasztotta, majd fiaivá fogadja õket Jézus Krisztus által. (Efézus 1,4-5).

Továbbá, Isten megígérte, hogy az õ ereje megtart minket az üdvösségre (Róma 8,28-30), mert azokat, akiket eleve kiválasztott, akiket elhívott (lényegében az üdvösségre, vö. 1Korinthus 1,21-24), és megigazított, ugyanazok, akiket „megdicsõített” (Pál múlt idõt használ, hiszen Istennek az tetszik, hogy egyszer mind Krisztus képére formálódjuk át a mennyben).

Jézus Krisztus azt is megígérte, hogy biztonságban leszünk az õ és az Atya kezében, így mindazok biztonságban lesznek, akik elfogadták az örök élet ajándékát (János 10,28-29).

Mi a Fiú szerepe az üdvösségünk örök biztosításában?

Jézus Krisztus halála és közbenjárása is biztosítja üdvösségünket. Õ megváltott minket (Efézus 1,7) és kiengesztelte Isten haragját (Róma 3,25) így igazak lehetünk Isten szemében (Róma 5,1), vétkeink meg vannak bocsátva (Kolossé 2,13) és meg vagyunk szentelve (1Korinthus 1,2).

Ezen túlmenõen „Krisztus pillanatnyi szolgálata a mennyben, hogy imádkozik az övéiért, két részbõl áll: egyrészt egy megelõzõ szolgálatból (közbenjárás) másrészt egy gyógyító szolgálatból (pártfogás). János evangéliuma 17. fejezetében lejegyzett imája mutatja a szolgálat megelõzõ oldalát. Eszerint azért imádkozott, hogy Isten õrizzen meg minket a gonosztól (15. vers), szenteljen meg minket (17. vers), hogy egyek legyünk (21. vers), hogy Vele együtt ott legyünk a mennyben (24. vers) és hogy lássuk az Õ dicsõségét (24. vers). Értünk való lankadatlan közbenjárása révén képes minket teljesen, örökre megmenteni (Zsidók 7,25)”. [3]Charles Ryrie

Krisztus jelenkori szolgálatának „gyógyító” aspektusáról az 1János 2,1 beszél, miszerint ha hívõként vétkezünk, õ közbenjár az Atyánál bocsánatért és azért, hogy minden bûnünktõl megtisztuljunk.

Mi a Szentlélek szerepe az üdvösségünk örök biztosításában?

A Szentlélek újjászülõ és megújító munkája révén nyertünk üdvösséget (Titus 3,5). Amikor hittünk Krisztusban, a Szentlélek megkezdte örök szolgálatát bennünk (János 14,17). Az Atya a Szentlélekkel pecsételt el minket, ezzel garantálva jövõbeni örökségünket (Efézus 4,30). Ugyancsak õ merített be minket a Krisztussal való egységbe és a hívõk közösségébe (1Korinthus 12,13).

Elkárhozhat-e egy megtért ember?

„Ahhoz, hogy egy hívõ elveszítse üdvösségét, vissza kellene csinálni az Atya, a Fiú és a Szentlélek minden eddig elvégzett munkáját. Az üdvösség elveszíthetetlenségének vizsgálatában a kulcskérdés valójában az, hogy ki adja az üdvösséget. Ha az ember felelõs az üdvössége biztosításáért, akkor azt el is veszítheti; ha viszont Isten biztosítja azt, akkor az ember ilyen szempontból örökre biztonságban van.” [4]Paul Enns

„Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” —Róma 8,31; vö. 32-39 versekkel

Irodalom

  1. A kérdést feltette Robert Glenn Gromacki, Salvation Is Forever (A megváltás örökre szól) (Chicago: Moody Press, 1973), 9. old.

  2. L. S. Chafer, Systematic Theology (Rendszeres teológia) (Dallas: Dallas Seminary Press, 1948), 3:6.

  3. Charles C. Ryrie, Basic Theology (A teológia alapjai) (Wheaton, IL: Victor Books, 1986), 331. old.

  4. Paul Enns, The Moody Handbook of Theology (A Moody teológiai kézikönyv) (Chicago: Moody Press, 1989), 341. old.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Írta: Dr. Duane Lindsey.
Fordította: Molnár Csaba

Copyright © 1996, Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page