Hoe kan ik vergeving ontvangen en dit ook ervaren?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Duits, Hongaars, Indonesisch, Portugees, Spaans, Zweeds

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

"Vergeven en vergeten" zegt men wel eens. Maar is dat zo simpel? Een jongen, die was gedumpt door zijn vriendinnetje, zei eens: "Zij heeft echt mijn gevoelens gekwetst. Hoe kan ik haar ooit vergeven wat ze me heeft aangedaan?" Een meisje, wier vader haar jarenlang seksueel had misbruikt, vroeg: "Waarom zou ik hem dat ooit vergeven?" De drugsdealer die zijn leven wil beteren, vraagt zich af "Wil God mij echt wel alles vergeven wat ik heb gedaan?" Hoe vergeven we anderen die ons pijn gedaan hebben? Hoe accepteren we Gods vergeving?

De noodzaak van vergeven te worden

God haat de zonde; Hij kan die gruwel niet aanzien. Daarom zal elke onbeleden zonde in ons leven tussen Hem en ons in staan en onze relatie met de Heer beschadigen.

"Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort." (Jesaja 59:1-2)

Niet alleen komt onvergeven zijn tussen ons en God, het verbreekt ook onze relatie met anderen.

"Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden." (Spreuken 17:9)

De voorwaarden tot vergeving

Omdat God de zonde haat, is de prijs voor vergeving hoog. De Schrift stelt de volgende voorwaarden tot vergeving:

 • Een offer. Hebr. 9:22 zegt: “zonder bloedstorting is er geen vergeving.” In het Oude Testament was een offerdier nodig zonder enig gebrek, een lam om Gods toorn af te wenden. Jezus, de zondeloze Zoon van God, stief op het kruis en werd het vlekkeloze lam voor onze zonden. Jezus kocht onze vergeving toen Hij aan het kruis stierf.

  "Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen." (1 Petr. 3:18a)
  "En in Hem hebben we de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade." (Ef. 1:7)
 • Anderen vergeven. Een tweede voorwaarde voor onze vergeving is, dat wij anderen vergeven. 1 Kor. 13:5 zegt: “echte liefde rekent het kwade niet toe.” Denk er aan, dat Spreuken 17:9 zegt, dat een echte vriend vergeeft. God heeft ook het vergeven van anderen als voorwaarde gesteld voor het ontvangen van zijn vergeving.

  "Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven." (Matt. 6:14,15)
  "Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft." (Ef. 4:32)
 • Schuldbelijdenis. We moeten onze zonden aan God belijden als we willen dat onze relatie met God volledig hersteld wordt. Hierboven kunt u lezen, dat we vergeving nodig hebben, want onze onbeleden zonden scheiden ons van God. Belijden is derhalve de manier om de relatie met de Heer weer te herstellen. We moeten ons hierbij realiseren, dat het voor ons eigen bestwil is, dat we belijdenis doen en ons weer richten op de Heer, want Hij is getrouw, ook al zijn wij het niet. (2 Tim. 2:13)

  "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Joh. 1:9)
 • Bekering. We moeten een besluit nemen om te veranderen om onze zonden de rug toe te keren.

  "Daarom, zo zegt de Here: Indien gij terugkeert, zal Ik u doen terugkeren, dan zult gij voor Mij staan…" (Jer. 15:19a)

De gevolgen van vergeving.

De Bijbel belooft de volgende zegeningen als gevolg van Gods vergeving:

 • Gelukkig. Als we Gods vergeving leren kennen, zijn we zalig (gelukkig).

  "Welzalig (gelukkig) hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig (gelukkig) de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is." (Psalm 32:1,2)
 • God kiest ervoor om ons de zonde niet toe te rekenen. Nog een gevolg van vergeving is dat God geen boekhouding bijhoudt van onze zonde, Hij rekent ons de zonde niet toe. Omdat het bloed van Christus onze zonden bedekt, heeft God besloten ze uit zijn gedachten te bannen.

  "Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet." (Jesaja 43:25)
 • God verwijdert de zonden van ons. Het is mogelijk voor de Heer om naar ons te kijken zonder onze zonden te zien, want toen Hij ons vergaf verwijderde Hij onze zonden van Zich zover het oosten is van het westen (Psalm 103:12)

 • We kunnen onszelf vergeven. Als we vergeving ontvangen, kunnen we ook onszelf vergeven en verder gaan met ons leven.

  "Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar n ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus." (Phil. 3:13,14)

Voor meer informatie zie het volgende:

Click for more help…
Is Jesus Christus het antwoord? Family Answers HOME page Teen Qs™—Christian Answers for teenagers Sex, Love & Relationships
 • Als God mij vergeeft wanneer ik het maar vraag, waarom voel ik me dan nog steeds zo schuldig? Antwoord
 • Bespaar u de pijn (Tien tips voor pasbekeerden en opgroeiende Christenen) Antwoord
 • Bold Love by Dan Allender
 • The Freedom of Forgiveness by David Augsburger

Translation by: Josine

Auteur: Dawson McAllister of Dawson McAllister Live!.

Copyright © 2001, 2003, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op de bijgevoegde “Usage and Copyright” bladzijde, die toestaat dat gebruikers van ChristianAnswers.Net het mogen overnemen voor thuis, voor persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA


Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts

Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids