Ha egyszer minden vallás lényegében ugyanaz, miért ragaszkodnak a keresztények ahhoz, hogy a megmeneküléshez Krisztusban kell hinni?

Lásd ezt az oldalt: angol (english), német, koreai
Napkelte Jeruzsálemben, Izraelben, a világ három fõ vallásának városában.

Nem minden vallás azonos. A bibliai kereszténység egyedülálló az emberiség vallásai és filozófiái között. Az az állítása, hogy a Krisztusban való hit elengedhetetlen a megváltáshoz, kizárólag igazságának és megmásíthatatlanságának egyedülállóan hathatós bizonyítékain alapul. Valójában az igazi kereszténység nem egy vallás, hanem egy személy, Jézus Krisztus. „Mert benne teremtetett minden…” (lásd Kolossé 1,16-17)

Ezért az igazi kereszténység - többek között - a következõ alapvetõ dolgokban egyedülálló:

  1. Csak a Bibliában jelenik meg Isten úgy, mint az egyetlen, örök és személyes Teremtõ, aki az Õ Szavával hozta létre az egész univerzumot. Minden más vallás az anyagi világból indul ki, mint örökkévaló valóságból, isteneik pedig lényegében a természeti erõk megtestesülései, amik a világot mai formájába alakították. Másrészt a Biblia Teremtõ Istenéé minden hatalom, így Õ az, aki nem csak az egész világot teremtette, hanem meg is teremti az alapot az ember megváltásához.

  2. Egyedül a kereszténység csoportosul egy bizonyos Személlyel kapcsolatos történelmi eseménysorozat köré, azaz Jézus Krisztus születése, halála, feltámadása és elkövetkezõ dicsõséges visszatérése köré. Az összes többi vallás inkább az alapítóik tanításaira, nem pedig tetteire épül.

  3. Az összes ember közül csak Jézus Krisztus gyõzte le az ember legnagyobb ellenségét, a halált. Más vallások alapítói már mind halottak sírjuk pedig kegyhely. Krisztus sírja viszont üres, feltámadása pedig a történelem legjobban bizonyított ténye. Az a tény, hogy csak õ gyõzte le a halált, rámutat arra, hogy csak az övé minden hatalom. Õ maga mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6).

  4. A világ minden más vallása lényegében azonos. Mind a tetteken alapuló megmenekülést hirdeti. Minden vallás felállít egy szertartásokból, parancsokból, korlátozásokból és etikai alapelvekbõl álló rendszert, és azután azt tanítja, hogy ha az ember ezeket betartja, megmenekül. Ezen rendszerek emberi eredetét jelzi az a tény, hogy emberileg teljesíthetõk. A Biblia etikai mércéje azonban magának Istennek a szentsége és tökéletessége. A megmenekülésért pedig nem kevesebbet kíván, mint ennek elérését. Belátható, hogy nincs ember, aki olyan mércét állítana fel, amit senki sem tud teljesíteni.

  5. Az eddig élt emberek közül csak az ember Jézus Krisztus élt minden tekintetben szent és Atyjának engedelmeskedõ életet, és ezzel megmutatta, hogy õ az Ember-Isten. Ezután meghalt minden ember bûnéért, így bárkinek felajánlhatja a bocsánatot és az Õ teljesen szent természetét, annak aki elfogadja õt. Csak Krisztus ajánl puszta kegyelembõl - a Benne való hit révén - elnyerhetõ megmenekülést. Õ azután annak, aki igazán hisz benne, a Szent Lelken keresztül egy új emberi természetet ad, ami lehetõvé teszi, hogy az illetõ Istennek tetszõ életet éljen.

Sehol a világon nincs ehhez hasonló vallás. Jézus Krisztus a világ Teremtõje és az egyetlen igaz Szabadító. „…és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12).

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Részlet Henry Morris és Martin Clark: The Bible Has the Answer c. könyvébõl.

Kiadja a Master Books, 1987

Supplied by Films for Christ with permission from Master Books

Copyright © 1995-1997 Master Books, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Több információ

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page