Začalo to všetko Veľkým treskom?

goldbar

See this page in: English, holandský, portugalský

Stars. Illustration copyrighted.

Veľký tresk sa zvyčajne definuje ako náhodná udalosť. Dajme tomu, že sa nejaká nestabilita vyvinula v pôvodnom „jadre“ obrovskej energie a vesmír sa potom náhle rozšíril do všetkých strán. Písmo však jasne vylučuje takýto náhodný vznik. Upravený pohľad na teóriu Veľkého tresku hovorí, že keď nastala explozívna udalosť, bolo to riadené Bohom. Toto sa nazýva teistická evolúcia a táto myšlienka sa snaží nájsť kompromis medzi Bibliou a dlhodobými evolučnými teóriami. Mnohí kreacionisti ju však odmietajú, pretože nie je v súlade s poradím udalostí v knihe Genesis. Nasledujúca tabuľka dáva do protikladu niektoré z chronologických rozporov medzi Biblickým opisom stvorenia a teóriou Veľkého tresku.

Biblia Veľký tresk
Všetky prvky vytvorené súčasne Prvky, okrem vodíka a hélia, vytvorené po niekoľkých miliónoch rokov
Zem vytvorená skôr ako hviezdy Zem sa sformovala oveľa neskôr ako hviezdy
Rastliny vytvorené skôr ako Slnko Rastliny sa vyvinuli až po Slnku
Vtáky stvorené skôr ako plazy a cicavce Vtáky sa vyvinuli z plazov
Slnko vytvorené na štvrtý deň, po Zemi Slnko sformované skôr ako Zem
Slnko, Mesiac a hviezdy vytvorené naraz Slnko sformované zo starších hviezd

Kreacionisti tvrdia, že na začiatku Boh povedal a objavila sa Zem, On rozkázal a nebesia povstali (Žalm 33:9)! Všetko množstvo hviezd sa objavilo vo vesmíre náhle a nadprirodzene. Písmo nespomína explóziu, hoci vesmír musel zažiť náhly, „explozívny“ vstup nariadenej energie. Možno sa treba na niektoré astronomické údaje, ktoré zdanlivo podporujú teóriu Veľkého tresku, ako napríklad „redshift“ (efekt červeného svetla z hviezd, ktorý môže byť spôsobený buď Dopplerovým javom (teória evolucionistov) alebo rozptylom medzihviezdnym prachom) a radiácia pozadia, namiesto toho pozerať ako na dôkaz náhleho stvorenia. Tým, že jedna sekulárna alternatíva teórie Veľkého tresku hovorí o “inflačnom“ Veľkom tresku, navrhuje, že sa vesmír vyvinul a vyspel veľmi rýchlo v jeho prvých momentoch. V tejto konkrétnej teórii sa zdá, že sekulárna veda urobila jeden krok smerom ku kreacionizmu. Na túto oblasť teórie a jej výskum by sa mal zamerať aj ďalší vývoj.

Veľký tresk, tak ako je chápaný dnes, je nedostatočnou teóriou. Je tu veľmi veľa základných problémov, ktoré sa len zriedka spomínajú v populárnej literatúre. Tu sú niektoré z „chýbajúcich článkov“ v tejto teórii:

Chýbajúci pôvod: Teória Veľkého tresku predpokladá pôvodnú koncentráciu energie. Odkiaľ sa vzala táto energia? Astronómovia niekedy hovoria o pôvode pochádzajúcom z „množstva mechanických výkyvov v rámci vákua“. Avšak podľa teórie Veľkého tresku žiadne vákuum pred explóziou neexistovalo. V skutočnosti neexistuje konzistentná sekulárna teória pôvodu, keďže každá myšlienka je založená na predchádzajúcej existencii hmoty alebo energie.

Chýbajúca rozbuška: Čo podnietilo veľký tresk? Masová koncentrácia, predložená v tejto teórii, by zostala navždy ohraničená ako vesmírna čierna diera. Gravitácia by jej zabránila pred ďalším rozpínaním sa smerom von.

Chýbajúce formovanie hviezd: Nenašiel sa žiadny prirodzený spôsob, ako vysvetliť formovanie planét, hviezd a galaxií. Explózia by v najlepšom prípade spôsobila rozprášenie plynu a radiácie. Tento plyn by sa ďalej rozpínal a nie formoval spletité planéty, hviezdy a celé galaxie.

Chýbajúca antihmota: Niektoré verzie teórie Veľkého tresku vyžadujú rovnakú produkciu hmoty a antihmoty. Vo vesmíre sa však našli iba malé stopy antihmoty, napríklad pozitróny a antiprotóny.

Chýbajúci čas: Niektoré experimenty poukazujú na to, že by vesmír mohol byť mladý, povedzme 10 000 rokov. Ak je to pravda, potom to nie je dostatočný čas pre rozvinutie dôsledkov teórie Veľkého tresku. Krátke časové rozpätie by neumožnilo postupný vývoj hviezd alebo života na Zemi.

Chýbajúca hmota: Veľa vedcov sa domnieva, že vesmír sa nakoniec prestane rozpínať a začne sa sťahovať dovnútra. Potom znova vybuchne a bude opakovať kmitavý typ neustáleho pohybu. Táto myšlienka je úsilím vyhnúť sa pôvodu a osudu vesmíru. Aby však nastalo kmitanie, musí mať vesmír určitú hustotu alebo rozloženie hmoty. Space Exploration. Illustration copyrighted.Doteraz boli merania hustoty hmoty 100-krát menšie ako sa očakávalo. V skutočnosti existujú náznaky toho, že sa vesmír stále rýchlejšie rozpína smerom von namiesto toho, aby spomaľoval. Nezdá sa, že by vesmír kmital. Potrebná masa alebo „tmavá hmota“ chýba.

Chýbajúci život: V rozvíjajúcom sa vesmíre by sa mal život vyvinúť všade. Vesmír by mal byť plný rádiových signálov od inteligentných foriem života. Kde sú všetci?

Astronomy and the Bible

Chýbajúce neutrína: Tieto malé čiastočky by mali zaplaviť Zem z procesu slnečnej fúzie. Malé objavené množstvo však vyvoláva otázky o zdroji slnečnej energie a o celkovom ľudskom chápaní vesmíru. Ako si potom môže veda dovoliť tvrdiť o „pôvode“ s akoukoľvek autoritou?

Preložil: Martin Jančo

Author: Dr. Donald B. DeYoung - adapted from Astronomy and the Bible: Questions and Answers, 2nd Edition (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pp.

Copyright © 2000, Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA


goldbar
ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network Slovenčina HOMEPAGE and DIRECTORY
Go to index page