Waar komt het leven vandaan? Is Evolutie het beste wetenschappelijke antwoord?

See this page in: English

Human fetus. Copyrighted, Films for Christ.
De aarde is vol van levensvormen van enorme complexiteit. Waar kwam de eerste levensvorm vandaan? Hoe werd het gevormd?

Is evolutionisme correct? Kunnen tijd, toeval en natuurlijke chemische processen leven hebben geschapen in het begin?

Veel moderne wetenschappers zijn materialisten. Dat houdt in, zij geloven dat tastbaar materiaal de enige ultieme realiteit. Zij veronderstellen dat alles in de kosmos, inclusief leven, kan worden verklaard in termen van de wisselwerking tussen materie. Materialisten accepteren het bestaan van spirituele of bovennatuurlijke krachten niet.

Biologen die geloven in materialisme zijn in het bijzonder bezig met: (a) bewijzen van een puur materialistische oorsprong van het leven, en (b) bewijzen dat leven kan worden geproduceerd in een laboratorium.

De meeste wetenschappers zijn niet strikt materialist. Biochemicus Dr. Arthur Wilder-Smith:

"Leven zetelt in materie, en de materie moet zeer georganiseerd zijn om het leven te dragen. De materialisten zeggen dat leven, daar het gemaakt is van atomen, moleculen, en chemische reacties, slechts scheikunde is en niets anders en dat de oorsprong van het leven berust in toevallige chemische reacties.

Nu dan, als het leven pure scheikunde is, en niets dan scheikunde, dan is de beste manier om de werkelijke potenties ervan te begrijpen, te kijken naar de chemische substancties van het leven. En we zullen dan zien dat het GEEN kwestie is van pure scheikunde." [115]

Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal. [116] Gedurende de Middeleeuwen dachten sommige mensen dat niet-levende materie vaak het leven schonk aan levende dingen (spontane generatie). Wormen, insecten, muizen, en andere schepselen werden verondersteld te zijn voortgebracht door materialen in hun omgeving.

Spontane Generatie: Het idee dat levende schepsels op natuurlijke wijze kunnen worden voortgebracht uit niet-levende substanties. [117] Het is belangrijk in te zien dat de wetenschap nooit een dergelijke gebeurtenis heeft waargenomen. [118]Alle levende dingen zijn voortgebracht door ouders.Parent and child. Photo copyrighted, Films for Christ.
Alle schepsels hebben een op de een of andere manier een ouder. Alle instructies zijn vervat in de DNA code van de ouder. Op het moment van bevruchting, gaat de DNA code aan het werk, voedingstoffen gebruikend om een compleet menselijk lichaam te bouwen, hersenen, en persoonlijkheid uit een enkel bevrucht eitje.

Niemand heeft ooit een organisme gevonden dat niet een een of andere ouder had. Vandaag de dag is dit een van de meest geaccepteerde feiten in de biologie. Alle levende dingen zijn voortgebracht door een of meerdere ouders. Verbazingwekkend is het echter dat nog steeds veel moderne mensen trouw geloven in een vorm van “spontane generatie.”

Materialisten nemen aan dat het leven spontaan is onstaan ergens in de watervoorraad van de vroegere Aarde water dat absoluut geen leven bevatte, maar slechts mineralen en chemische substanties die gebruikt worden door levende dingen. [119]

Omdat zuurstof in de atmosfeer alle mogelijkheden voor het onstaan van leven door natuurlijke processen zou vernietigen, hebben materialisten onterecht verondersteld dat de atmosfeer geen zuurstof bevatte. [120] Zij hebben ook verondersteld dat het zekere noodzakelijke ingredienten bevatte, inclusief ammoniak, stikstof, waterstof, waterdamp en methaan. [121] Echter, het is een feit dat het mixen van deze ingredienten geen leven voortbrengt. Daarom hebben materialisten de theorie aangenomen dat nog iets anders nodig was zoals een energiestoot. [122]

Wetenschappers Proberen Leven Te Scheppen

Stanley Miller with his famous apparatus. Copyright, Films for Christ.
Dr. Miller met zijn beroemde apparaat. Wetenschappers hebben steeds gefaald bij pogingen tot het produceren van leven in een testbuis. Tot op vandaag zijn alle pogingen mislukt te bewijzen dat leven door natuurlijke processen uit de Aarde kan zijn geevolueerd. (Foto uit ORIGINS video series.)

Dr. Stanley Miller en Dr. Sidney Fox zijn twee van de eerste wetenschappers die pogingen hebben ondernomen met laboratorium experimenten aan te tonen dat leven spontaan kan ontstaan uit materie. Ze ontwierpen een Pyrex apparaat dat methaan, ammoniak, and waterdamp bevatte, maar geen zuurstof. Door dit mengsel werden elektrische ontladingen gestuurd om bliksemschichten te simuleren. [123]

Wat was het resultaat? Leven werd natuurlijk niet geproduceerd, maar de electriciteit combineerde wat atomen tot aminozuren.

aminozuren: samenvoegingen die de eenvoudigste eenheden vertegenwoordigen waaruit proteinen kunnen worden samengesteld. [124]

Heeft het Miller/Fox experiment bewezen dat leven uiteindelijk kon zijn voortgekomen uit een antieke zee waar de bliksem in sloeg? Nee, hun resultaten hebben daadwerkelijk deze stelling verzwakt. Het mengsel van aminozuren en andere eenvoudig geproducceerde chemicalien is niet correct voor het voortbrengen van leven. Alle bekende levensvormen gebruiken aminozuren van uitsluitend de “linkshandige” vorm (= in Ned. “linksdraaiend”, Vert.). [125]

Links en rechts handige aminozuren. Illustratie copyright, Films for Christ.

linkshandige moleculen: een term gebruikt om te refereren aan de “stereochemie” van een molecuulstructuur; Een aminozuur kan chemisch “linkshandig” or “rechtshandig” Zijn in zijn orientatierichting. Deze twee vormen zijn identiek in hun atomen, maar tegengesteld in hun 3-dimensionale rangschikking. Het zijn spiegelbeelden van elkaar. [126]

Right-handed amino acids. Copyright, Films for Christ.

Geen enkele bekende levensvorm kan een combinatie van zowel "rechts als -linkshandige" aminozuren gebruiken. het toevoegen van zelfs 1 “rechtshandige” aminozuur aan een ketting van “linkshandige” aminozuren de hele ketting vernietigen! [127] Wanneer aminozuren synthetisch worden vervaardigd in laboratoria, is er altijd een 50%-50% mengsel van beide vormen. Alleen sterk geadvanceerde, intelligent gestuurde processen kunnen deze twee vormen scheiden.

Zelfs wanneer dit overweldigende obstakel niet zou bestaan, blijven er nog veel grotere problemen over ten aanzien van de productie van leven. Er zijn talloze redenen waarom de aminozuren zouden desintegreren of in de eerste plaats al niet zullen onstaan. [128] Verder vereist het leven veel meer dan aminozuren. Een daarvan is proteine; een andere is een DNA code.

proteine: extreem complexe chemicalien (moleculen) geconstrueerd van aminozuren; wordt gevonden in alle dieren en planten.

Chemicalien + Energie: Kunnen Zij Het Eerste Leven Hebben Gebaard?

Een scheikundige heeft de kans berekend die aminozuren hebben ever te combineren tot de vereiste proteinen door ongecontroleerde invloeden van buitenaf. Hij schatte de waarschijnlijkheid in op een kans van 10 tot de 67ste staat tot 1 (1067:1) tegen zelfs een geringe proteinevorming door tijd en toeval, in een ideale samenstelling van chemicalien, in een ideale atmosfeer, en een tijdsspanne van 100 miljard jaar (een tijd 10 tot 20 maal groter dan de veronderstelde leeftijd van de Aarde). [129] Wiskundigen zijn het over het algemeen eens dat, statistisch gezien, alle kansen voorbij 1 op 10 tot de 50ste (1:1050) een waarschijnlijkheid hebben van nul dat ze ooit gebeuren ("zelfs met het voordeel van de twijfel!"). [130]

Verscheidene hoog gekwalificeerde onderzoekers voelen dat zij wetenschappelijk hebben aangetoond, buiten alle twijfel, dat de proteinen nodig voor het leven nooit kunnen zijn ontstaan door toeval of enig natuurlijk proces. [131]

molecuul: Een chemische combinatie van atomen.

Wat heeft scheikundige Dr. Wilder-Smith geconcludeerd als sluitstuk aangaande deze kwestie?

"Het is proefondervindelijk aangetoond dat leven NIET spontaan kan zijn ontstaan in een oersoep van deze soort." [132]Op het moment dat het RNA/DNA systeem werd begrepen, had het debat tussen Evolutionisten and Creationisten abrupt tot een eind moeten komen.
(I.L. Cohen)


DNA Moleculen en de Overweldigende Bewijslast tegen Spontane Generatie

In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomen bevat. [133] Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA. [134] Dit is een van de meest belangrijke chemische substanties in het menselijk lichaam of enig ander levend ding. Toenemende wetenschappelijke kennis van de DNA moleculen heeft grote moeilijkheden geopenbaard voor het materialisme.

DNA. Illustration  copyrighted, Films for Christ.
Wat is de kans van evolutie door natuurlijke processen van de voor alle leven zo belangrijke DNA molecule? Zonder de invloeden van een een ontwerper van buitenaf, is het feitelijk onmogelijk.

DNA is een super-molecuul waarin gecodeerde informatie aangaande erfelijke eigenschappen is opgeslagen. Het bestaat uit twee gepaarde lange “ketenen” van chemische “bouwstenen”. In mensen zijn DNA strengen bijna 2 meter lang [ca. 1.82 meters], maar toch minder dan een biljoenste centimeter dik [ca. 0.0000254 micron, 1 micron = 0.001mm]. [135]

Qua functie, is DNA enigzins vergelijkbaar met een computerprogramma op een floppy disk. Het slaat op en verplaatst gecodeerde informatie en instructies. Het DNA van een mens bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina's met een klein, dicht opeengedrukt lettertype. [136] De DNA code maakt een product aan wat veel geavanceerder is dan dat van een willekeurige computer.

Verbazingwekkend genoeg, past deze enorme instructieset gemakkelijk in een enkele cel en stuurt op geroutineerde wijze de formatie aan van complete volwassen mensen, beginnend met slechts een enkele bevruchte eicel. Zelfs het DNA van een bacterie is enorm complex, het bevat op zijn minst 3 miljoen eenheden [137], allemaal uitgelijnd in een uiterst precieze, betekenisvolle volgorde.

Aspirin. Photo copyrighted. Courtesy Eden Comm.DNA en de moleculen er omheen vormen een daadwerkelijk meesterlijk mechanisme een miniatuur wonder. De informatie is zo compact opgelagen dat de hoeveelheid DNA die nodig is om alle mensen op aarde te coderen, past in de ruimte die wordt ingenomen door een aspirientje! [138]

Veel wetenschappers zijn overtuigd dat cellen die een dergelijke complexe code en zo'n ingewikkelde chemie bevatten nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen. [139] Het maakt niet hoe chemicalien gemengd zijn, ze creeren geen DNA spiralen of intelligente code, hoe dan ook. Alleen DNA reproduceert DNA.

Twee goed bekende wetenschappers berekenden the kansen van levensvorming door natuurlijke processen. Ze schatten dat er een kans is minder dan 1 op 1040.000 dat leven kan zijn ontstaan uit willekeurige pogingen. 10 tot de 40.000th is een 1 met 40.000 nullen erachter! [140]

Kan iemand zich van een dergelijk enorm getal enig begrip vormen? Volgens de meeste Evolutionisten, is het universum minder dan 30 miljard jaar oud [141], en er zijn minder dan 10 tot de 18e (1018) seconden in 30 miljard jaar. Dus, zelfs wanneer de natuur op de een of andere manier in staat was per seconde biljoenen combinaties van genetische code te produceren gedurende 30 miljard jaar, zou de kans dat een simpel een-cellig dier zou onstaan door steeds weer proberen, nog altijd oneindig klein zijn! [142]

Met andere woorden, de waarschijnlijkheden spreken sterk ten voordele van het idee dat een intelligent ontwerper verantwoordelijk was voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen.

Chemicus Dr. Grebe:

"Het idee dat organische evolutie verantwoordelijk is voor de complexe vormen van leven in het verleden en het heden is reeds lang losgelaten door mensen die het belang inzien van de DNA genetische code." [143]

Onderzoeker en wiskundige I.L. Cohen:

"Op het moment dat het RNA/DNA systeem werd begrepen, had het debat tussen Evolutionisten and Creationisten abrupt tot een eind moeten komen. …de implicaties van DNA/RNA waren duidelijk en helder. Wiskundig gesproken, gebaseerd op waarschijnlijkheidsconcepten, bestaat er geen mogelijkheid dat Evolutie het mechanisme was dat de ongeveer 6.000.000 soorten van planten en dieren deed ontstaan die we heden ten dage kennen." [144]

Evolutionist Michael Denton:

"De complexiteit van het simpelste bekende celtype is zo groot dat het onmogelijk is te accepteren dat een dergelijk object plotsklaps in elkaar kan zijn gegooid door een of ander grillig, enorm onwaarschijnlijke gebeurtenis. Zo'n gebeurtenis zou niet te onderscheiden zijn van een wonder." [145]

Jet airplane. Photo copyrighted.

De beroemde onderzoeker Sir Fred Hoyle is het eens met Creationisten op dit punt. [146] Hij heeft gezegd dat het veronderstellen dat de eerste cel toevallig is ontstaan hetzelfde is als geloven dat "een tornado door een sloperij veegt en dan een Boeing 747 in elkaar zet van de materialen daarin." [147]Het begrip dat… de modus operandi van een levende cel tot stand kan komen door toeval in een oersoep hier op Aarde is klaarblijkelijke nonsens van een hoge orde. [140]
(Evolutionist Sir Fred Hoyle)


Veel, zo niet de meeste, oorsprong-van-het-leven onderzoekers zijn het nu eens Hoyle: Leven kan niet bij toeval zijn oorsprong hebben gevonden of door enig bekend natuurlijk proces. [148] Veel Evolutionisten zoeken nu naar een theoretische kracht in materie die zou duwen in de richting van samenstellingen van grotere complexiteit. De meeste Creationisten geloven dat dit gedoemd is te mislukken, daar het in strijd is met de Tweede Wet van de Thermodynamica.

Het is van belang te onderkennen dat de informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren. [149]

Zoals een computer disk, heeft DNA geen intelligentie. De gecompliceerde, doelbewuste codes van het “bron programma” kunnen slechts hun origine vinden buiten zichzelf. In het geval van een computer programma, zijn de originele codes gemaakt door een intelligent wezen, een programmeur. Aangaande DNA lijkt het dezelfde wijze duidelijk dat er eerst intelligentie moet zijn, voordat DNA bestaat. Statistisch gezien zijn de kansen enorm in het voordeel van die theorie. DNA draagt de kenmerken van een intelligente productie.

Dr. Wilder-Smith was een geeerd wetenschapper met drie verdiende doctorale graden. Hij was goed ge-informeerd aangaande moderne biologie en biochemie. Wat, aangaande zijn overwogen mening, was de bron van de DNA codes, gevonden in iedere wonderlijke plant en dier?

"… een poging de formatie te verklaren van de genetische code uit de chemical componenten van DNA… is vergelijklbaar met de aanname dat de tekst van een boek zijn origine vindt in de papiermoleculen waarop de zinnen verschijnen, en niet uit een externe informatiebron." [150]

"Als wetenschapper, ben ik ervan overtuigd dat de pure chemie van een cel niet voldoende is om de werking van een cel te verklaren, hoewel de werking chemisch is. De chemische werking van de cel wordt beheerst door information die niet berust in the atomen en moleculen van die cel".

Er is een auteur die de materie waarvan deze strengen zijn gemaakt transcedeert (naar een hogere orde brengt). Deze auteur heeft eerst alle benodigde informatie verzameld om een cel te maken, schreef die daarna op, en bracht het vervolgens in een mechanisme van het lezen en realiseren ervan in de praktijk zo dat de cel zichzelf maakt van de informatie…" [151]DE KERN VAN DE ZAAK
aangaande de oorsprong van het leven

  • Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding.

  • Tot nog toe, heeft Evolutionisme geen wetenschappelijk geloofwaardige verklaring gegeven voor de oorsprong van zo'n immense complexiteit als DNA, het menselijk brein, and veel andere gecompliceerd elementen van de kosmos.

  • Het is hogelijk voorbarig van materialisten te claimen dat alle levende dingen tot bestaan zijn ge-evolueerd, wanneer de wetenschap nog moet ontdekken hoe zelfs maar 1 proteinemolecuul daadwerkelijke zou moeten zijn ontstaan door natuurlijke processen.

  • Er is geen wetenschappelijk bewijs dat leven evolueerde (of zelfs maar zou kunnen) van niet-levend materiaal. Verder, is er substantieel bewijs dat spontane generatie onmogelijk is. Alleen van DNA is bekend dat het DNA produceert. Geen chemische wisslewerking van moleculen is ooit in de buurt gekomen van de productie van deze ultra-complexe code die zo essentieel is voor al het leven.

Click hereKom meer te weten over de ongelooflijke complexiteit van leven en de implicaties ervan voor de Evolutieleer.

Click hereLeer hoe de evolutietheorie voor de oorsprong van het leven in strijd is met een basiswet van de natuur. [info, in English]

Click hereDr. Wilder-Smith's persoonlijke conclusies over de bron van teleonomie in de natuur zijn vastgelegd in voetnoot [157].

Click hereGebruik de Superbibliotheek van de Schepping.


The Illustrated ORIGINS Answers Book
Boek, The Illustrated ORIGINS Answer Book door Paul S. Taylor. Uitgeverij: Films for Christ

Referenties (lees)

[ Als deze informatie nuttig is geweest, overweegt U dan alstublieft in gebed een donatie om de kosten te bestrijden die het maken van deze geloofsopbouwende service voor U en Uw familie met zich meebrengt! Donaties zijn belasting aftrekbaar. ]

Translation by: Walt van Vuuren

Auteur: Paul S. Taylor, Films for Christ. Overgenomen uit The Illustrated ORIGINS Answer Book (available for purchase)

Copyright © 1999, Films for Christ, All Rights Reserved - behalve als vermeld op de “Usage and Copyright” pagina die ChristianAnswers.Net gebruikers toestaat vrijelijk het recht te benutten deze pagina te gebruiken voor thuis, persoonlijke getuigenissen, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids