Is God bevooroordeeld? Is het eerlijk om maar een paar mensen te redden?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Portugees

People of the World. Illustration copyrighted by Films for Christ.

Jezus zei eens in de bergrede,

“Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt en velen zijn er die daardoor ingaan.” —Matthew 7:13 NBG

Als het waar is, dat veel meer mensen op deze aarde geestelijk verloren gaan dan behouden worden, hoe kunnen we dan reel stellen, dat God eerlijk is?

Als met 'eerlijk' bedoeld wordt, dat God absoluut elk individu gelijk moet behandelen wat betreft hoe Hij met iemand omgaat, of welke talenten Hij hem geeft, dan komen we uit op een onmogelijk criterium, bijna zelfs onmogelijk voor een alvermogende God. Niet twee individuen—zelf geen klonen—zouden ooit precies dezelfde gaven kunnen krijgen en in dezelfde levensomstandigheden opgroeien. Maar als we met 'eerlijk' bedoelen fatsoenlijk, rechtvaardig, goed, genadig en objectief—dan kunnen we stellen: 'Ja, God is uitermate eerlijk ten opzichte van alle mensen.

Men kan natuurlijk ook stellen dat God, die alleen alles van ons weet en in staat is in te grijpen in elk detail en elke nuance van onze persoonlijkheid, bewustzijn, achtergrond, kundigheden, levensomstandigheden en in hoeverre iemand in staat is om te reageren op een algemene openbaring, in principe volkomen billijk is geweest (als dit ooit bekend zou kunnen worden) in zijn relatie met mensen. —Daryl E. Witmer

Maar… als een mens God niet kan kiezen totdat of tenzij God hem eerst heeft uitgekozen en hem in genade tot Zich heeft getrokken (Joh 6:44), en als God niet alle mensen gelijkelijk tot Zich trekt, of hem niet precies dezelfde gelegenheid biedt als alle andere mensen om gered te worden, dan zou het erop lijken, dat Hij bevooroordeeld is.

Overweeg…

Pottery. Illustration copyrighted.

“…Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: 'Waarom hebt Gij mij zo gemaakt?” —Rom. 9:20

“Want er is geen aanziens des persoons bij God” —Rom. 2:11

“Partijdigheid, in de zin waarin opponenten in het algemeen het woord gebruiken, is onmogelijk in een sfeer van genade. Dit begrip kan slechts gebruikt worden in een gerechtelijke sfeer, waar de betreffende personen bepaalde eisen en rechten hebben.” —Loraine Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination, © 1932 P&R Publishing)

“Veroordeling wordt uitgesproken over de slechten, het is een kwestie van schuld, gerechtigheid en je verdiende loon krijgen, terwijl genade, die wordt geschonken aan hen die bevrijd zijn, gratis is en onverdiend, zodat de veroordeelde zondaar niet kan beweren dat hij te zwaar gestraft werd en de heilige zich niet kan beroemen of pochen, dat hij deze beloning heeft verdiend. Zodoende is er in het hele verloop van dit proces geen aanziens des persoons.” —Augustinus

“Als men ons voor de voeten werpt, dat God elk mens de gelegenheid moet geven om gered te worden, dan antwoorden we, dat de uitwendige roep elk mens, die het hoort een kans geeft om gered te worden. De boodschap is: 'Geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden.” —Loraine Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination, © 1932 P&R Publishing

“Een bedelaar, die minachtend de vijf dollar verwerpt, die hem wordt aangeboden door een weldoener, kan hem niet van vrekkigheid beschuldigen, omdat hij hem daarna niet ook nog eens tien dollar aanbiedt.” —W.G.T. Shedd

“Als men ons vraagt: 'Waarom schenkt God niet dezelfde of gelijke zegen aan alle mensen?' kunnen we alleen maar antwoorden, dat ons dat niet ten volle geopenbaard is. We zien dat in het werkelijke leven ook, Hij gaat niet met iedereen hetzelfde om. Om redenen die zeer wijs zijn en slechts bij Hemzelf bekend, geeft Hij aan de n zegeningen, waar ze geen aanspraak op konden maken… en anderen onthoudt Hij geschenken, die hij absoluut niet verplicht was te geven.” —Loraine Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination, © 1932 P&R Publishing

Nepalese tribal man. © Beat Germann | Dreamstime.com

R.C. Sproul zegt,

“We vragen of het wel eerlijk is. Ik geloof niet dat God het aan iemand verplicht is om te geven, die niet wil dat Christus het willen in hem bewerkt. God is dat aan niemand verplicht. Het probleem is, dat als God het aan iemand geeft, waarom dan niet aan allemaal? Ik kan slechts zeggen, dat ik in dit opzicht met mijn mond vol tanden sta. Maar n ding weet ik en ik vraag u om er ernstig over na te denken: Het feit, dat Hij het voor sommigen doet, wil niet zeggen, dat Hij het voor allemaal moet doen—want genadig zijn is nooit verplicht. God behoudt Zich het recht voor om te zeggen: ‘Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij wil ontfermen.’ Het is niet aan ons, om over Gods genade te beschikken.” —R.C. Sproul, Now, That's a Good Question, © 1996 Tyndale—emphasis added

Dick Dowsett, een zendeling van de Overseas Missionary Fellowship, overweegt,

“Ik vind het moeilijk, als ik denk aan mijn Libische buren, wetende dat er op dit moment zo goed als geen Libische Christenen bekend zijn. We moeten wel eelt op onze ziel hebben als we niet zouden verlangen om althans enkele van hen op wat voor manier dan ook te redden.

Maar de Bijbelse manier om dat te verkrijgen is niet om in de Bijbel te gaan zoeken naar teksten die zouden kunnen bevestigen wat we wensen. Veeleer, is het door liefdevolle en kostbare vriendschap en evangelisatie van toegewijde Christenen, dat Libiers gewonnen zullen worden. We kunnen immers nooit onze voorouders ervan beschuldigen, dat ze een deal hebben gesloten met de Islam, als we niet zelf kansen zoeken om Moslims het evangelie te brengen als ze hierheen komen.” (God, That's Not Fair, by Dick Dowsett, © 1982 by Overseas Missionary Fellowship, formerly China Inland Mission. Reprinted April 1983. Excerpted from ch. 4. Used with permission.)

En hoe zit het dan met die mensen, die nooit het evangelie hebben gehoord?

Man in N. Africa. Illustration copyrighted.

Het traditionele christelijke standpunt inzake dit onderwerp is, dat niemand ooit gered zal kunnen worden buiten Christus om. Jezus zelf gebruikte de volgende stellige uitspraak: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Joh. 14:6) Maar als het gaat om een inboorling, diep in een afgelegen Afrikaanse jungle, die nooit gehoord heeft ovan Jezus Christus, wat zal God dan doen—als Hij werkelijk een rechtvaardige God is?

Veel theologen leren dat "God eeuwig leven zal geven aan iedereen die reageert op zijn algemene openbaring in de natuur en in zijn geweten… [hoewel dit] niet wil zeggen dat een mens gered kan worden buiten Christus om. Het houdt in, dat het Bloed van Christus, of het offer van Christus gold voor die persoon, zelfs al was hij totaal onbekend met Christus." (citaat van William Lane Craig in een toespraak, die hij hield in Willow Creek Community Church, op 27 juni, 1993). Romeinen, hoofdstuk 1 en 2, gaan over de algemene openbaring van God in zijn schepping. Deze hoofdstukken worden vaak aangehaald als het over bovenstaande vraag gaat. Maar dit standpunt is een afgeleid standpunt—nergens in de Bijbel wordt het expliciet zo gezegd.

Wat er feitelijk gebeuren zal met hen, die het evangelie van Christus niet hebben gehoord, hangt af van verschillende factoren.

  1. Het hangt in de allereerste plaats (maar niet uiteindelijk) af van hoe men heeft gereageerd op Gods algemene openbaring. In het geval van hen, die die zo'n algemene openbaring hebben genegeerd of verworpen (ongetwijfeld is dit het geval met de overgrote meerderheid van hen die nooit van Christus hebben gehoord), zij gaan verloren, ze worden tot een eeuwigdurende reele hel veroordeeld. Maar, let wel—zij worden niet veroordeeld voor wat ze niet hebben gehoord. Zij worden geoordeeld om wat ze wel hebben gehoord, maar verworpen hebben. In deze zin kunnen het eens zijn met de stelling van R. C. Sproul, dat "Er zijn geen onschuldige mensen in de wereld."

  2. In het geval echter, van die persoon, die nooit van Christus heeft gehoord, maar toch ernstig God aanbidt, zoals hij Hem kent, hij die vasthoudt aan een morele wet zoals hij dat met zijn beperkte begrip kan vatten, hebben we reden om aan te nemen (Hand. 10) dat het God behaagt om hem Zelf een verdere speciale openbaring te verlenen over het evangelie van Christus, wat zij dan op hun beurt weer kunnen aanvaarden of verwerpen. Hoe en wanneer God nou precies zo'n verdere openbaring organiseert? Zou het kunnen dat I Petr. 3:18-20 of 4:6 in verband gebracht kan worden met Romeinen 2:16? De Bijbel laat ons wel vaker gissen naar zulke details, terwijl onherroepelijk vast staat, dat God zal oordelen met volmaakte rechtvaardigheid (Psalm 98:9). (Zou dit het kunnen zijn, wat momenteel wijdverspreid voorkomt in de Moslimwereld?)

Vindt u deze details niet ter zake doend? We verzekeren u, dat dat niet zo is! Eigenlijk is dit onderwerp met al zijn gevoelige aspecten absoluut van kritiek belang. Onder andere is correcte Bijbelse exegese over dit onderwerp de ultieme stimulans voor de voortdurende Christelijke zendingsdrang om Jezus Christus bekend te maken tot aan het uiterste der aarde. Zoals Rom. 10:14 zegt, "Hoe zullen zij Hem dan aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?"

Zie ook…

  • Gods soevereiniteit, uitverkiezing en de vrije wil van een mens - Wat zegt de Bijbel er over? Antwoord

  • Waarom beweren Christenen, dat men moet geloven in Christus alleen om gered te worden? Antwoord

  • Ben ik goed genoeg om naar de hemel te gaan? Antwoord

  • Hoe goed is goed genoeg? Antwoord

Translation by: Josine
Auteur: Compiled by Daryl E. Witmer of AIIA Institute. Edited by Films for Christ.

Copyright © 2001, AIIA Institute, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op de bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht toestaat om deze bladzijden te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Illustrations copyright, Films for Christ.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids