Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Kan iemand die gered is ooit weer verloren gaan?

Bekijk deze bladzijde in het (see this page in): Engels (English), Hongaars, Spaans

Photo courtesy of Films for Christ. Copyrighted.

“Kan iemand die gered is ooit weer verloren gaan? Kan een Christen, iemand, die Jezus Christus als zijn persoonlijke redder heeft ontvangen, zodanig zondigen, dat hij zijn redding verliest, naar de hel of de Hades gaat als hij sterft en tot de Poel van Vuur veroordeeld wordt bij het oordeel voor de Grote Witte Troon?” [1]

Om een duidelijk antwoord op deze vraag te vinden, zullen we eerst twee andere vragen beantwoorden: (1) Wat betekent het om verloren te zijn? (2) Wat betekent het om gered te zijn?

Wat betekent het om verloren te zijn?

Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden (Lucas 19:10). Wat betekent het om een verloren en schuldige zondaar te zijn in de ogen van God? Waarom ligt de niet-Christen onder de toorn van God? (Joh. 3:36)

De essentiele reden, dat we eens allen verloren waren en zondaars, schuldig voor God, onder de toorn van God, was onze relatie tot de zonde - het was het gebrek aan het willen. We wilden ons niet conformeren met het karakter van God en de wil van God.

Zijn we zondaars omdat we zondigen, of zondigen we omdat we zondaars zijn? Beide is waar. De Bijbel zegt, dat we allen schuldig zijn, zowel in persoonlijke daden als in onze houding tegenover de zonde (Rom. 3:23; cf. 3:10-18; Marcus 7:20-23). De Bijbel geeft ook aan, dat we schuldig zijn omdat we met een zondige natuur geboren worden (Psalm 51:5), uiteindelijk erfden we die zondige aard van onze voorvader Adam. De Bijbel laat ons zelfs zien, dat de hele mensheid wordt beschouwd als te hebben gezondigd toen Adam die eerste zonde beging. (Rom. 5:12).

De straf op de zonde is de dood…

Lichamelijke dood (de scheiding van onze ziel van ons lichaam), die de hele mensheid ondergaat als gevolg van Adam's zonde, die ons wordt toegerekend (Rom. 5:12-14)

Geestelijke dood (de scheiding van de ziel van God), een gesteldheid, die we meekrijgen van onze voorouders, uiteindelijk van Adam (Ef. 2:1,5)

Eeuwige dood (de doorwerking en het uiteindelijke resultaat van onze geestelijke dood), de eeuwige scheiding van de ziel van God in de poel van vuur (Openbaring 20:14).

De Bijbel beschrijft onze conditie voor onze bekering als liggend onder de toorn van God:

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”
     -Joh. 3:36

Wat betekent het om gered te zijn?

“De redding is des Heren” (Jona 2:9). Het is zowel negatief als positief (Col. 1:13), hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis (onze zonden zijn vergeven), en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde en we zijn begiftigd met vele zegeningen vanaf het moment dat we in Jezus gingen geloven.

“Deze zegeningen zijn heel begrijpelijk, want onze redding behelst tevens elke stap in het geloof die nodig is om bevrijd te worden uit onze verloren staat en te komen tot onze uiteindelijke glorieuze toestand als beelddrager van Christus.” [2] Paulus verklaart, dat God ons alreeds heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. (Ef. 1:3).

Sommige van die belangrijkste zegeningen omtrent onze redding behelzen:

Regeneratie, dat een onmiddellijk gevolg is van het werk van de Heilige Geest die in de zondaar een nieuwe natuur schept, om de gelovige te brengen van geestelijk dood naar geestelijk levend. (Joh. 3:5, 10:10,28; 1 Joh. 5:11-12)

Rechtvaardigmaking, waardoor God de gelovige rechtvaardig verklaart, omdat hij bekleed is met Christus'gerechtigheid (Rom. 3:21-26)

Bevrijd uit het rijk en de overheersing van de zonde (Rom. 6:2-14)

Gegeven als een geschenk van de Vader aan de Zoon (Joh. 17:2-24)

Ingevoegd als lid in het geestelijke lichaam van Christus, de kerk (1 Kor. 12:13)

en veel en veel meer positieve dingen, die God in ons bewerkt, maar die teruggedraaid zouden moeten worden als een gered mens weer verloren zou kunnen gaan.

Kan iemand die gered is, ooit weer verloren gaan?

Kan een Christen zijn redding verliezen? Kan iemand, die eerst gered was en die Gods genadegave van eeuwig leven heeft gekregen en wedergeboren werd in de familie van God weer terug kunnen keren, helemaal precies tot die toestand van een verloren en schuldige zondaar in Gods ogen? Natuurlijk niet! Juist de aard van het geestelijke leven, dat men ontving - eeuwig - en de Heilige Oorsprong en onderhouder van dat leven - God - laat deze conclusie niet toe, dat een gered persoon ooit weer verloren kan gaan.

"En Ik geef hun eeuwig levenen zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven."
     -Joh. 10:28

Deze Bijbelse leer, dat een persoon die Jezus Christus heeft ontvangen, wedergeboren is in de familie van God en gerechtvaardigd is uit het geloof, nooit meer verloren kan gaan, wordt wel eens genoemd eeuwige zekerheid. Anderen spreken er van als de vasthoudendheid van de heiligen. Men zou beter kunnen spreken over de vasthoudendheid van God ten opzichte van de heiligen, want de zekerheid van onze redding berust niet op ons, maar op God- hij is gebaseerd op het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Copyrighted.

Waaruit bestaat het werk van de Vader in het voor eeuwig verzekeren van onze redding?

De eeuwige zekerheid van de gelovigen berust op Gods voornemen van voor de grondslag der wereld, om ons uit te kiezen en te bestemmen voor het zoonschap in Jezus Christus (Ef. 1:4-5).

Verder wordt ons Gods kracht beloofd om onze redding zeker te stellen (Rom. 8:28-30), want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons en geroepen (in feite tot redding) (1 Kor. 1:21-24), en gerechtvaardigd en die mensen heeft Hij ook “verheerlijkt”. (Paulus gebruikt de voltooid tegenwoordige tijd. In Gods ogen is het reeds gedaan, dat we aan Christus beeld gelijkvormig zullen zijn.).

En verder, Jezus Christus garandeert ons, dat we veilig zijn hand en in de hand van de Vader. Dus zal Hij ieder, die de gift van eeuwig leven gekregen heeft, veilig bewaren (Joh. 10:28-29).

Wat is het werk van de Zoon in het verzegelen van onze eeuwige redding?

Onze zekerheid berust op de dood en de gebeden van Jezus Christus. Hij heeft ons verlost (Ef. 1:7) en de toorn van God over ons weggenomen (Rom. 3:25) zodat wij gerechtvaardigd zullen worden (Rom. 5:1), vergeven (Kol. 2:13), en geheiligd (1 Kor. 1:2).

Voorts, "De huidige bediening van Christus in de hemel om te bidden voor de zijnen, omvat twee aspecten: een preventieve bediening (tussenbeide komen) en een genezende bediening (pleiter). Zijn gebed in Johannes hoofdstuk 17 toont ons zijn preventieve bediening. Daar bidt Hij, dat we bewaard zullen blijven voor de kwade (v. 15), dat we geheiligd zullen zijn (v. 17), dat we één zullen zijn (v. 21), dat we in de hemel zullen zijn met Hem (v. 24), en dat we zijn heerlijkheid zullen ervaren (v. 24). Vanwege deze voortdurende bemiddeling voor ons is Hij in staat ons volledig en eeuwig te bewaren (Hebr. 7:25)". [3]
     -Charles Ryrie

Het genezende aspect aan zijn huidige bediening wordt vermeld in 1 Joh. 2:1. Als we zondigen in onze verloste staat komt Jezus voor ons op als onze advocaat voor de Vader, vergeving en reiniging van al onze zonden.

Wat is het werk van de Heilige Geest bij deze verzegeling tot ons eeuwig heil?

Door het vernieuwende werk van de Heilige Geest hebben we eeuwig leven ontvangen (Titus 3:5). Toen we in Christus gingen geloven begon de Heilige Geest een werk in ons van eeuwige inwoning (Joh. 14:17). Hij was ook het zegel, dat op ons gezet werd door de Vader, om onze toekomstige erfenis vast te leggen (Ef. 4:30). En Hij doopte ons in de eenheid met Christus en in het lichaam van de gemeente (1 Kor. 12:13).

Kan een gered iemand ooit verloren gaan?

  "Als een gelovige zijn redding zou kunnen verliezen, zou dat betekenen, dat het voorgaande werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest teruggedraaid werd en ongedaan gemaakt werkt. Het kernpunt in deze discussie over de zekerheid van een gelovige ligt bij Degene die de redding geeft. Als een mens verantwoordelijk is voor de zekerheid des geloofs, dan kan hij weer verloren gaan,maar als het God is die verzegelt, dan ligt hij voor eeuwig vast." [4]
       -Paul Enns

  "Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?"
  -Rom. 8:31; cf. vv. 32-39

MEER INFORMATIE OVER ONZE REDDING en aanverwante topics

Wat is de onvergefelijke zonde? Hoe kan zonde onvergefelijk zijn? Hoe kan iemand weten of men wel of niet de onvergefelijke zonde heeft begaan? Kan een christen de onvergefelijke zonde begaan? - Antwoord

Hoe kan ik vergeving ontvangen en het ook ervaren? - Antwoord

Bent u goed genoeg om naar de hemel te gaan? - Ga

Redding (definitie) - Ga

Kunnen kleine kinderen tot Jezus komen om gered te worden? - Antwoord

Wat verwacht God van mij? - Antwoord


Hoe kan ik zekerheid des geloofs verkrijgen? - Antwoord (Engels)

Als God mij vergeeft, telkens als ik er om vraag, waarom voel ik me dan nog zo schuldig? - Antwoord (Engels)

Zekerheid des geloofs (definitie) - Ga (Engels)

Als een christen zelfmoord pleegt, zal hij dan naar de hemel gaan? - Antwoord (Engels)

Hoe kan ik naar de hemel gaan? Hoe word ik gered. - Antwoord (Engels)

Is besnijdenis een vereiste voor redding van christenmannen? - Antwoord (Engels)

Kan een homo naar de hemel gaan? - Antwoord (Engels)

Gods soevereiniteit, uitverkiezing en de vrije wil van een mens - Wat zegt de Bijbel er over? - Antwoord (Engels)

Leer me over de Bijbel - Ga (Engels)

Lees Gods verhaal om beter te begrijpen wie God is, wat de mens is, de aard van de zonde, Gods plan, enz. - Ga (Engels)

Redding door genade alleen, niet door onze inspanningen (een wezenlijk verschil tussen bijbels christendom en de leer van de Rooms Katholieke Kerk) - Ga (Engels)

Verlossing (definitie) - Ga (Engels)

Wedergeboorte (definitie) - Ga (Engels)


Wat is de eeuwige bestemming van een kind dat sterft? - Antwoord (Engels)

Sommigen beweren, dat alle religies in feite hetzelfde zijn, dus waarom blijven christenen dan bij hun standpunt, dat men alleen door Christus gered kan worden? - Antwoord (Engels)

Wat bedoelt de Bijbel met het 'dopen voor de doden?' - Antwoord (Engels)


Verwijzingen

 1. Asked by Robert Glenn Gromacki, Salvation Is Forever (Chicago: Moody Press, 1973), p. 9.

 2. L. S. Chafer, Systematic Theology (Dallas: Dallas Seminary Press, 1948), 3:6.

 3. Charles C. Ryrie, Basic Theology (Wheaton, IL: Victor Books, 1986), p. 331.

 4. Paul Enns, The Moody Handbook of Theology (Chicago: Moody Press, 1989), p. 341.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te stellen voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. ]

Translation by: Josine

Auteur: Dr. Duane Lindsey.

Copyright © 1996, 2005 , Films for Christ, Alle rechten gereserveerd - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” pagina, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids