Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

In welk opzicht verschilt de Bijbelse visie met die van de Rooms Katholieke kerk?

See this page in: English

Cathedral Interior

Ofschoon veel Katholieken geredde christenen zijn, zou het kunnen zijn, dat velen niet gered zijn? Zijn er officile dogma's in de Rooms Katholieke kerk die verschillen van de bijbelse leer? Lees verder…

N.B.: Om de dogma's van de Rooms Katholieke kerk zo accuraat mogelijk weer te geven, zijn de citaten uit een gezaghebbende bron genomen, namelijk de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk, imprimatuur van zijne eminentie Cardinal Joseph Ratzinger en de “Holy See,” copyright 1994. Ratzinger is Prefect van de "Congregation for the Doctrine of the Faith".

Onderwerpen:
Redding door geloof uit genade alleen | Redding alleen door Christus | Maria | De paus en onfeilbaarheid | De mis | Het vagevuur | Het systeem van priesters en andere verschillen | Conclusie

Redding door geloof uit genade alleen

De herontdekking van de bijbelse leer over 'rechtvaardigmaking door geloof alleen', ligt meer dan enig ander ding ten grondslag aan de Hervorming. Op wat voor grond wordt een zondaar toegelaten in de tegenwoordigheid van een heilig God? Die acceptatie is gebaseerd op de “rechtvaardigmaking door God in Jezus Christus” (zie Romans 3:19-24 hieronder). Het is een rechtvaardiging die geheel buiten de zondaar omgaat, tot stand gekomen door Christus en verleend via de enige weg die door God werd aangegeven - geloof in de Redder, het aanvaarden van de genadegave van het eeuwige leven.

De Bijbel zegt:

Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden; want wet doet zonde kennen. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven. want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus.
     -Rom. 3:19-24

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof—en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme.
     -Ef. 2:8-9

(zie ook Rom. 5:1, 11:6; Gal. 3:6; Ef. 2:5, 3:7; Fil. 3:9; Titus 2:11, 3:7; I Tim. 1:14)

Het Katholicisme zegt:

De mens wordt gerechtvaardigd door de doop plus geloof, plus daarbij gevoegde werken (zie de Katholieke Catechismus Ref. Nos. 1265-1271, 1987-1995). Het levensveranderende werk van de Heilige Geest in een zondaar, gepaard gaande aan geloof, is de grond voor rechtvaardiging. De meeste goede Katholieken zijn daarom erg druk bezig met “goed genoeg zijn,” “goede werken doen,” en hun redding te “verdienen”.

De Katholieke Catechismus zegt van de doop bijvoorbeeld: De doop reinigt niet alleen van alle zonden maar maakt de nieuwbekeerde ook een 'nieuwe schepping,', een geadopteerde zoon van God, een 'deelgenoot aan de goddelijke natuur,' een lidmaat van Christus, een mede-erfgenaam met hem en een tempel van de Heilige Geest.” (Catechismus 1265, emphasis added). Gerechtvaardigd door geloof in de doop, worden [zij] ingelijfd in Christus; zij hebben derhalve het recht om christenen genoemd te worden (Catechismus 1271).

CONTINUE - Lees meer over dit onderwerp in verband met het Katholicisme…
Redding alleen door Christus | Maria | De paus en onfeilbaarheid | De mis | Het vagevuur | Het systeem van priesters en andere verschillen | Conclusie

Vertaling door: Josine

Go to index page
MORE

Index | Next Page