Wat zegt de bijbel over Gods soevereiniteit, uitverkiezing, voorbestemming en de vrije wil van een mens?

Zie deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Spaans

Wat is gods soevereiniteit?

Soevereiniteit is God absolute en exclusieve recht om autoriteit uit te oefenen in het universum (I Kron. 29:11-12; I Sam. 2:6-8; Ps. 50:10-11). Hij heeft dit voorrecht vanwege de perfectie van zijn karakter en vanwege zijn positie als schepper en regeerder van het universum. Als schepper, is zijn heerschappij perfect en zijn decreten zijn beslissend. Vanwege zijn autoriteit als regeerder moet hij gehoorzaamd worden.

[meer over Gods soevereiniteit]

Wat zijn gods decreten?

De decreten van God houden in zijn eeuwige plan, gebaseerd op zijn hoogst wijze en heilige raad. Door deze decreten bestelt Hij naar eigen wil en onveranderlijk alles wat gaat komen. Zijn decreten behelzen zowel die dingen die krachtdadig worden beschikt (dat wil zeggen dat God zijn kracht gebruikt om het beoogde effect te bereiken) en die zaken die onder zijn toelating gebeuren.

Waren er meerdere decreten?

Om precies te zijn nee. Sommigen houden ervan om de enkelvoudige term decreet te gebruiken. God heeft een plan, waarbinnen Hij zijn bekwaamheid gebruikt om zich volkomen bewust te zijn van verleden, heden en toekomst en wel tegelijkertijd.

Hij zag het allemaal in een oogopslag en Hij bestelde het allemaal op één moment.

Om dit echter te bestuderen en erover te kunnen praten scheiden we de delen die daarvan deel uitmaken. Gods plan houdt in het besluit om:

 1. Alles te scheppen – inclusief engelen en alle mensen;

 2. De val toe te staan - van Satan en zijn engelen en van Adam;

 3. Te voorzien in redding - voor alle mensen (Joh. 1:29);

 4. Sommigen uit te verkiezen (hen die geloven) en hen die niet geloven rechtvaardig te veroordelen (Joh. 1:11-13);

 5. Redding toe te passen – op allen die geloven (Joh. 5:24).

Wat zijn de twee voornaamste problemen bij de vraag over decreten?

 1. De aanwezigheid van zonde in de wereld.
  Als God de efficiënte veroorzaker is van alles wat er is, dan is hij de auteur van de zonde; en als hij de auteur van de zonde is, hoe kan het dan moreel juist zijn om de mens te veroordelen tot een eindeloze hel vanwege het doen van iets waar God zelf de veroorzaker van is?
 2. De eigen vrije wil.
  Overstemt het decreet om sommigen te redden niet de vrijheid van de menselijke wil? Heeft God gewoon mij verkozen om gered te worden en heeft daarin nog mijn keuze meegespeeld volgens mijn eigen vrije wil?

Hoe geven we antwoord op het probleem van zonde in de wereld?

We moeten onderscheid maken tussen krachtdadig beschikte decreten, die dingen doen gebeuren door fysieke oorzaken en toegelaten decreten, die God niet werkelijk promoot. Zijn toegestane wil staat hem toe dingen toe te laten waarvan hij denkt dat hij het toe moet staan (of niet tegenhouden). Wat Hij ook maar toestaat, is altijd om te reguleren of te gebruiken voor zijn eigen wijze en grote doel.

Wist god wat hij deed met betrekking tot de zonde toen hij toestond dat die kon bestaan

Hij stond de zonde toe hoewel Hij de aard van de zonde kende en de gevolgen ervan voor de schepping en Hij wist wat Hij zou moeten doen als Hij iedereen zou moeten redden.

[Waarom is de wereld zoals hij is? (Vol verdrukking, dood en wreedheid) Als God alwetend is, almachtig en liefdevol, zou hij dan werkelijk zo’n wereld hebben geschapen? Antwoord ]

Is het mogelijk voor god om zonde toe te laten en toch niet de auteur van het kwaad te zijn?

Zonde werd door God toegelaten, maar God was niet de veroorzaker ervan en had er ook geen behoefte aan. Dit wordt gedemonstreerd door:

 1. De bedreigingen van straf op de zonde (Gen 2:17; Ex 34:7; Pred. 11:9; 2 Thess 1:7-8). Straf op de zonde houdt in persoonlijke verantwoordelijkheid.

 2. De verklaringen van de psalmist (Ps 78:29-31; 106:15).

 3. De verklaringen van Paulus (Acts 14:16; 17:30-31).

 4. Het heilige karakter van God die Hem scheidt van alle zonde (Lev 11:44; Heb 12:10).

Wat voor mogelijk doel kon er zijn bij het toelaten van zonde?

Ten eerste, dat de mens zou erkennen dat hij een fout en verslaafd karakter heeft (Rom 1:18-32). Ten tweede, dat God zijn genade zou kunnen demonstreren (Rom 5:20-6:2). En ten derde, dat het principe van kwaad zou komen tot een volledige en finale veroordeling. (Acts 17:30-31).

Doet het decreet om te redden niet de vrijheid van de eigen wil te niet?

De bijbel zegt, dat de niet wederom geborenen worden bezield door Satan (Ef. 2:2) en dat God werkt in de wederomgeborenen (Fil 2:2). Toch is het individu zich niet bewust van enige drang die hem dringt. Daarom komt de keus van een mens voor hetzij goed of kwaad voort uit hem zelf, uit zijn geneigdheid of wil. We zijn nooit zo onbeïnvloed als we denken te zijn.

Veel verwarring blijft er over wat nou precies het aandeel van het individu en wat Gods aandeel is bij de redding . Toch is het wel duidelijk, dat Gods invloed op de ongeredden moet plaatsvinden willen zij ooit tot hem komen voor een reddend geloof. (Joh. 6:44; Rom 3:23-26; Ef. 2:8-9).

Hoe weten we dat god de wil van een mens vrijzet, zodat hij zich tot god kan wenden?

 1. Aansporingen om ons tot God te keren (Spr 1:23; Jes 31:6; Ezech 14:6; Matt 18:13; Hand 3:19).

 2. De aansporingen tot berouw (I 1Kon 8:47; Mat. 2:3; Mark 1:15; Lucas 13:3,5; Hand. 2:38).

 3. De aansporingen om te geloven (II Kron 20:20; Jes 43:10; Joh. 6:29; 14:1; Hand. 16:31).

 4. De aansporingen om te gehoorzamen (Hand. 5:32; II Thess 1:8; Heb 5:9).

Wat is genadevolle uitverkiezing?

Genadevolle uitverkiezing is de soevereine daad van God waardoor hij van voor alle eeuwen genadevol in Christus Jezus voor zichzelf bepaalde zondige mensen heeft uitverkoren, op grond van geen enkele verdienste van hun kant, om de ontvangers te worden van zijn bijzondere reddende genade. (Joh. 1:11-13; 15:16; Hand. 13:48; Rom 9:20; Ef. 1:4; II Thess 2:14).

Author: Paul E. Eymann, distinguished Professor of Bible.

Meer informatie over dit onderwerp

Klik hier om te kijken naar THE HOPE online! Deze film legt Gods plan uit vanaf het begin.
 • Is God bevooroordeeld? Is het eerlijk om sommigen te redden en anderen niet? En hoe zit het dan met die mensen die nooit het evangelie hebben gehoord? Antwoord

 • Het oordeel en Gods natuur en rechtvaardigheid (inclusief: Is God onrechtvaardig als Hitler en een lief oud vrouwtje (die nooit Jezus heeft aangenomen) allebei naar de hel gaan? / “God is toch liefde. Hij zal mij nooit naar de hel laten gaan.”/”Mijn God zal nooit iemand naar de hel laten gaan.”)

 • Waarom is de wereld zoals hij is? (Vol verdrukking, dood en wreedheid) Als God alwetend is, almachtig en liefdevol, zou hij dan werkelijk zo’n wereld hebben geschapen? Antwoord

 • Zijn alle godsdiensten in wezen niet hetzelfde? Waarom beweren Christenen dat je per se alleen in Christus moet geloven om gered te worden? Antwoord

 • Ben ik goed genoeg om naar de hemel te gaan? Antwoord

 • Hoe goed is goed genoeg? Antwoord

 • Lees meer over REDDING - vragen en antwoorden

Copyright © 1996, 2006, Films for Christ, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die verkrijgbaar is voor u en uw gezin! ]

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Translated by: Josine

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY