Valóban létezik pokol?

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Erre a kérdésre a Biblia tekintélye alapján válaszolhatunk, mert a Biblia bizonyosan állítja, hogy létezik egy nagyon is valóságos és nagyon is rettenetes hely - a büntetés helye - azok számára, akik Krisztust kizárják az életükbõl.

Szomorú, hogy olyan gyakran halljuk az embereket könnyelmûen beszélni a pokolról. Sokak számára ez egy olyan dolog, amivel viccelni lehet, mások szitkozódásra használják e szót.

A pokol létezésének valóságosságát a Biblia számtalan helyen állítja. Az Úr Jézus Krisztusnak több mondanivalója van a pokolról, mint bárki másnak. Õ az a tanító, akiben leginkább megbízhatunk; teljes szavahihetõségét alátámasztja bûntelen élete, csodálatos szolgálata és az üres sír, amely nem tarthatta Õt fogva.

Jézus Krisztust gyakran úgy emlegetik mint „kedves, szelíd Jézus”, de ez a meghatározás nehezen egyeztethetõ össze azzal a nyelvhasználattal, amit a Márk evangéliuma 9. részében találunk, ahol a pokol létezésérõl és valóságáról beszél. A következõ kemény állításokat olvassuk:

„Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gyehennára, az olthatatlan tûzre, (ahol férgük nem pusztul el és a tûz nem alszik el.) És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le; mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mintha két lábbal vetnek a gyehennára, (ahol férgük nem pusztul el és a tûz nem alszik el.) És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gyehennára, ahol férgük nem pusztul el és a tûz nem alszik el.”
    Márk 9,43-48

Egy másik helyen Jézus Krisztus a farizeusokat és írástudókat „kígyók, viperák fajzatának” nevezi, és inti õket: „Hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettõl?” - (Máté 23,33). Ezek meglehetõsen erõs kifejezések az Úr Jézus részérõl. Õ nyíltan, kertelés nélkül beszél a pokolról, és leírja milyen az.

Ha valaki a pokol létezését és valóságát tagadja, tulajdonképpen a Biblia tekintélyét és az Úr Jézus tekintélyét kérdõjelezi meg. A keresztyén hit egy teljes egészet alkot, ha egy ponton megtámadjuk, az egész tanítás sebezhetõvé válik. Az egész egy csodálatos logikai egységet képez.

Ha Jézus Krisztus Isten Fia, ha Õ az örökkévalóságból jött le a mi idõbeliségünkbe, a mennybõl jött le a mi világunkba, meghalt és feltámadt a halálból - akkor bármi, amit mondott, bármely témával kapcsolatosan, méltó arra, hogy meghallgassuk, odafigyeljünk rá, és feltétel nélkül elfogadjuk. Tehát az emberek, akiknek a pokol létezésének és valóságának elfogadása nehézséget okoz, néha nem veszik észre, hogy a valódi probléma számukra az Úr Jézus Krisztus személye: ki Õ, és miért jött a világba.

Szerzõ: Dr. Bruce W. Dunn, Grace Communications. Copyright © 1999, Grace Communications, Minden jog fenntartva.

Elképzelhetõ, hogy akik nem jutnak a mennybe, egyszerûen megsemmisülnek, és megszûnnek létezni?

Copyrighted photograph.

Vannak az evangéliumi keresztyének között olyanok, akik a mellett érvelnek, hogy ezek a hagyományos nézetek az ókori görög filozófián alapulnak és, hogy a bibliai leírások lehetõvé tesznek egy másik értelmezést is.

Két szövegrész van a Bibliában, amely számomra azt szemlélteti, hogy a pokol örökké tartó büntetést jelent. A Máté 25,46 a következõ szavakkal összegzi a „juhok és kecskék” felett való ítéletet: „És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre”. Ugyanaz a görög szó, aiónion (örök) jelöli a gonoszok büntetését és az igazak jutalmát. Amit az „örök” élet hosszáról állítunk, ugyanazt el kell mondanunk a hitetlenek „örök” büntetésével kapcsolatosan is. Mivel a hivõk „élete” örökké tartó (János 10,28), így a hitetlenek büntetése is az.

Egy másik szövegrészben, a Jelenések 20,10-ben, János leírja azoknak a sorsát, akik a „tüzes és kénes tóba” vettettek, akik „gyötrõdnek éjjel és nappal örökkön-örökké”. Az „éjjel és nappal” kifejezés egy másik körülírása annak a fogalomnak, hogy „örökké”. A „kénnel égõ tûz taváról” a Jelenések 19,20 tudósít. A Biblia legszomorúbb igeversében János leírja, hogy akinek a neve nincs beírva az élet könyvébe, a tûz tavába vetik.

A Krisztust visszautasítók örök büntetésének tana teljesen biblikus. Ez nem egy könnyû, nem egy kellemes tanítás. De e tanítás kellemetlen volta nem ok arra, hogy elutasítsuk a bibliai igazságot.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon . Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Részlet Dr. J. Carl Laney: Answers to Tough Questions c. könyvébõl (Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1997), 205-206. oldal.Copyright © 1997, 1999, Kregel Publications. Minden jog fenntartva. Fordította: Havas Péter

Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre?

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page